Cysylltu â ni

Os oes gennych rywfaint o sylwadau cyffredinol ar ein cyfer, neu os ydych ond am ein hysbysu ynghylch rhywbeth yr ydych yn meddwl ein bod wedi gwneud yn dda, anfonwch eich adborth atom.

Ymgysylltu ag adeiladu: Annog arweinyddiaeth yn y diwydiant adeiladu

Mae'r adroddiad ciplun CITB hwn yn ymchwilio i'r cysylltiadau rhwng arweinyddiaeth ac ymgysylltu mewn cwmnïau o fewn y diwydiant adeiladu ac yn tynnu sylw at gamau ymarferol y gellir eu cymryd i ddatblygu ymgysylltu ymhellach o fewn y sefydliadau hyn.

Canfu'r ymchwil:

  • Mae'r rhan fwyaf o gynlluniau busnes mewn BBaChau yn cael ei wneud yn ganolog a bod CEOs ac MDs yn 'ofni rhyddhau eu gafael'.
  • Mae gan y rhan fwyaf o fusnesau bach a chanolig strwythurau da ar waith i alluogi cynnwys ystod ehangach o staff mewn cynllunio busnes. Mae'r sefydliadau hyn yn meithrin cyfathrebu dwy ffordd sy'n helpu i ymgysylltu â staff wrth drafod strategaeth.
  • Roedd cymysgedd o safbwyntiau ynghylch arweinyddiaeth, er bod arweinwyr da wedi'u gweld ar y safle, roedd rhai arweinwyr newydd yn dangos diffyg sgiliau cyfathrebu, gwneud penderfyniadau a rheoli pobl a oedd yn cyfyngu eu cyfraniad at berfformiad busnes.
  • Lle mae cyflogwyr wedi gweithredu mathau o arweinyddiaeth a ddosbarthir neu a rennir, canfuwyd yn gyffredinol ei fod yn cael effaith gadarnhaol ar berfformiad, yn fwyaf nodedig oherwydd gwell defnydd o staff. 

Defnyddio ein hymchwil

Mae hawlfraint a phob eiddo deallusol arall sy'n bodoli yn y deunyddiau hyn yn aros yn gyfangwbl gyda CITB. Cedwir pob hawl o'r fath.  Gallwch argraffu, copïo, lawrlwytho neu gadw dros dro eitemau o'r deunydd hawlfraint ar gyfer eich gwybodaeth bersonol yn unig, a gallwch dynnu sylw eraill o fewn eich sefydliad at ei gynnwys. Rhaid ichi beidio â defnyddio unrhyw ran o gynnwys y deunydd hawlfraint at ddibenion masnachol heb gael trwydded i wneud hynny gennym ni. Rhaid cydnabod ein statws (a statws unrhyw gyfranwyr a nodir) fel awduron y deunydd hawlfraint bob amser.