Adnodd rhagamcanu swyddi a allai chwyldroi'r diwydiant

Roedd angen i Fanceinion Fwyaf ddod o hyd i ffordd gywir o ragamcanu'r sgiliau gwaith yr oedd eu hangen i gwblhau hyd at £15bn o waith arfaethedig yn y diwydiant adeiladu. Cyflwynwyd methodoleg ymchwil a allai, yn eu barn hwy, chwyldoi'r diwydiant.

Gyda chyllidebau gostyngol a'r angen i wario pob ceiniog yn ofalus, ceisiodd Siambr Fasnach Manceinion Fwyaf ddod o hyd i ffordd newydd o ragamcanu'r sgiliau gwaith yr oedd eu hangen ar gyfer y £15 biliwn o waith adeiladu yn ei hardal. Dewiswyd Adnodd Rhagamcanu Swyddi CITB ac mae'n credu y gallai chwyldroi'r diwydiant.

Dyma'r union fath o dystiolaeth sydd ei hangen arnon ni i newid yr hyfforddiant a ddarperir ym Manceinion Fwyaf."

Joss Underwood, Arweinydd y Sector Adeiladu, Siambr Fasnach Manceinion Fwyaf

Chwaraeodd Arweinydd y Sector Adeiladu o Siambr Fasnach Manceinion Fwyaf, Joss Underwood, rôl allweddol yn gweithio gydag Adnodd Rhagamcanu Swyddi newydd CITB.

“Rhan o'n rôl yw sicrhau bod y sector yn cael yr hyn sydd ei angen arno o ran sgiliau, hyfforddiant, polisïau/plismona ac ymchwil. Gwnaethom arloesi o ran yr Adnodd Rhagamcanu Swyddi fel rhan o'r Cyngor Contractwyr ac mae ein profiad wedi bod yn wych. Byddem bob amser yn ystyried gweithio gyda CITB yn y dyfodol. Gyda datblygiadau pellach, gallai fod gennym adnodd sy'n chwyldroi'r diwydiant.”

Wedi'i ddatblygu gan CITB, gydag arbenigedd technegol gan WLC Ltd, rhan o Brifysgol Dundee, mae'r adnodd yn rhagweld y sgiliau sydd eu hangen ar brosiect - neu fel Manceinion Fwyaf - nifer gymhleth o brosiectau. Mae'n defnyddio data o gannoedd o brosiectau blaenorol o wahanol is-sectorau er mwyn rhagamcanu'r sgiliau sydd eu hangen a'r amseru, mewn adroddiad misol. Gan fod y gronfa ddata ar-lein a'i fod yn cael ei diweddaru'n gyson, mae'n cynnwys yr holl wybodaeth ddiweddaraf yn y gwaith dadansoddi.

Dywedodd Joss, drwy weithio gyda CITB, ei bod wedi meithrin dealltwriaeth wirioneddol o'r swyddi a'r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer y gwaith arfaethedig hwnnw, gan sicrhau bod eu hadnoddau cyfunol wedi creu taith gynaliadwy i brentisiaid a disodli cryn dipyn o waith a wnaed mewn modd tameidiog yn y gorffennol.

“Edrychodd yr adnodd ar dri maes inni. Beth oedd y gwaith arfaethedig gwerth £15bn, pa sgiliau fyddai eu hangen i'w gyflawni a pha hyfforddiant a wnaed gennym ym Manceinion Fwyaf y llynedd er mwyn inni weld y bwlch mewn sgiliau. Dyma'r dystiolaeth sydd ei hangen arnon ni i newid yr hyfforddiant a ddarperir ym Manceinion Fwyaf," dywedodd Joss.

Tri cham tuag at ragamcanu cywir

Bydd cwsmeriaid yn prynu trwydded i ddefnyddio'r Adnodd am gyfnod penodol neu byddant yn prynu adroddiadau untro gan CITB am ffi benodol. Dim ond gwybodaeth sylfaenol sydd ei hangen ar yr Adnodd i lunio adroddiad cychwynnol.

1)     Math o brosiect a'i leoliad

2)     Gwerth y prosiect neu arwynebedd llawr gros

3)     Dyddiadau dechrau a gorffen

Yn seiliedig ar hyn, mae'r adnodd yn creu rhagamcan misol ar gyfer pob crefft, gan gynnwys proffesiynau ac, os oes angen, amcangyfrif o ofynion llafur y defnyddiwr fel bod anghenion cwsmeriaid yn cael eu diwallu hyd yn oed pan fo adeilad yn weithredol.

Pan gafodd data Manceinion Fwyaf eu rhoi drwy'r system, dywedodd Joss fod y canlyniadau wedi peri syndod.

“Ym Manceinion Fwyaf y llynedd, gwnaethom hyfforddi 500 o osodwyr brics â diploma, ond y nifer arfaethedig oedd 100 yn unig.

Yn y cyfamser, dangosodd yr Adnodd fod angen 204 o arbenigwyr amlen adeiladu bob blwyddyn. Roedd cyflogwyr wedi dweud wrthym fod angen y rhain ond nid oedd gennym unrhyw dystiolaeth. Y llynedd, dim ond pedwar NVQ a gafodd eu hyfforddi.”

Dyma'r union fath o dystiolaeth sydd ei hangen arnon ni i newid yr hyfforddiant a ddarperir ym Manceinion Fwyaf fel bod ein hyfforddiant yn fwy cyson," parhaodd Joss, "Yn lle hyfforddi 500 o osodwyr brics, gallwn ddefnyddio'r arian hwnnw yn fwy effeithiol."

Un o ganlyniadau eraill defnyddio'r Adnodd oedd i Joss weithio ar ddatblygu hyfforddiant gosod dur yn lleol, a oedd ond wedi'i wneud o Lundain yn flaenorol.

“Roedd tîm CITB yn ddefnyddiol o ran y cymorth dyddiol gydag ymchwil a gwaith dadansoddi. Roedd yr hyfforddiant yn wych ac roedd y llawlyfr yn drylwyr dros ben..