Cysylltu â ni

Os oes gennych rywfaint o sylwadau cyffredinol ar ein cyfer, neu os ydych ond am ein hysbysu ynghylch rhywbeth yr ydych yn meddwl ein bod wedi gwneud yn dda, anfonwch eich adborth atom.

CBE: Natur drosglwyddadwy sgiliau yn y DU

Mae gan ddiwydiant adeiladu'r DU amrywiaeth o swyddi ar gyfer pobl o bob oedran a chefndir.

Mae'r cyfleoedd amrywiol hyn yn golygu y gall y rhai hynny nad ydynt yn gweithio yn ein sector eto, â'r anogaeth a'r hyfforddiant cywir, symud i mewn i'n diwydiant.

Hefyd mae'n golygu y gall pobl sydd eisoes yn gweithio yn y diwydiant adeiladu newid eu swydd, ond aros yn y sector, â'r hyfforddiant cywir.

Mae rhagolygon Rhwydwaith Sgiliau Adeiladu CITB yn amcangyfrif y bydd 158,000 o swyddi adeiladu newydd yn cael eu creu o 2018 i 2022, felly fydd ddim prinder cyfleoedd i weithwyr sydd am uwchsgilio a chychwyn ar newid cyfeiriad cyffrous.

Mae'r adroddiad hwn yn ystyried sut y gall y diwydiant adeiladu wneud mwy i annog pobl i uwchsgilio a chychwyn - neu barhau - ar yrfaoedd gwerthfawr yn y diwydiant adeiladu.

Mae'r papur gwyrdd yn rhestru'r heriau sy'n wynebu'r diwydiant, tystiolaeth o arfer gorau, ac argymhellion ar y rôl y gall CITB ei chwarae i hyrwyddo Natur drosglwyddadwy sgiliau yn y sector adeiladu yn y DU.

Defnyddio ein hymchwil

Mae hawlfraint a phob eiddo deallusol arall sy'n bodoli yn y deunyddiau hyn yn aros yn gyfangwbl gyda CITB. Cedwir pob hawl o'r fath.  Gallwch argraffu, copïo, lawrlwytho neu gadw dros dro eitemau o'r deunydd hawlfraint ar gyfer eich gwybodaeth bersonol yn unig, a gallwch dynnu sylw eraill o fewn eich sefydliad at ei gynnwys. Rhaid ichi beidio â defnyddio unrhyw ran o gynnwys y deunydd hawlfraint at ddibenion masnachol heb gael trwydded i wneud hynny gennym ni. Rhaid cydnabod ein statws (a statws unrhyw gyfranwyr a nodir) fel awduron y deunydd hawlfraint bob amser.