Cysylltu â ni

Os oes gennych rywfaint o sylwadau cyffredinol ar ein cyfer, neu os ydych ond am ein hysbysu ynghylch rhywbeth yr ydych yn meddwl ein bod wedi gwneud yn dda, anfonwch eich adborth atom.

OSAT: Ymchwil gallu a gwerthusiad o'r model cyfredol ar gyfer cyflenwi

Mae asesiad ar-safle (OSAT) wedi'i anelu at weithwyr adeiladu sydd â sgiliau, profiad a hyfforddiant ond dim cymwysterau a gydnabyddir yn ffurfiol.

Mae CITB, asiantaethau'r llywodraeth, AOs, cyrff masnach, cyflogwyr a chanolfannau asesu i gyd yn gysylltiedig â datblygu'r system OSAT.

Comisiynwyd yr adroddiad hwn i ddilyn chwe amcan allweddol:
  1. Penderfynu ar nifer gyfredol yr aseswyr ar-safle sydd ar gael i'r diwydiant hadeiladu
  2. Sefydlu a yw'r cyflenwad cyfredol o aseswyr ar-safle yn ddigonol i ddiwallu anghenion cyfredol
  3. Meintioli galw'r dyfodol ar gyfer aseswyr ar-safle yn ôl nifer a phwnc;
  4. Nodi'r gyrwyr allweddol ar gyfer penderfyniadau gyrfaol ymhlith aseswyr;
  5. Darparu asesiad o ansawdd arfer asesu ar-safle, gan gynnwys ei effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd; ac
  6. Archwilio a oes model amgen ar gyfer hyfforddiant asesu ar-safle. 

Defnyddio ein hymchwil

Mae hawlfraint a phob eiddo deallusol arall sy'n bodoli yn y deunyddiau hyn yn aros yn gyfangwbl gyda CITB. Cedwir pob hawl o'r fath.  Gallwch argraffu, copïo, lawrlwytho neu gadw dros dro eitemau o'r deunydd hawlfraint ar gyfer eich gwybodaeth bersonol yn unig, a gallwch dynnu sylw eraill o fewn eich sefydliad at ei gynnwys. Rhaid ichi beidio â defnyddio unrhyw ran o gynnwys y deunydd hawlfraint at ddibenion masnachol heb gael trwydded i wneud hynny gennym ni. Rhaid cydnabod ein statws (a statws unrhyw gyfranwyr a nodir) fel awduron y deunydd hawlfraint bob amser.