CITB. Wrthi'n eich helpu chi i adeiladu'ch busnes

Dyma sut y gallwn ni helpu eich busnes a datblygu'ch staff

Yn CITB, rydym yn deall y realiti a'r heriau sy'n wynebu cyflogwyr ar draws pob maes yn y diwydiant adeiladu. Rydym yn cydweithio â'r diwydiant i sicrhau eich bod yn gallu manteisio ar yr adnoddau, y cymorth a'r hyfforddiant sydd arnoch eu hangen i helpu'ch busnes i dyfu a ffynnu, heddiw ac yn y dyfodol. 

Gwrandewch ar ein partneriaid cyflogwr

“Mae prentisiaid yn bwysig iawn i'n busnes: maen nhw'n adeiladu ein gweithlu sy'n golygu bod busnes yn wych.” 

CITB ac East Midlands Diamond Drilling (EMDD)
Joe Armitage, Rheolwr Cyllid, Nottingham

Fel rhywun sydd â ffocws ar lwyddiant ei gwmni yn y dyfodol, mae Joe yn cydnabod pwysigrwydd cael staff a phrentisiaid wedi'u hyfforddi'n broffesiynol i weithio i'ch busnes. Mae EMDD wedi cyrchu cyllid gan CITB ar gyfer gwahanol gyrsiau hyfforddi a phrentisiaethau ar gyfer eu staff, gan lwyddo i wneud hynny ar gyfer y tîm cyfan ar gost niwtral i'r busnes. 

Maent wedi ymrwymo i hyfforddi eu cyflogeion; o redeg hyd at 5 prentisiaeth ar y tro fel bod gweithwyr newydd yn cael eu dwyn i lefel gywir y diwydiant, i gyrsiau hyfforddi ar gyfer staff presennol. Hefyd mae gweithwyr medrus mwy profiadol wedi gallu diweddaru eu cymwysterau fel eu bod ar lefel NVQ gyfreithiol newydd, sy'n golygu bod eu holl weithwyr yn cydymffurfio ac y gallant weithio'n ddiogel ar y safle. 

Mae Joe yn deall, trwy ymdrechu am hyfforddiant parhaus, maent nid yn unig yn sicrhau'r dyfodol gorau i'w cwmni, ond byddant hefyd yn gwella'r diwydiant. Yn benodol, mae'n teimlo bod buddsoddi mewn prentisiaid yn dangos ymrwymiad i'w gweithwyr a hefyd i'r diwydiant adeiladu - gan hyrwyddo gallu technegol ac ymwybyddiaeth o ddiogelwch fel pethau sy'n angenrheidiol. Iddo ef, mae cyllid CITB yn golygu bod popeth yn rhedeg yn esmwyth, mae pawb yn cael eu hyfforddi i'r lefel gywir ac yn cael eu huwchsgilio lle bo angen.

Wrth weithio â CITB, mae EMDD wedi gallu:

 • Cael grantiau hyfforddi a chyllid
 • Hyfforddi eu prentisiaid â'r sgiliau cywir
 • Uwchsgilio a chynnal sgiliau staff
 • Diweddaru cymwysterau staff
 • Sicrhau diogelwch rhagorol ar safle trwy hyfforddiant

“Rydym yn ystyried mai cymryd prentisiaid yw'r unig ffordd i ni dyfu'n effeithiol ac i ennill aelodau staff sydd wedi'u hyfforddi yn y ffordd gywir, sydd am weithio yn y ffordd mae arnom angen iddyn nhw weithio.”

CITB a JD Ceramics Northwest Cyf
Emma Bowling, Rheolwraig Gweinyddu a Chyllid, Wigan

Mae busnes Emma yn cymryd prentisiaid yn rheolaidd gan ddefnyddio gwasanaethau a gynigir gan CITB i sicrhau eu bod wedi'u hyfforddi yn y modd cywir iddyn nhw a manteisio ar y cyllid sydd ar gael i allu gwneud hynny tra'n cadw costau'n isel. Ar ben hyn, mae Emma hefyd â buddiant yn y gwaith mae CITB yn ei wneud i'r diwydiant ehangach newid camdybiaethau pobl ifanc ynghylch yr hyn mae gyrfa mewn adeiladu yn ei olygu. Mae hi'n cydnabod y gall CITB helpu i newid meddyliau trwy ymgysylltu â phlant yn yr ysgol ac yn y pen draw diogelu dyfodol y diwydiant trwy barhau i ddenu talent disglair a brwdfrydig.

Yn ogystal â manteisio ar yr hyfforddiant a'r cyllid sydd ar gael ar hyn o bryd, mae Emma â buddiant yn y gwaith mae CITB yn ei wneud i'r diwydiant ehangach annog pobl ifanc a'u gyrru i mewn i adeiladu gan fod hyn yn gwella recriwtio ac yn diogelu safon ei busnes yn y dyfodol Yn y gorffennol, nid oedd ei sefydliad yn ymwybodol o'r hyfforddiant a chymorth ychwanegol y gallai CITB ei gynnig nes iddi ddechrau mynychu cyfarfod CITB lleol, "ac yr oedd fel byd newydd cyfan wedi'i agor oherwydd roeddwn i'n meddwl, O fy Nuw, rydych yn gwneud yr holl bethau hyn y gallai'r dynion fod wedi bod yn eu defnyddio".

Wrth weithio â CITB, mae JD Ceramics Northwest Cyf wedi gallu:

 • Manteisio ar gyllid ar gyfer prentisiaethau a hyfforddi
 • Hyfforddi eu prentisiaid â'r sgiliau cywir
 • Ennill cyfarwyddyd a chyngor ar brentisiaethau
 • Uwchsgilio a chynnal sgiliau
 • Mapio ar gyfer hyfforddiant sgiliau'r dyfodol
 • Gwella'r rhwydwaith cyswllt busnes

“Os oes gennych yr egni a'r uchelgais i adeiladu'ch cwmni, yna cyllid yw'r ffordd ymlaen i'w wneud.”

CITB a CCI Scotland
Dougie Smith, Rheolwr Cyffredinol, Lanark

Mae CCI Scotland yn fenter gymdeithasol arobryn, sydd yn darparu atebion tirweddu ar gyfer prosiectau bach a chanolig ledled yr Alban.

Un ffactor allweddol o'r busnes hwn yw bod ei weithrediadau yn llwyr fuddiol i'w fraich elusennol, Clydesdale Community Initiatives (CCI).  Mae CCI yn darparu manteision iechyd ac yn cynyddu cynhwysiad cymdeithasol i bobl sy'n cael eu heffeithio gan anawsterau iechyd meddwl neu ddysgu a phobl ifanc dan anfantais gymdeithasol.

Trwy gyllid CITB, mae CCI Scotland wedi uwchsgilio ei staff ac wedi dyblu ei allu i gyflenwi prosiectau. Mae wedi tendro ac wedi ennill contractau arwyddocaol ar gyfer gwahanol awdurdodau lleol - na allai fod wedi'i wneud cyn y cyllid. Oherwydd y cynnydd mewn gwaith a chontractau, mae CCI Scotland wedi cymryd prentisiaid yn ei drefn Menter Gymdeithasol/Tirweddu. 

Hefyd mae CCI Scotland wedi sicrhau cytundeb fframwaith 4 blynedd â Chyngor Perth a Kinross a maent yn cyflenwi contractau rheolaidd i Lywodraeth yr Alban.

Wrth weithio â CITB, mae CCI Scotland wedi gallu:

 • Manteisio ar gyllid ar gyfer hyfforddi
 • Uwchsgilio a chynnal sgiliau staff
 • Sicrhau diogelwch rhagorol ar safle trwy hyfforddiant

“Mae gan y diwydiant adeiladu ormod o stereoteipiau sydd ynghlwm wrtho. Nid yw pobl yn gweld ei fod yn yrfa anhygoel â llawer o gyfleoedd.”

CITB a Costain
George Hilliar, Ymgynghorydd Rheoli Ymddygiadol, Llundain a Dyffryn Tafwys

Yn ei rôl yn Costain, mae George wedi canolbwyntio ar gael pobl i mewn i'r diwydiant adeiladu ac ar drefnu'r hyfforddiant priodol i reoli hyn yn effeithiol. Mae'n deall yn llwyr bwysigrwydd recriwtio i'r diwydiant er mwyn iddo barhau i dyfu. 

Mae George wedi bod yn Llysgennad Adeiladu i CITB ers 2008, gan weithio â'r Academi Sgiliau Cenedlaethol ar gyfer Adeiladu ac mae'n Llysgennad STEM gweithredol. Yn ddiweddar roedd yn ymwneud â Crawley STEMfest - digwyddiad a fynychwyd gan dros 7,000 o bobl ifanc â'r nod o hyrwyddo peirianneg yn y diwydiant adeiladu. Hefyd mae'n aelod o'r Grŵp Cenedlaethol Academi Sgiliau Adeiladu, sy'n darparu llywodraethu, cyngor a chyfarwyddyd ar gyfer Academïau Sgiliau Cenedlaethol ar gyfer Adeiladu.

Fe wnaeth CITB ddarparu cwrs iddo i baratoi ar gyfer cyflwyno i ysgolion fel llysgennad, yn ogystal â rhoi cymorth i Costain â chyllido Cydlynydd Sgiliau Prosiect, ac i'r rhwydwaith i helpu i gynnal Dangosyddion Perfformiad Allweddol ar sylfaen chwarterol. Mae Costain yn gweithio'n rheolaidd â chontractwyr ac yn defnyddio hyfforddiant CITB i sicrhau bod ganddo gymorth ychwanegol.  

Wrth weithio â CITB, mae Costain wedi gallu:

 • Manteisio ar gyllid ar gyfer prentisiaethau a hyfforddi
 • Helpu i ariannu Cydlynydd Sgiliau Prosiect
 • Darparu rhwydwaith i helpu i gynnal Dangosyddion Perfformiad Allweddol
 • Uwchsgilio a chynnal sgiliau staff