Facebook tracking pixel

Y Bartneriaeth Llwch Adeiladu

Mae'r Bartneriaeth Llwch Adeiladu (CDP) yn fenter gydweithredol o fewn y diwydiant sy'n cynnwys llawer o sefydliadau, fel HSE, yn uniongyrchol

Nod CDP yw:

Codi ymwybyddiaeth, o fewn y diwydiant adeiladu, o glefydau'r ysgyfaint sy'n gysylltiedig â llwch peryglus yn y gweithle a hyrwyddo arfer da er mwyn atal y clefydau hyn, yn enwedig ymhlith y rheini sy'n cyflawni tasgau risg uchel

Mae aelodau'r bartneriaeth wedi cytuno i wneud y canlynol:

 • Targedu llwch adeiladu peryglus, yn enwedig yr enghreifftiau o lwch sy'n peri'r risg fwyaf o glefyd yr ysgyfaint.
 • Gwella ymwybyddiaeth y diwydiant adeiladu o'r risg o ddatblygu clefyd yr ysgyfaint yn sgil anadlu'r mathau hyn o lwch.
 • Nodi'r tasgau adeiladu hynny sy'n peri'r risg fwyaf o ddatblygu cyflyrau o'r fath ymhlith gweithwyr.
 • Cydweithio er mwyn cytuno ar reolaethau cymesur i leihau'r risgiau o'r tasgau risg uchel hyn a'u hyrwyddo.

Pam?

Mae'r rhai sydd ynghlwm o'r farn y gall partneriaeth rhwng y rheoleiddiwr a'r diwydiant gael mwy o effaith na gweithio'n unigol. Mae'n helpu i ddatblygu arloesedd, sicrhau gwelliannau a sicrhau cysondeb.

Gall blaenoriaethau cytûn hefyd gael eu targedu a gellir gwneud y defnydd mwyaf effeithiol o adnoddau.

Mae'r bartneriaeth hon yn golygu mwy nag ambell gyfarfod neu gyd-ddigwyddiad. Yn hytrach, mae'n seiliedig ar agenda gytûn a chydberthnasau gwaith agos â'r cynrychiolwyr hynny o'r diwydiant sy'n awyddus i chwarae rhan.

I gael rhagor o wybodaeth am y rhain a meysydd eraill gweler ein dogfen Cwestiynau Cyffredin ar y  dudalen Adnoddau

Cyflawniadau 2014/15

Mae CDP wedi llunio crynodeb o'i chyflawniadau ar gyfer 2014/15 (PDF 270KB) 

Gwybodaeth CDP a chysylltu â ni

Mae'r tudalennau gwe hyn wedi'u datblygu gan y Bartneriaeth Llwch Adeiladu (CDP) er mwyn helpu contractwyr, cyflogwyr, gweithredwyr ac eraill i reoli'r risg o ddod i gysylltiad â llwch a chodi ymwybyddiaeth o'r broblem hon o fewn y diwydiant adeiladu.

Rhydd y canllawiau hyn arfer da a all ragori ar y gofynion cyfreithiol sylfaenol.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am CDP a'i gweithgareddau e-bostiwch  Construction.Dust.Partnership.Enquiry@hse.gsi.gov.uk

Logo CDP 

Mae ein logo yn rhan bwysig o waith y Bartneriaeth. Mae'n hyrwyddo ein nodau a'n hamcanion. Rydym yn falch ohono ac felly gofynnwn i chi ei drin â gofal. Os hoffech ei ddefnyddio dilynwch y canllawiau hyn.

Caniatâd ar gyfer logo CDP (PDF 79Kb)

Microsoft.CSharp.RuntimeBinder.RuntimeBinderException: 'Newtonsoft.Json.Linq.JValue' does not contain a definition for 'imageObj'
  at CallSite.Target(Closure , CallSite , Object )
  at System.Dynamic.UpdateDelegates.UpdateAndExecute1[T0,TRet](CallSite site, T0 arg0)
  at CallSite.Target(Closure , CallSite , Object )
  at ASP._Page_app_plugins_citb_s8080_simpleblock_backoffice_views_frontend_cshtml.Execute() in C:\home\site\wwwroot\app_plugins\citb\s8080.simpleblock\backoffice\views\frontend.cshtml:line 16
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at System.Web.Mvc.RazorView.RenderView(ViewContext viewContext, TextWriter writer, Object instance)
  at System.Web.Mvc.BuildManagerCompiledView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Web.Mvc.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.HtmlHelper.RenderPartialInternal(String partialViewName, ViewDataDictionary viewData, Object model, TextWriter writer, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_Base_cshtml.Execute() in C:\home\site\wwwroot\Views\Partials\grid\editors\Base.cshtml:line 20