Facebook tracking pixel

BIM – Barn rheolwr safle

Siaradodd Malcolm Clarke â CITB am sut mae ei gwmni yn defnyddio BIM.

Adeiladwyd ein busnes ar seiliau gwaith tîm yn yr 199au. Dweud y gwir, ein his-bennawd oedd ‘Adeiladau a adeiladir ar waith tîm’. Dewiswyd ein holl waith ar y sail ein bod yn cydweithio er mwyn ei wneud. Dyma pam, i ryw raddau, yr ydym wedi aros yr un maint ag yr oeddwn. 

Dechreuom ymwneud â BIM ar ôl i ni ddechrau defnyddio rhai o fframweithiau’r awdurdod lleol. Rhoddodd y gallu i ni ddangos prosiectau i’n cleientiaid ond dangosodd hefyd gwerth BIM i’n cadwyn gyflenwi trwy gydweithio. Yn y bôn, mae’n well ffordd o weithio”

"Yn y bôn, mae’n well ffordd o weithio”

Malcolm Clarke
Baxall Construction

Dros y tair blynedd diwethaf, mae ein trosiant wedi cynyddu gan gyrraedd £23miliwn eleni. Mae gennym gynllun ehangu ar gyfer y pum mlynedd nesaf o ganlyniad i’r newidiadau sy’n digwydd ar draws y diwydiant.

O’n safbwynt ni, mae wedi ein gwneud ni’n fwy effeithlon. Mae ein helw cynaliadwy yn gwella a dyma beth rydym yn ei ddefnyddio i wneud ni’n fwy cystadleuol a phroffidiol. 

Sut mae BIM o fudd i brosiect?

Ar sail prosiect - Y gallu i ragweld amserlen a chost y prosiect, gwell boddhad cwsmeriaid, gwell boddhad cadwyn gyflenwi gyda’r buddiannau hyn yn rhan o leihau cost y prosiect. Unwaith i bobl deall BIM a chredu yn yr hyn yr ydych yn eu gwneud, maent yn dechrau gostwng eu prisiau. Nid ydynt yn lleihau maint eu helw, yr hyn maent yn eu gwneud yw tynnu’r costau ychwanegol hanfodol maent yn cynnwys yn eu strwythurau prisio i gyfrifo am risg. Mae hyn yn digwydd gyda darlunwyr, contractwyr a chyflenwyr. Rydym yn gweld hyn. 

A ydy BIM wedi eich gwneud chi’n fwy cystadlueol?

Mae’n lleihau’r gost i’r cleiant mewn sefyllfaoedd llyfr agored. Mae hefyd gennym y gallu i fod yn fwy cystadleuol ar dendrau cystadleuol un-cam – i fod yn fwy proffidiol hefyd. Beth yw’r dewisiadau achrediad? Mae tri dewis – Mae un yn BSI, un yn gynllun NFB ac mae un arall gan gorff o’r enw Ocean. Byddwn siŵr o fod yn defnyddio Ocean. Mae gennym achrediad ISO 9001 a 14001 eisoes, y cam nesaf yw ennill achrediadPAS 1192.

Roeddem eisioes wedi cwblhau llawer o’r gwaith dadansoddi er mwyn bod yn barod am BIM dros flwyddyn yn ôl gan roi tic ym mhob blwch. Tybiom y byddai ymgyrch mwy ei maint yn dod o’r llywodraeth gan ddweud bod rhaid i chi ddangos bod gennych achrediad BIM er mwyn bod ar restrau tendro, ond dim dyma’r sefyllfa.  Yn ein barn ni, roeddem am ddangos hynny beth bynnag.

A yw contractwyr yn wrthsafol ar y safle adeiladu? 

Rydym wedi cael profiad o hyn. Mae’r rheiny sy’n wrthsafol yn meddwl nad oes angen iddynt newid, ond yr un yw’r sefyllfa wrth wneud unrhyw beth yn newid. Rwy’n siŵr bod yr un problemau wedi codi pryd cyfnewidiodd bobl geffylau a cherti am geir. 

Sefydlom y grŵp arbenigol Kent BIM wedi Rhagoriaeth Adeiladu.  Mae aelodau’r grŵp yn dod o ar draws y diwydiant – cleientiaid, isgontractwyr, prif gontractwyr – y syniad yw i ddangos i’ch gilydd a chefnogi eich gilydd ar hyd y daith BIM.

Roeddem yn cyflwyno cyflwyniad ar ymgysylltiad cadwynau cyflenwi yn nigwyddiad Rhagoriaeth Adeiladu Kent gyda dau o’n isgontractwyr Mecanyddol a Thrydanol ynghyd â’r Rheolwyr Contractau a Rheolwyr Dyluniadau sy’n cydweithio ar y prosiect.

Cawsant gwestiynau i’w taflu atynt ar sut maent yn ymgysylltu â BIM, os oedd BIM yn gwerth chweil, os oeddent yn bwriadu parhau â’r cynllun, a oeddent yn credu bod BIM yn eu helpu gwella eu busnesau ac yn y blaen. Roedd y crîw i gyd cymryd rhan ac roedd llawer o’r cadwynau gyflenwi yn gweud “Mae’n bryd hefyd!”

Mae gennych y systemau i gynnig gwell wybodaeth a allent edrych arni ar y safle adeiladu, o ganlyniad, mae eu timau i gyd yn adeiladu pethau ar unwaith. Nid oes rhaid iddynt aros i rywun argraffu darluniad. Mae’r ‘pethau bach’ (fel y dywed rhai) yn bethau mawr mewn gwirionedd ac maent yn gwneud gwahaniaeth mawr i’r gadwyn gyflenwi a’u gallu i wneud elw, felly maent wrth eu boddau. 

Beth fyddech yn dweud wrth eraill? 

"Deffrwch neu fyddwch yn cael eich diddymu!"

Mae’r cwmnïau hynny sy’n moderneiddio, yn newid ac yn gafael ar yr agenda BIM – dim i dicio blychau yn unig ond i ddarparu’r buddiannau a ddaw o’r agenda – mor bell ar flaen y contractwyr eraill hyd nes bydd y contractwyr eraill yn methu â goroesi. Mae’n achos o fas critigol. Fe ddaw cyfnod lle bydd digon o bobl yn gweithredu’n gywir y bydd yr eraill yn cael eu diddymu.