Chwilio am newyddion a digwyddiadau

Math

Newyddion lleol a digwyddiadau

Y rhagolwg economaidd: CSN 2018 - 2022


Roedd y gostyngiad yn nhwf a chyflogaeth diwydiant adeiladu’r DU a amlinellir yn adroddiad Rhwydwaith Sgiliau Adeiladu (CSN) ar gyfer 2018 - 2022 wedi’i ddisgwyl.

Mae economi’r DU wedi arafu ac mae trafodaethau cymhleth Brexit yn parhau.

Fodd bynnag, er gwaethaf yr hinsawdd economaidd a gwleidyddol ansicr, mae'r adroddiad hwn, sef y rhagolwg mwyaf cynhwysfawr o ddiwydiant adeiladu'r DU, yn rhoi lle i fod yn lled ffyddiog.

Er bod twf adeiladu, sef 1.3%, yn is na'r 1.7% a ragwelwyd gennym yn 2017, nid yw'r gostyngiad mor syfrdanol yng nghyd-destun y 12 mis cythryblus rydym wedi'u cael.

Yn galonogol, mae'r twf yn edrych yn fwy cytbwys ac, yn hanfodol, yn fwy cynaliadwy.  Y llynedd, gwnaethom awgrymu bod y diwydiant adeiladu yn annigonol gan mai seilwaith oedd yn cyflawni'r rhan fwyaf o'r twf. Eleni, er bod disgwyl iddo dyfu'n gyflymach na sectorau eraill o hyd, rydym nawr yn disgwyl i'r sector tai wneud mwy o gyfraniad.  

Disgwylir twf cyfartalog blynyddol o 2.8% yn y sector tai cyhoeddus a 2.2% yn y sector tai preifat. Hefyd, dylai'r ymrwymiad i adeiladu llawer mwy o gartrefi, yn ogystal â rôl ehangach adeiladu ar gyfer rhentu, sicrhau'r sefydlogrwydd a fydd yn rhoi'r hyder i ddarparwyr presennol a newydd wneud pethau'n wahanol.     

Bydd y rhain yn gyfraniadau cadarnhaol pwysig ar adeg pan fydd agweddau eraill ar yr amgylchedd economaidd yn fwy heriol.  Er enghraifft, mae'n bosibl y bydd punt wannach, twf cryfach mewn mannau eraill ac ansicrwydd ynghylch Brexit i gyd yn ei gwneud hi'n anos denu a chadw gweithwyr medrus o wledydd tramor. 

Dengys ein hymchwil ehangach fod proffidioldeb yn is na'r duedd hirdymor o hyd; awgryma data dangosyddion perfformiad allweddol fod elw cyfartalog wedi aros ar tua 2.0%, ac mae sawl un o gontractwyr mwyaf y diwydiant wedi cofnodi colledion.  Er mai'r gobaith yw nad yw diddymiad anffodus Carillion yn ddiweddar yn arwydd o'r hyn sydd i ddod, mae'n dangos maint yr heriau y mae'r diwydiant adeiladu yn eu hwynebu a phwysigrwydd gyrru Cytundeb y Sector yn ei flaen a gwella cynhyrchiant. 

Ac edrych ymhellach i'r dyfodol, bydd telerau cytundeb Brexit Prydain yn llywio twf y diwydiant adeiladu am flynyddoedd lawer i ddod. Ers i Brydain bleidleisio dros adael yr UE, mae llawer o fuddsoddwyr wedi bod yn wyliadwrus, fel y gellid deall, ynglŷn ag ymrwymo i brosiectau mawr hirdymor, gan ffafrio cynllunio hyd at gam cyn adeiladu cyn rhyddhau cyllid. Mae hyn yn golygu y gallwn weld prosiectau adeiladu sydd wedi'u gohirio yn cael eu cymeradwyo ar ôl i gytundeb Brexit gael ei gwblhau.

Bydd telerau Brexit hefyd yn rhoi eglurder ynghylch y rôl y gall gweithwyr tramor ei chyflawni yn yr hirdymor.

Mae rhagamcanu digwyddiadau yn y flwyddyn hollbwysig sydd i ddod yn dasg heriol dros ben. Yn ystod y 12 mis nesaf, mae'n bosibl y cynhelir Etholiad Cyffredinol neu refferendwm arall ynghylch yr UE, hyd yn oed.

Am y tro, gall sector adeiladu'r DU gymryd cysur rhesymol yn y ffaith ei fod wedi dod drwy sawl cyfnod o ansicrwydd gwleidyddol ac economaidd, yn ogystal ag ansicrwydd yn y marchnadoedd, mewn blwyddyn eithriadol o anodd. Gobeithio y bydd gennym fwy o sicrwydd ynghylch cyfeiriad a dyfodol economaidd y DU erbyn yr adeg hon y flwyddyn nesaf. Ond yr hyn a fydd yr un mor bwysig fydd y camau a gymerwn fel diwydiant i lywio ein tynged ein hunain.  

Ynglŷn â'r awdur

Steve Radley, Cyfarwyddwr Polisi CITB