Cysylltu â ni

Os oes gennych rywfaint o sylwadau cyffredinol ar ein cyfer, neu os ydych ond am ein hysbysu ynghylch rhywbeth yr ydych yn meddwl ein bod wedi gwneud yn dda, anfonwch eich adborth atom.

Cadernid darparwyr hyfforddiant adeiladu

Fel mewn unrhyw ddiwydiant arall, datblygir sgiliau rheolwyr a gweithwyr yn y sector adeiladu yn ystod y gweithgarwch adeiladu ei hun. Mae staff y diwydiant ar bob lefel yn dod yn fwy medrus trwy eu profiad neu drwy hyfforddiant anffurfiol wrth iddynt wneud eu swyddi.

Mae hyfforddiant ffurfiol a ddarperir gan Golegau Addysg Bellach, cwmnïau hyfforddi preifat a Phrifysgolion hefyd yn cyfrannu'n sylweddol at dwf a chynhyrchiant y sector - yn arbennig wrth baratoi gweithwyr newydd i ddod i mewn i'r diwydiant.

Mae capasiti a galluogrwydd y seilwaith hyfforddiant 'allanol' hwn yn hollbwysig i ddyfodol uniongyrchol a thymor hwy'r diwydiant.  Mae'r ymchwil hon yn cynrychioli canfyddiadau 189 o gyfweliadau meintiol a 40 o gyfweliadau dwfn â sefydliadau sy'n darparu hyfforddiant adeiladu, gan gynnwys Colegau AB, darparwyr hyfforddiant preifat a phrifysgolion yn ogystal ag adolygiad manwl o bolisi a llenyddiaeth.

Defnyddio ein hymchwil

Mae hawlfraint a phob eiddo deallusol arall sy'n bodoli yn y deunyddiau hyn yn aros yn gyfangwbl gyda CITB. Cedwir pob hawl o'r fath.  Gallwch argraffu, copïo, lawrlwytho neu gadw dros dro eitemau o'r deunydd hawlfraint ar gyfer eich gwybodaeth bersonol yn unig, a gallwch dynnu sylw eraill o fewn eich sefydliad at ei gynnwys. Rhaid ichi beidio â defnyddio unrhyw ran o gynnwys y deunydd hawlfraint at ddibenion masnachol heb gael trwydded i wneud hynny gennym ni. Rhaid cydnabod ein statws (a statws unrhyw gyfranwyr a nodir) fel awduron y deunydd hawlfraint bob amser.