Cysylltu â ni

Os oes gennych rywfaint o sylwadau cyffredinol ar ein cyfer, neu os ydych ond am ein hysbysu ynghylch rhywbeth yr ydych yn meddwl ein bod wedi gwneud yn dda, anfonwch eich adborth atom.

Realiti newydd: Dysgu trochi ym maes adeiladu

Mae'r diwydiant adeiladu wedi bod ar flaen y gad wrth fabwysiadu technoleg drochol − gan gynnwys offer megis rhith-wirionedd a realiti estynedig. Mae'r technolegau arloesol hyn yn gweddnewid darpariaeth hyfforddiant ac yn trawsnewid barn pobl ifanc o'r sector adeiladu.

Mae cyflogwyr a darparwyr hyfforddiant ynwynebu heriau niferus. Mae'n rhaid iddynt apelio at weithwyr y dyfodol a sicrhau hyfforddiant cost-effeithiol o answadd uchel. Mae deall rôl Dysgu Trochol yn hanfodol bwysig er mwyn gwireddu hyn.

Comisiynodd CITB yr adroddiad hwn – ‘A New Reality: Immersive Learning in Construction’ – i ystyried sut all y sector foderneiddio'i ddulliau hyfforddi a'u gwneud yn arloesol. Mae'n defnyddio astudiaethau achos gan arweinwyr y farchnad i asesu manteision dysgu trochol a sut y'i defnyddir orau. Mae'r adroddiad yn cyferbynnu'r 'meysydd cyfle' hyn â rhai o'r heriau sydd ynghlwm wrth ehangu'r defnydd, ac yn dangos sut i wneud y mwyaf o botensial y dechnoleg hon ar gyfer dysgu.

Mae'r adroddiad yn cyflwyno argymhellion wedi eu taergedu yn ogystal â chynllun gweithredu i CITB mewn cydweithrediad â'i rhanddeiliaid i sicrhau y gall dysgu trochol chwarae ei rhan lawn mewn diwydiant arloesol, apelgar a chynhyrchiol. 

Defnyddio ein hymchwil

Mae hawlfraint a phob eiddo deallusol arall sy'n bodoli yn y deunyddiau hyn yn aros yn gyfangwbl gyda CITB. Cedwir pob hawl o'r fath.  Gallwch argraffu, copïo, lawrlwytho neu gadw dros dro eitemau o'r deunydd hawlfraint ar gyfer eich gwybodaeth bersonol yn unig, a gallwch dynnu sylw eraill o fewn eich sefydliad at ei gynnwys. Rhaid ichi beidio â defnyddio unrhyw ran o gynnwys y deunydd hawlfraint at ddibenion masnachol heb gael trwydded i wneud hynny gennym ni. Rhaid cydnabod ein statws (a statws unrhyw gyfranwyr a nodir) fel awduron y deunydd hawlfraint bob amser.