Cysylltu â ni

Os oes gennych rywfaint o sylwadau cyffredinol ar ein cyfer, neu os ydych ond am ein hysbysu ynghylch rhywbeth yr ydych yn meddwl ein bod wedi gwneud yn dda, anfonwch eich adborth atom.

Rhagolygon Rhwydwaith Sgiliau Adeiladu (CSN) 2017-2021 - Dwyrain Canolbarth

Yn Nwyrain Canolbarth Lloegr, disgwylir y bydd allbwn adeiladu'n aros yn llonydd rhwng 2017 a 2021, ac ni ragwelir unrhyw dwf. Disgwylir y bydd allbwn adeiladu yn Nwyrain Canolbarth Lloegr yn gostwng o 0.3% y flwyddyn yn y pum mlynedd hyd at 2021, o gymharu â thwf o 0.6% ar lefel y DU.

  • Disgwylir y bydd twf yn canolbwytio ar y sectorau Cyhoeddus ac R&M [Repair and Maintenance] nad yw'n dai yn y tymor byr, o 2.1%
  • Rhagwelir y bydd cyflogaeth yn gostwng o gyfartaledd blynyddol o 0.3%
  • Mae gan Ddwyrain Canolbarth Lloegr Ofyniad Recriwtio Cyfartalog o 1,770

Beth mae hyn yn ei olygu ar gyfer swyddi adeiladu? 

Mae hyn yn golygu y bydd y galw am rai crefftau'n uwch nag eraill. Y swyddi a fydd â'r galw mwyaf dros y pum mlynedd nesaf, yn Nwyrain Canolbarth Lloegr, yw:

  • Staff proffesiynol, technegol a TG o'r tu allan i faes adeiladu – 320
  • Staff crefftau coed a ffitio mewnol - 200
  • Gweithwyr adeiladu arbenigol - 200
  • Rheolwyr proses adeiladu eraill – 180
  • Peintwyr ac addurnwyr - 170

Beth mae CITB [Construction Industry Training Board] yn ei wneud i bontio'r bwlch? 

Rydym yn ymrwymedig i helpu cyflogwyr adeiladu gyflenwi'r biblinell o waith yn gyflymach, yn well ac yn fwy effeithlon. Trwy ddefnyddio ein cronfa dystiolaeth ar ofynion sgiliau, byddwn ni'n sicrhau y gall cyflogwyr gyrchu'r hyfforddiant safon uchel mae eu gweithlu ei angen. 

Hefyd byddwn ni'n helpu'r diwydiant adeiladu i ddenu a chadw recriwtiaid newydd. Gan weithio gyda'r diwydiant rydym wedi lansio Go Construct [Ewch i Adeiladu], porth gwe yn amlygu'r holl gyfleoedd gyrfaol sydd ar gael yn ein sector.

Hefyd mae CITB yn gwella ein cyllid i gyflogwyr, trwy gynllun grantiau diwygiedig sy'n buddsoddi yn y sgiliau lle mae'r angen mwyaf ac sy'n ei wneud yn haws i gwmnïau o bob maint gyrchu cyllid.

Sut allwch chi elwa? 

Os ydych yn frwdfrydig dros adeiladu ac eisiau gyrfa foddhaus sy'n ariannol werthfawr yn cyflawni rhai o'r prosiectau eiconig yn eich ardal, ewch at Go Construct.

I ddysgu sut i gyrchu grantiau i hyfforddi'ch gweithlu, ewch at Gyllid CITB.

Defnyddio ein hymchwil

Mae hawlfraint a phob eiddo deallusol arall sy'n bodoli yn y deunyddiau hyn yn aros yn gyfangwbl gyda CITB. Cedwir pob hawl o'r fath.  Gallwch argraffu, copïo, lawrlwytho neu gadw dros dro eitemau o'r deunydd hawlfraint ar gyfer eich gwybodaeth bersonol yn unig, a gallwch dynnu sylw eraill o fewn eich sefydliad at ei gynnwys. Rhaid ichi beidio â defnyddio unrhyw ran o gynnwys y deunydd hawlfraint at ddibenion masnachol heb gael trwydded i wneud hynny gennym ni. Rhaid cydnabod ein statws (a statws unrhyw gyfranwyr a nodir) fel awduron y deunydd hawlfraint bob amser.