Pam bod llwch yn broblem?

Mae rheoli llwch yn her i'r diwydiant.

Daw llawer o weithwyr i gysylltiad â llwch bob dydd, ond yn aml byddant ond yn gweithio am gyfnodau byr ar safleoedd amrywiol a newidir cyflogwyr yn rheolaidd.

Gall y swm o lwch a anadlir bob dydd wrth iddynt weithio o un safle i'r llall ymddangos yn fach neu'n ddibwys. Mewn rhai achosion, gall y sgil-effeithiau fod yn uniongyrchol ond, yn gyffredinol, gall gymryd blynyddoedd cyn i symptomau salwch ddod i'r amlwg.

O'r herwydd, anwybyddir risgiau anadlu yn aml, neu cânt eu camddeall neu eu bychanu. 

Gall anadlu llwch silica, llwch pren a mathau eraill o lwch (heb fawr ddim silica, os o gwbl) achosi clefydau'r ysgyfaint difrifol iawn. Gall clefydau o'r fath gael effaith andwyol a golygu na all unigolyn weithio mwyach neu fod yn rhaid iddo newid ei alwedigaeth.

Rhai o ystadegau'r diwydiant 

Caiff salwch sy'n gysylltiedig â gwaith effaith ofnadwy ar unigolion a'u teuluoedd ond prin y'i deellir neu y'i gwerthfawrogir. 

  • Tua 13,000 o farwolaethau bob blwyddyn yn sgil canser a chlefydau ysgyfaint galwedigaethol
  • Amcangyfrifir bod mwy na 40% o'r holl achosion o gofrestru canser/marwolaethau yn ymwneud â gweithwyr adeiladu
  • Amcangyfrifir bod mwy na 500 o weithwyr adeiladu yn marw am iddynt ddod i gysylltiad â llwch silica bob blwyddyn...dros 10 yr wythnos
  • Mae llawer mwy yn cael salwch difrifol iawn
  • Caiff 23.5 miliwn o ddiwrnodau gwaith eu colli yn y DU bob blwyddyn oherwydd salwch sy'n gysylltiedig â gwaith

I gael rhagor o wybodaeth am Lwch Adeiladu - gweler CIS36

 

Bob blwyddyn, mae miloedd o weithwyr adeiladu yn cael clefydau anadlu, neu'n marw, am iddynt anadlu llwch a llid

CDP logo