Chwilio am newyddion a digwyddiadau

Math

Newyddion lleol a digwyddiadau

CITB yn penodi Cadeiryddion i Gynghorau newydd y Gwledydd


Heddiw, mae CITB yn cyhoeddi enwau tri Chadeirydd newydd ar gyfer Cynghorau'r Gwledydd yng Nghymru, Lloegr a'r Alban. Bydd y Cynghorau yn chwarae rhan hollbwysig wrth helpu i benderfynu ar ddyfodol y diwydiant adeiladu ym Mhrydain Fawr ac yn cynnig cyngor strategol er mwyn diwallu anghenion sgiliau'r sector. 

Bydd Seamus Keogh, Prif Swyddog Gweithredol Clancy Docwra Ltd, Tony Elliott, Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol Robertson Group a Leigh Hughes, Cyfarwyddwr Datblygu Busnes a Gwerth Cymdeithasol Bouygues UK, yn ymgymryd â'u priod rolau fel Cadeiryddion Cynghorau'r Gwledydd yn Lloegr, yr Alban a Chymru y mis hwn. 

Bydd y tri yn gweithio gyda hyd at naw aelod o'r cyngor ym mhob gwlad, gan ffurfio rhan allweddol o strwythur llywodraethu newydd CITB.

Bydd gan y Cynghorau newydd rôl bwysig i'w chwarae wrth helpu Bwrdd CITB i arwain yn strategol, drwy roi cipolwg ar yr heriau sy'n wynebu'r diwydiant yn y gwledydd, y rhanbarthau a'r sectorau a gweithredu fel seinfwrdd ar gyfer Ymddiriedolwyr.

Fel rhan o strwythur llywodraethu newydd CITB a grëwyd yn dilyn adolygiad ITB, bydd Cynghorau'r Gwledydd yn cynghori'r Bwrdd er mwyn nodi a blaenoriaethu'r gefnogaeth a roddir i faterion allweddol sy'n effeithio ar y diwydiant adeiladu ledled Prydain Fawr.

  • Dechreuodd Seamus Keogh ei yrfa 34 mlynedd yn ôl fel peiriannydd safle – nawr, fel rhan o'i rôl ym musnes teuluol Clancy, mae'n arwain hyfforddiant sgiliau safle llwyddiannus, rhaglenni datblygu personol a achredwyd gan ILM, a chynlluniau i brentisiaid a graddedigion.
  • Mae Leigh Hughes yn gweithio mewn ystod eang o uwch rolau ymgynghori, llywodraethu a bwrdd yn y diwydiant adeiladu yng Nghymru, gan gynnwys Cyfarwyddwr Bwrdd Adeiladu Arbenigrwydd yng Nghymru a chadeirydd Bwrdd E&S Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.
  • Mae gan Tony Elliott 25 mlynedd o brofiad o ddatblygu pobl a sgiliau mewn gwahanol sectorau gan gynnwys y sector adeiladu yn yr Alban.

Dywedodd Peter Lauener, Cadeirydd Bwrdd CITB: "Rwy'n falch iawn ein bod wedi gallu penodi tri swyddog gweithredol hynod brofiadol, gwybodus a galluog o fewn y diwydiant fel Cadeiryddion Cynghorau'r Gwledydd. Gwn fod Tony, Seamus a Leigh yn frwdfrydig dros gefnogi sgiliau a hyfforddiant o fewn eu cwmnïau eu hunain a'r diwydiant ehangach.

"Bydd Cynghorau Gwledydd newydd CITB yn ased gwych i'r Bwrdd, gan gynnig cyngor amhrisiadwy gwlad-benodol a arweinir gan y diwydiant wrth i ni fynd ati i ddatblygu ein rhaglen newid.

"Edrychaf ymlaen at weithio gyda'n Cadeiryddion newydd er mwyn sicrhau ein bod yn gwireddu Cynllun Busnes CITB y Dyfodol a bod CITB yn llwyddo i ddiwallu anghenion y diwydiant adeiladu ym Mhrydain nawr ac yn y dyfodol."

Mae Cadeiryddion y Gwledydd ac Ymddiriedolwyr Bwrdd CITB wrthi'n dewis Aelodau i'w penodi i bob Cyngor. Dewisir unigolion profiadol a dylanwadol o ystod eang o gefndiroedd adeiladu er mwyn sicrhau bod gan y diwydiant cyfan lwyfan i gynrychioli barn BBaChau, cyflogwyr mawr a ffederasiynau cyflogwyr.

Bydd Cynghorau newydd y Gwledydd yn rhoi cipolwg ar yr heriau sy'n wynebu'r diwydiant yn y gwledydd, y rhanbarthau a'r sectorau, gan weithredu fel seinfwrdd ar gyfer Ymddiriedolwyr. Bydd Cynghorau'r Gwledydd yn nodi ac yn hysbysu Bwrdd CITB am y materion allweddol sy'n effeithio neu sy'n debygol o effeithio ar y diwydiant dros y tair blynedd nesaf a thu hwnt.

Ymhlith eu prif swyddogaethau fydd:

  • Helpu'r Bwrdd i flaenoriaethu'n gywir y gefnogaeth a roddir i faterion allweddol sy'n effeithio ar y diwydiant ledled y DU;
  • Llywio a dylanwadu ar gynllun busnes strategol CITB er mwyn mynd i'r afael â chyfleoedd, pwysau a blaenoriaethau o fewn y diwydiant;
  • Cyfrannu at sylfaen dystiolaeth CITB;

Gwneud argymhellion amserol i'r Bwrdd ynghylch materion a all effeithio ar y broses o gyflawni'r Cynllun Busnes.