Cysylltu â ni

Os oes gennych rywfaint o sylwadau cyffredinol ar ein cyfer, neu os ydych ond am ein hysbysu ynghylch rhywbeth yr ydych yn meddwl ein bod wedi gwneud yn dda, anfonwch eich adborth atom.

Rhagolygon Rhwydwaith Sgiliau Adeiladu (CSN) 2017-2021 - Llundain Fwyaf

Rhagwelir y bydd cyfanswm allbwn adeiladu Llundain yn codi o gyfartaledd blynyddol o 2.4% dros y pum mlynedd nesaf. Disgwylir y bydd gwaith newydd yn gwneud yn well na thrwsio a chynnal a chadw (R&M). Rhagwelir y bydd cyflogaeth adeiladu'n cynyddu gan gyfradd flynyddol gyfartalog o 1.3%, ac ar 0.9% o gyflogaeth sylfaen 2017, mae gan Lundain Fwyaf un o'r gofynion recriwtio blynyddol (ARR) isaf o gymharu â maint ei marchnad adeiladu.

  • Disgwylir y bydd twf yn canolbwyntio ar y sector Seilwaith yn y tymor byr, o 16%
  • Rhagwelir y bydd cyflogaeth yn tyfu o gyfartaledd blynyddol o 1.3% 
  • Mae gan Lundain Fwyaf Ofyniad Recriwtio Cyfartalog o 3,870

Beth mae hyn yn ei olygu ar gyfer swyddi adeiladu? 

Mae hyn yn golygu y bydd y galw am rai crefftau'n uwch nag eraill. Y swyddi a fydd â'r galw mwyaf dros y pum mlynedd nesaf, yn Llundain Fwyaf, yw:

  • Staff proffesiynol, technegol a TG o'r tu allan i faes adeiladu – 1,530
  • Peririanwyr sifil - 430• Staff uwch, gweithredol a rheolwyr proses busnes - 350
  • Rheolwyr proses adeiladu eraill – 280
  • Goruchwylwyr crefftau adeiladu - 280

Beth mae CITB [Construction Industry Training Board] yn ei wneud i bontio'r bwlch? 

Rydym yn ymrwymedig i helpu cyflogwyr adeiladu gyflenwi'r biblinell o waith yn gyflymach, yn well ac yn fwy effeithlon. Trwy ddefnyddio ein cronfa dystiolaeth ar ofynion sgiliau, byddwn ni'n sicrhau y gall cyflogwyr gyrchu'r hyfforddiant safon uchel mae eu gweithlu ei angen. 

Hefyd byddwn ni'n helpu'r diwydiant adeiladu i ddenu a chadw recriwtiaid newydd. Gan weithio gyda'r diwydiant rydym wedi lansio Go Construct [Ewch i Adeiladu], porth gwe yn amlygu'r holl gyfleoedd gyrfaol gwych sydd ar gael yn ein sector.

Hefyd mae CITB yn gwella ein cyllid i gyflogwyr, trwy gynllun grantiau diwygiedig sy'n buddsoddi yn y sgiliau lle mae'r angen mwyaf ac sy'n ei wneud yn haws i gwmnïau o bob maint gyrchu cyllid

Sut allwch chi elwa?

Os ydych yn frwdfrydig dros adeiladu ac eisiau gyrfa foddhaus sy'n ariannol werthfawr yn cyflawni rhai o'r prosiectau eiconig yn eich ardal, ewch at Go Construct.

I ddysgu sut i gyrchu grantiau i hyfforddi'ch gweithlu, ewch at Gyllid CITB.

Defnyddio ein hymchwil

Mae hawlfraint a phob eiddo deallusol arall sy'n bodoli yn y deunyddiau hyn yn aros yn gyfangwbl gyda CITB. Cedwir pob hawl o'r fath.  Gallwch argraffu, copïo, lawrlwytho neu gadw dros dro eitemau o'r deunydd hawlfraint ar gyfer eich gwybodaeth bersonol yn unig, a gallwch dynnu sylw eraill o fewn eich sefydliad at ei gynnwys. Rhaid ichi beidio â defnyddio unrhyw ran o gynnwys y deunydd hawlfraint at ddibenion masnachol heb gael trwydded i wneud hynny gennym ni. Rhaid cydnabod ein statws (a statws unrhyw gyfranwyr a nodir) fel awduron y deunydd hawlfraint bob amser.