Tîm rheoli gweithredol

Mae ein tîm rheoli gweithredol yn gweithio i gyflenwi'r strategaeth a osodir gan ein bwrdd. Eu cenhadaeth yw sicrhau bod gan y sector adeiladu'r sgiliau cywir, yn y lle cywir, ar yr amser cywir.

Aelodau'r tîm yw:

Sarah Beale - Brif Weithredwrsarah-beale

Apwyntiwyd Sarah'n Brif Weithredwr CITB ym mis Mehefin 2017. Yn blaenorol, roedd Sarah yn brif weithredwr dros dro CITB rhwng mis Ionawr a mis Mehefin 2017. Roedd hi'n Brif Swyddog Ariannol a Chyfarwyddwraig Perfformiad Corfforaethol ers 2014, wedi gwneud y rôl Gyfarwyddwraig Perfformiad Corfforaethol yn 2013.

Mae Sarah wedi gweithio mewn amrediad o rolau uwch gyda CITB gan gynnwys Rheolwraig Cyllid, Rheolwraig Genedlaethol Asesu Gweithwyr Profiadol, Pennaeth Cyllid a Chynllunio, Pennaeth Tramor a Phennaeth Gwasanaethau Cwsmeriaid.

Cyn CITB, roedd Sarah'n gweithio'n bennaf o fewn y sector ariannol, mewn amgylcheddau masnachol ac mewn sefydliadau dielw fel ei gilydd. Mae hi wedi bod yn arweinydd ar nifer o raglenni sy'n gweddnewid, sy'n cynnwys uniadau cwmnïau, datblygu systemau ac amrywiaeth o brosiectau cysylltiedig â phobl a rheoli.

Craig Pemberton - Prif Swyddog Ariannol a Chyfarwyddwr Gweithrediadau CorfforaetholCraig Pemberton image

Ymunodd Craig â CITB ym mis Tachwedd 2017 fel prif Swyddog Ariannol ac â chyfrifoldeb dros y timau Perfformiad Corfforaethol.  

Cyn ymuno â CITB, gweithiodd Craig yn y sector preifat (practis archwilio ac wedyn BT ccc – 25 mlynedd) a’r sector cyhoeddus (CThEM ac wedyn VOA – 12 mlynedd).  Mae e wedi gweithredu ar lefel Bwrdd fel eiriolwr dros Amrywiaeth a Chynhwysiad ar gyfer cyfeiriadedd rhywiol ac mae e hefyd yn ymddiriedolwr ar fwrdd elusen annibynnol.

Yn ystod ei yrfa, mae Craig wedi gwneud pob un o’r rolau nodweddiadol y byddwch yn disgwyl eu gweld mewn swyddogaeth ariannol. Craig oedd arweinydd Rhaglen o Drawsnewid mewn ystad o dua 70 o swyddfeydd (3500 o bobl) a chyflwynodd ffyrdd Gwelliant Parhaus (darbodus) o weithredu offer a thechnegau ar draws Corff Cyhoeddus Anadrannol â ffocws penodol ar Weithrediadau (2000 o bobl). Mae e wedi arwain amrywiaeth o brosiectau trawsnewid, yn helpu sefydliadau i newid yn llwyddiannus trwy weithio â chydweithwyr yr oedd effaith uniongyrchol ac effaith anuniongyrchol arnynt.

Mark Noonan - Cyfarwyddwr Cysylltiadau'r DiwydiantMark Noonan profile image

Mae Mark wedi bod gyda CITB ers Ionawr 2017 ac mae'n arwain ar ymgysylltu â diwydiant a ffederasiynau. Mae'n ymuno o'r busnes eiddo a chontractio Grŵp Simons ble roedd yn Gyfarwyddwr Datblygiad a Pherthynas Cwsmeriaid.

Cyn ymuno â Simons, roedd Mark yn gweithio ym maes adeiladu ers chwe mlynedd i Grŵp Wates mewn amrediad o rolau cyflenwi prosiect. Cyn hynny, fe wnaeth dreulio nifer o flynyddoedd yn gweithio i'r gadwyn archfarchnad Safeway, gan gynnwys rôl allweddol wrth iddynt droi'n Morrison’s.

Braden Connolly - Cyfarwyddwr Cynnyrch a GwasanaethauBraden Connolly image

Braden Connolly yw arweinydd strategol y cynhyrchion a gwasanaethau y mae CITB yn eu darparu neu'n helpu i'w darparu ar gyfer y diwydiant adeiladu. Mae'r rhain yn cynnwys y gwefan yrfaoedd, Go Construct, ynghyd â'r rhaglen Llysgenhadon Adeiladu a'r Gwasanaeth Cyfatebol. Gyda'i gilydd, mae'r cynhyrchion a gwasanaethau hyn yn rhan allweddol o ymgais y diwydiant i ddenu achadw talent o bob cefndir ledled Prydain.

Mae cynhyrchion a gwasanaethau eraill sydd o dan arweiniad Braden yn cynnwys y Prawf HSE, Cynlluniau Cerdyn, Hyfforddiant NCC, Skill Build a Site Safety Plus. Mae Braden hefyd yn gyfrifol am Sicrhau Ansawdd CITB, gan gynnwys y tîm ymchwiliadau Twyll a gafodd ei sefydlu ganddo yn fuan ar ôl iddo ymuno â CITB yn 2007.

Treuliodd Braden ei yrfa gynnar yn cefnogi'r sector peirianneg yn arbenigo ym maes awtomeiddio llawr siopau ac adeiladu gyda chleientiaid megis Saint Gobain, Johnson & Johnson, Volvo a Shorts Bombardier.


Cyn ymuno â CITB, cefnogodd Braden fusnesau a chyhoeddwyr sy'n cefnogi cynhyrchion megis y FT a Bauer Media EMAP.

Steve Hearty - Cyfarwyddwyr PrentisiaethauSteve Hearty

Steve Hearty yw'r arweinydd strategol dros Brentisiaethau a Safonau a Chymwysterau.

Yn ei rôl, mae Steve yn arwain y strategaeth prentisiaethau gan gynnwys darpariaeth uniongyrchol CITB sy'n cefnogi dros 15,000 o ddysgwyr ar draws Prydain Fawr. Hefyd tu fewn i rôl Steve yw'r cyfrifoldeb dros ddatblygu cymwysterau a llwybrau gyrfaoedd ar draws Lloegr, Yr Alban a Chymru. Mae hyn yn cynnwys cydweithio'n agos â chyflogwyr, adrannau llywodraeth pob gwlad, yr Adran dros Addysg a'r Sefydliad dros Brentisiaethau er mwyn sicrhau bod gan gyflogwyr mynediad at safonau galwedigaethau ar-safle a phrentisiaethau sydd eu hangen arnyn nhw a bod gan fyfyrwyr sy'n gweithio yn Addysg Bellach llwybrau gyrfaoedd hyfyw i mewn i'r diwydiant adeiladu trwy fentrau newydd megis cymwysterau Lefel-T.

Ymunodd Steve â CITB yn 2008. Mae ei rolau blaenorol yn cynnwys Pennaeth Prentisiaethau CITB. Yn y rôl hon arweiniodd y recriwtio o brentisiaid o flwyddyn i flwyddyn wrth iddo gyrraedd safonau uchaf arolygwyr allanol, gan gynnwys adroddiad Ofsted Gradd. Mae Steve hefyd wedi arwain ein timau Cynghori Gyrfaoedd a Chwmnïau ar draws y 3 gwlad.

Steve Radley - Cyfarwyddwr PolisiSteve Radley

Mae Steve yn gyfrifol am weithio gyda'r diwydiant a gyda'r llywodraeth i greu'r amgylchedd a chymorth cywir i gyflogwyr fuddsoddi yn y sgiliau mae arnynt eu hangen.

Ymysg ei gyfrifoldebau yw goruchwylio gwaith ymchwil CITB i greu'r sylfaen dystiolaeth sy'n sylfaenol i ymagwedd gyllido CITB a'i waith gyda darparwyr a gweithio gyda llywodraethau Cenedlaethol ledled Prydain ac ar y lefel leol i greu'r amgylchedd a chymorth cywir  ar gyfer cyflogwyr. Mae tîm Steve yn gweithio'n agos gyda chyflogwyr a Ffederasiynau i sicrhau bod cymorth cyllido'n diwallu eu hanghenion a'i fod yn hsyml ei gyrchu. Mae hefyd yn gyfrifol am gysylltiadau CITB â'r cyfryngau.

Cyn iddo ymuno â CITB, roedd Steve yn Gyfarwyddwr Polisi a Materion Allanol gydag EEF. Cyn hynny roedd wedi cael y swyddi Prif Economegwr yng Nghanolfan Henley, a Cynghorydd Polisi ar gyfer Addysg a Hyfforddiant gyda'r Cydffederasiwn Diwydiant Prydain (CBI).

Gwybodaeth gysylltiedig