Rheoliadau  Adeiladu (Dylunio a Rheoli) 

Rheoliadau Adeiladu (Dylunio a Rheoli) (CDM 2015) yw'r prif cyfres o reoliadau ar gyfer rheoli y iechyd, diogelwch a lles o brosiectau adeiladu.

Mae CDM yn berthnasol i bob gwaith adeiladu gan gynnwys adeiladu adeiladau o'e newydd, dymchwel adeiladau, adnewyddu, gwaith ymestyn, gwaith adfer a chynnal a chadw.

Canllaw i'r Diwydiant

Mae CITB wedi cynhyrchu'r canllaw i'r diwydiant a ysgrifenwyd gan wirfoddolwyr o'r diwydiant o dan benodiad trwy Bwyllgor Ymgynghorol y Diwydiant Adeiladu (CONIAC) gyda busnesau bach mewn cof.

Mae pob un yn nodi mewn termau ymarferol pa gamau sydd eu hangen i gyflawni prosiectau adeiladu mewn ffordd sy'n atal anafiadau ac afiechydon.

Mae Canllaw ar gyfer pob un o'r pum deiliad dyletswydd o dan CDM 2015 ac un ychwanegol ar gyfer gweithwyr. 

Gellir eu lawrlwytho isod, nai llai fel fersiwn rhyngweithiol mewn lliw (sydd hefyd yn addas ar gyfer llechi a dyfeisiadau symudol) neu fersiwn sy'n addas i'w argraffu.

Beth yw eich rhôl chi? 

Gall sefydliadau neu unigolion ymgymryd â rôl mwy nag un deilydd dyletswydd, ar yr amod bod ganddynt y sgiliau, gwybodaeth a'r profiad angenrheidiol i gyflawni'r rolau hynny mewn modd sy'n sicrhau iechyd a diogelwch.

Gwiriwch pa rôl sydd gennych a pha ddogfennau sydd angen i chi eu lawrlwytho.

Mae cleient yn sefydliad neu unigolyn sy'n cynnal prosiect adeiladu mewn cysylltiad â busnes.

Mae rheoliadau'r CDM yn bethnasol i gleientiaid domestig a a masnachol . Mae'r canllaw hwn ar gyfer cleientiaid masnachol.

Mae gan gleient y cyfrifoldeb o wneud trefniadau addas i reoli prosiect. 

Mae hyn yn cynnwys sicrhau:

 • y penodi o ddeiliaid dyletswydd eraill
 • bod digon o amser ac adnoddau yn cael eu rhoi
 • bod gwybodaeth berthnasol yn cael ei pharatoi a'i darparu i ddeiliaid dyletswyddau eraill
 • bod y prif ddylunydd a'r prif gontractwr yn cyflawni eu dyletswyddau
 • bod cyfleusterau lles yn cael eu darparu

Lawrlwythwch eich dogfennau cyfarwyddyd ar gyfer Cleientiaid yma

Mae'r HSE wedi cynhyrchu'r canllaw cryno 'Gwaith adeiladu newydd'  i gleientiaid sy'n berchennog adeilad, defnyddiwr neu asiant rheoli ac sy'n cael gwaith cynnal a chadw, gwaith adeiladu ar raddfa fach neu waith arall i'w wneud mewn cysylltiad â busnes.

Rydych chi'n gleient domestig os ydych chi'n cael gwaith adeiladu ei wneud nad yw'n gysylltiedig â rhedeg busnes, fel arfer ar yr eiddo lle rydych chi neu aelod o'ch teulu yn byw. 

Fe'ch cynhwysir yn y rheoliadau newydd hyn, ond fel arfer bydd eich dyletswyddau fel cleient yn cael eu trosglwyddo i:

 • y contractwr ar brosiect contractwr sengl neu'r
 • prif gontractwr ar brosiect sy'n cynnwys mwy nag un contractwr

Gall y cleient domestig ddewis i gael cytundeb ysgrifenedig gyda'r prif ddylunydd i'w gael nhw i gyflawni dyletswyddau'r cleient.  

Dylai cleientiaid domestig ddarllen y canllawiau annibynol yr HSE o'r enw  'Gwaith adeiladu newydd a wnaed?'

Penodir prif ddylunydd gan gleient prosiectau gyda mwy nag un contractwr.

Gall fod yn sefydliad neu'n unigolyn gyda digon o wybodaeth, profiad a gallu i gyflawni'r rôl.

Rhaid i'r prif ddylunydd (PD) fod yn ddylunydd sydd wedi rheoli dros gyfnod cyn-adeiladu'r prosiect.

Y PD sy'n gyfrifol am gynllunio, rheoli, monitro a chydlynu iechyd a diogelwch yn ystod cyfnod cyn-adeiladu prosiect.

Mae hyn yn cynnwys:

 • nodi, dileu neu reoli risgiau rhagweladwy
 • sicrhau bod dylunwyr yn cyflawni eu dyletswyddau
 • paratoi a darparu gwybodaeth berthnasol i ddeiliaid dyletswyddau eraill.

Mae'r PD hefyd yn cysylltu â'r prif gontractwr i helpu cynllunio, rheoli a monitro iechyd a diogelwch yn ystod y cyfnod adeiladu.

Fel arfer bydd y PD yn sefydliad neu, ar brosiectau llai, gallant fod yn unigolyn gyda:

 • gwybodaeth dechnegol o'r diwydiant adeiladu sy'n berthnasol i'r prosiect
 • y ddealltwriaeth a'r sgiliau i reoli a chydlynu'r cyfnod cyn-adeiladu, gan gynnwys unrhyw waith dylunio a wneir wedi i'r gwaith adeiladu ddechrau.

Dylai'r PD fod â'r gallu sefydliadol i gyflawni ei rôl, yn ogystal â'r sgiliau dylunio, gwybodaeth a phrofiad angenrheidiol.

Lawrlwytho'r Canllaw: 

Mae Fforwm Iechyd a Diogelwch Ymgynghorwyr wedi cynhyrchu canllawiau ar eu dehongliad o'r cymwyseddau sydd eu hangen i ymgymryd â'r rôl o PD. 

Dylunydd yw rhywun sy'n rhan o fusnes ac sy'n paratoi neu'n addasu dyluniadau ar gyfer adeilad, cynnyrch neu system sy'n ymwneud â gwaith adeiladu.

Rôl y dylunydd wrth baratoi neu addasu dyluniadau yw dileu, lleihau neu reoli risgiau rhagweladwy a all ddigwydd wrth adeiladu, cynnal, cadw a defnyddio adeilad ar ôl iddo gael ei adeiladu.  

Mae'r dylunydd hefyd yn darparu gwybodaeth i aelodau eraill tîm y prosiect i'w helpu i gyflawni eu dyletswyddau.

Lawrlwytho'r Canllaw:  

Penodir prif gontractwr gan y cleient i gynllunio, rheoli, monitro a chydlynu iechyd a diogelwch yn ystod cyfnod adeiladu prosiect lle bydd mwy nag un contractwr yn ymwneud â'r prosiect hwnnw.

Dyletswydd y prif gontractwr yw:  

 • cynllunio, rheoli, monitro a chydlynu iechyd a diogelwch yn ystod cyfnod adeiladu prosiect
 • cysylltu â'r cleient a'r prif ddylunydd
 • paratoi cynllun y cyfnod adeiladu
 • trefnu cydweithrediad rhwng contractwyr a chydlynu eu gwaith.

Rhaid iddynt sicrhau bod:

 • cyflwyniadau addas i'r safle yn cael eu rhoi
 • camau rhesymol i atal mynediad i'r safle heb ganiatâd yn cael eu gwneud
 • ymgynghori â gweithwyr ac eu bod nhw'n cael eu cynnwys ym materion iechyd a diogelwch
 • bod cyfleusterau lles yn cael eu darparu.

Lawrlwytho'r Canllaw: 

'Contractwr' yw'r unigolyn neu'r sefydliad sy'n gwneud y gwaith adeiladu gwirioneddol.

Os ydych chi'n unig fasnachwr, yn weithiwr hunangyflogedig, unigolyn neu fusnes sy'n cyflawni neu reoli gwaith yn y diwydiant adeiladu, yna y canllaw hwn sy'n addas ar eich cyfer chi.  

Mae unrhyw un sy'n ymwneud â gweithwyr adeiladu yn uniongyrchol neu'n rheoli gwaith adeiladu yn cael ei ystyried yn gontractwr. 

Mae hyn yn cynnwys cwmnïau sy'n defnyddio gweithlu eu hunain i wneud gwaith ar safle eu hunain ac mae'r dyletswyddau'n berthnasol i bob gweithiwr boed eu bod nhw'n gyflogeion, yn hunangyflogedig neu'n weithwyr asiantaeth.

Dyletswydd y contractwr yw: 

 • cynllunio, rheoli a monitro gwaith adeiladu o dan ei reolaeth fel ei fod yn cael ei gyflawni heb unrhyw risg i iechyd a diogelwch.
 • ar gyfer prosiectau sy'n cynnwys mwy nag un contractwr - cydlynwch eu gweithgareddau gydag eraill yn nhîm y prosiect - yn arbennig sicrhewch eu bod nhw'n cydymffurfio â chyfarwyddiadau a roddwyd iddyn gan y prif ddylunydd neu'r prif gontractwr.
 • ar gyfer prosiectau contractwyr sengl, paratowch gynllun cyfnod adeiladu.

Lawrlwytho'r Canllaw: 

Mae gweithiwr yn unigolyn sy'n gweithio i, neu o dan reolaeth, gontractwyr ar safle adeiladu.

Fel pobl sy'n gweithio ar gyfer contractwyr neu sydd o dan reolaeth contractwyr ar safle adeiladu, mae gan y gweithwyr ddyletswyddau yn ogystal â'u cyflogwyr.  

Rhaid i weithwyr:

 • cael eu hymgynghori â nhw ynghylch materion sy'n effeithio ar eu hiechyd, diogelwch a lles
 • gofalu am iechyd a diogelwch eu hunain ac eraill y gallai eu gweithredoedd effeithio arnyn nhw
 • adrodd unrhyw beth y maent yn ei weld sy'n debygol o beryglu eu hiechyd a'u diogelwch nhw eu hunain neu eraill
 • cydweithredu â'u cyflogwr, cydweithwyr, contractwyr a deiliaid dyletswydd eraill.

Lawrlwytho'r Canllaw: 

Mae CDM Wizard yn gwneud cynllunio yn rhwydd

Lawrlwythwch yr App CDM Wizard

Mae ond rhaid cyflwyno rhai manylion am y swydd a thu fewn ychydig o funudau bydd ein CDM Wizard yn cynhyrchu cynllun cam adeiladu ar eich cyfer gan gynnig cynghorion a chefnogaeth ar sut i helpu cadw eich gweithwyr yn iach ac yn ddiogel.