Cysylltu â ni

Os oes gennych rywfaint o sylwadau cyffredinol ar ein cyfer, neu os ydych ond am ein hysbysu ynghylch rhywbeth yr ydych yn meddwl ein bod wedi gwneud yn dda, anfonwch eich adborth atom.

Gwerth cymwysterau galwedigaethol yn y sector adeiladu a'r amgylchedd adeiledig

Nod yr ymchwil hon yw darparu gwybodaeth i gyflogwyr, cyflogeion a recriwtiaid newydd posibl (drwy'r gwasanaeth gyrfaoedd) ynghylch manteision gweithio yn y sector adeiladu a gwerth ennill cymwysterau a darparu hyfforddiant.

I ddarparu'r wybodaeth hon, mae'r astudiaeth hon wedi:

Ymgymryd â dadansoddiad ystadegol i amcangyfrif effaith cymwysterau ar ganlyniadau'r farchnad lafur yn y sector adeiladu (enillion a'r tebygolrwydd o gael cyflogaeth);

Cynnal ymchwil ansoddol gyda chyflogwyr yn y sector CBE, gan gynnwys arolwg ffôn o 500 o gyflogwyr a chyfweliadau ansoddol manwl gyda 40 o gyflogwyr eraill.

Casglodd hyn yr wybodaeth ynghylch sut yr oedd cyflogwyr yn gweld a defnyddio cymwysterau, a'r effaith mae cymwysterau yn ei chael ar eu cyflogeion a'u busnes; a Chynhaliwyd arolwg ar-lein gyda 202 o gyflogeion yn y sector CBE a chyfweliadau ansoddol manwl gydag 20 o gyflogeion, i gasglu eu profiadau o gwblhau cymwysterau a'r effaith maent wedi'i chael ar eu gyrfaoedd.

Adroddiadau cysylltiedig

Defnyddio ein hymchwil

Mae hawlfraint a phob eiddo deallusol arall sy'n bodoli yn y deunyddiau hyn yn aros yn gyfangwbl gyda CITB. Cedwir pob hawl o'r fath.  Gallwch argraffu, copïo, lawrlwytho neu gadw dros dro eitemau o'r deunydd hawlfraint ar gyfer eich gwybodaeth bersonol yn unig, a gallwch dynnu sylw eraill o fewn eich sefydliad at ei gynnwys. Rhaid ichi beidio â defnyddio unrhyw ran o gynnwys y deunydd hawlfraint at ddibenion masnachol heb gael trwydded i wneud hynny gennym ni. Rhaid cydnabod ein statws (a statws unrhyw gyfranwyr a nodir) fel awduron y deunydd hawlfraint bob amser.