Cysylltu â ni

Os oes gennych rywfaint o sylwadau cyffredinol ar ein cyfer, neu os ydych ond am ein hysbysu ynghylch rhywbeth yr ydych yn meddwl ein bod wedi gwneud yn dda, anfonwch eich adborth atom.

Datgloi dyfodol digidol y diwydiant adeiladu: Cynllun sgiliau ar gyfer y diwydiant

Mae gan dechnoleg ddigidol y potensial i drawsnewid adeiladu - ond dim ond os yw'r sector yn meddu ar y sgiliau a'r wybodaeth gywir.

Mae'r adroddiad hwn yn dangos sut y gall technolegau modern godi cynhyrchiant, cynyddu effeithlonrwydd a helpu i ddenu pobl i'r sector. Heb fabwysiadu'r byd digidol ar lefel eang, mae'r diwydiant adeiladu mewn perygl o gael ei ymyleiddio a cholli cenhedlaeth o dalent newydd i sectorau eraill.

Canfu'r adroddiad:

  • Mae adeiladu digidol yn derm cymhwysfawr a ddeallir i olygu pethau gwahanol gan bobl wahanol. Mae'r diffyg consensws hwn yn rhan o'r broblem: dylai diwydiant fod yn glir ar beth mae adeiladu digidol yn ei olygu, y ffordd orau i'w ddefnyddio a pha sgiliau sydd gan gyflogeion - a pha rai y bydd arnynt eu hangen.
  • Nid yw llawer o'r dechnoleg sy'n cael ei defnyddio ar flaen y gad o ran yr hyn sydd ar gael. Mae technoleg arloesol - os yw'n cael ei defnyddio o gwbl - wedi'i gyfyngu'n gyffredinol i beilotiaid neu dreialon bach. Bydd rhannu arfer gorau yn helpu diwydiant i ddatblygu dealltwriaeth o werth digidol a'r sgiliau a'r hyfforddiant sydd eu hangen.
  • Mae data a dulliau ei gasglu, cyfathrebu a rheoli'n effeithiol yn ganolog i drawsnewid digidol.
  • Nid yw'r sgiliau sy'n benodol i dechnoleg yn broblem - mae angen mynd i'r afael â'r sgiliau a'r cymwyseddau ehangach ar lefelau gwahanol.

Yn dilyn canfyddiadau'r papur gwyrdd, mae CITB yn ymrwymo i raglen o gymorth, gan gynnwys cyllid wedi'i dargedu, i helpu i ddiwallu'r her sgiliau i alluogi digidoleiddio'r sector.

Gwyliwch y fideo hwn sy'n amlygu'r arfer gorau digidol yn y diwydiant. 

Direct video link

Defnyddio ein hymchwil

Mae hawlfraint a phob eiddo deallusol arall sy'n bodoli yn y deunyddiau hyn yn aros yn gyfangwbl gyda CITB. Cedwir pob hawl o'r fath.  Gallwch argraffu, copïo, lawrlwytho neu gadw dros dro eitemau o'r deunydd hawlfraint ar gyfer eich gwybodaeth bersonol yn unig, a gallwch dynnu sylw eraill o fewn eich sefydliad at ei gynnwys. Rhaid ichi beidio â defnyddio unrhyw ran o gynnwys y deunydd hawlfraint at ddibenion masnachol heb gael trwydded i wneud hynny gennym ni. Rhaid cydnabod ein statws (a statws unrhyw gyfranwyr a nodir) fel awduron y deunydd hawlfraint bob amser.