Aelodau'r Bwrdd

Mae aelodau'r Bwrdd yn gyfrifol am lywodraethu, cyfeiriad strategol a monitro perfformiad busnes.

Cadeirydd

Peter Lauener

Penodwyd Peter yn Gadeirydd CITB yn effeithiol o 1 Mai 2018. Mae gan Peter gyfoeth o brofiad yn y sectorau sgiliau ac addysg, gan symud i ymuno â CITB yn 2018 ochr yn ochr â'i swydd yn Brif Weithredwr dros dro y Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr

Cyn hynny, Peter oedd Prif Weithredwr y Sefydliad Prentisiaethau a'r Asiantaeth Ariannu Addysg a Sgiliau. Cyn hynny, bu Peter yn Gyfarwyddwr Sgiliau yn yr hen Adran Addysg a Sgiliau. Ar hyn o bryd, mae Peter yn Gadeirydd Grŵp Colegau Newcastle, grŵp addysg a hyfforddiant dielw sy'n cynnwys chwe choleg, dau ddarparwr hyfforddiant a thua 2,500 o staff ar draws 61 o leoliadau.

Aelodau sy'n gyflogwyr

Maureen Douglas
Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol Forster Group

Mae Maureen yn Gymrawd y Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu a Sefydliad y Cyfarwyddwyr. Mae Forster Group yn gweinyddu grŵp hyfforddi annibynnol Angus Construction ac mae'n gweithredu Academi Sgiliau sy'n darparu cymwysterau a hyfforddiant.

Perthynas gytundebol: Fel busnes a gofrestrir am ardoll, mae Grŵp Forster hefyd yn cyrchu grantiau i hyfforddi ei weithlu a chyflogi prentisiaid.

Mae hefyd yn gweinyddu Grŵp Hyfforddiant Adeiladu Angus, grŵp hyfforddi annibynnol sy'n derbyn cyllid gan CITB.

Steve Fox CBE
Prif Weithredwr, BAM Nuttall

Penodwyd Steve yn Brif Weithredwr BAM Nuttall yn 2010 ac mae wedi gweithio i'r cwmni ers 1989. Mae Steve yn beiriannydd siartredig ac yn Gymrawd Sefydliad y Peirianwyr Sifil. Dyfarnwyd CBE iddo yn 2015 am wasanaethau i'r diwydiant adeiladu. Mae Steve yn gefnogwr brwd i brentisiaethau masnach a thechnegydd fel llwybrau i'r diwydiant.

Mae Steve hefyd yn aelod o Fwrdd WISE. Mae hyn yn dilyn ymrwymiad Steve i hyrwyddo merched i weithio ym meysydd gwyddoniaeth, technoleg a pheirianneg (STEM).

Perthynas gytundebol: Busnes wedi'i gofrestru am ardoll yw BAM Nuttall, sy'n defnyddio system grantiau CITB at ddibenion hyfforddi a datblygu ei weithlu.

Yvonne Kelly
Pennaeth a Phrif Swyddog Gweithredol Coleg Barking a Dagenham

Mae Yvonne wedi bod yn Bennaeth a Phrif Swyddog Gweithredol Coleg Barking a Dagenham ers 2016. Ymunodd Yvonne â'r Coleg ym 2015 yn Brif Swyddog Gweithredol. Yn y rôl hon, roedd ganddi gyfrifoldeb cyffredinol am arlwy arobryn cenedlaethol cwricwlwm helaeth y Coleg, sy'n darparu hyfforddiant technegol a phroffesiynol i 12,500 o fyfyrwyr yn flynyddol. Mae Coleg Barking a Dagenham yn un o'r prif ddarparwyr hyfforddiant prentisiaeth canolradd ac uwch yn Llundain, gan hyfforddi tua 800 o brentisiaid, gydag oddeutu 380 ohonynt yn brentisiaid adeiladu.

Mae Yvonne yn cymryd rôl weithredol ar wahanol fyrddau, gan gynnwys y Bwrdd Sgiliau Creadigol a Diwylliannol, Bwrdd CEME a Bwrdd y Ddinas Ofal; hi yw Pencampwr Sgiliau Byd AOC Llundain; ac mae'n gynghorwr Grŵp Cyfeirio Addysg Bellach Pearson.

Kevin McLoughlin MBE, FCIOB
Rheolwr Gyfarwyddwr, K&M McLoughlin Decorating

Kevin McLoughlin MBE yw sylfaenydd a Rheolwr Gyfarwyddwr y BBaCh yn Llundain, K&M McLoughlin Decorating. Dechreuodd Kevin y busnes ym 1988. Mae'r cwmni wedi bod yn gefnogwr brwd o brentisiaethau. Mae'r cwmni'n cyflogi nifer o diwtoriaid sy'n helpu i hyfforddi prentisiaid mewn peintio ac addurno, ac ers 2012 mae wedi cynnig rhaglen cyn-gyflogaeth bedair wythnos ar gyfer pob oedran. Mae Kevin yn aelod o'r Panel Llwybr ar gyfer y Sefydliad Adeiladu ar gyfer Prentisiaethau ac mae'n Llysgennad ar gyfer y Gwasanaeth Prentisiaethau Cenedlaethol. Mae hefyd yn aelod o Sgiliau ar gyfer Llundeinwyr Awdurdod Llundain Fwyaf - Grŵp Gorchwyl a Gorffen Prentisiaethau. K&M oedd y prif gyflogwr a oedd yn gweithio gyda'r diwydiant peintio ar y gwaith Peintio ac Addurno arloesol newydd. Dyfarnwyd MBE i Kevin yn 2014 am ei wasanaethau i sgiliau a phrentisiaethau, ac mae'n Gymrawd Sefydliad Siartredig yr Adeiladwyr.

Perthynas gytundebol: Mae Kevin yn Gyfarwyddwr K&M McLoughlin Decorating Cyf. a chwmni K&M McLoughlin Decorating Schools Community Interest, ac mae'r ddau wedi'u cofrestru am ardoll gyda CITB. Mae hefyd yn un o bartneriaid partneriaeth fusnes Maxine a Kevin. Mae Kevin yn aelod o'r GMB, Lifreiwr Peintwyr a Staenwyr, aelod o'r FCIOB, Rhyddfreiniwr Dinas Llundain, aelod o Grŵp Hyfforddi Ffederasiwn y Meistr Adeiladwyr, aelod o'r Panel Llwybr ar gyfer y Sefydliad Adeiladu ar gyfer Prentisiaethau, aelod o Grŵp Hyfforddi Llundain Fwyaf, ac aelod o Grŵp Hyfforddiant Adeiladu Rhanbarthol Llundain.

Holly Price
Cyfarwyddwr Hyfforddiant a Datblygu, Grŵp Keltbray

Mae Holly wedi bod yn Gyfarwyddwr Hyfforddiant a Datblygu yng Ngrŵp Keltbray ers 2007, gan chwarae rhan hollbwysig mewn sicrhau twf cynaliadwy a sylweddol drwy gael y bobl iawn yn y lle iawn ar yr adeg iawn.

Dechreuodd Holly ar ei gyrfa yn y diwydiant dymchwel yn 17 oed, yn hyfforddi i fod yn beiriannydd, ac aeth ymlaen i fod yr unig beiriannydd ffrwydron benywaidd yn y sector yn Ewrop. Mae hefyd yn ffigur amlwg ac uchel ei pharch yn y Ffederasiwn Cenedlaethol Contractwyr Dymchwel, ar ôl dod yn Gadeirydd benywaidd cyntaf Rhanbarth Llundain a'r De, ac ar hyn o bryd mae'n gwasanaethu fel Ail Is-lywydd yr ail awdurdod hynaf yn y diwydiant dymchwel.

Mae Holly yn hyrwyddo'r angen i ehangu'r gronfa dalent drwy groesawu amrywiaeth a denu newydd-ddyfodiaid o bob cefndir i'r diwydiant, ac mae'n ymgyrchu'n ddiflino dros wella safonau'r diwydiant yn barhaus. Wedi gweld yr heriau yr oedd y diwydiant yn eu hwynebu o ran y posibilrwydd o brinder sgiliau, penderfynodd symud i rôl sy'n canolbwyntio mwy ar bobl, ac mae'n helpu Keltbray i fynd o nerth i nerth. Perthynas gytundebol: Mae Holly yn un o gyfarwyddwyr Keltbray Cyf., cwmni sydd wedi'i gofrestru am ardoll gyda CITB. Hi yw Llywydd presennol y Ffederasiwn Cenedlaethol Contractwyr Dymchwel.

Robert Williams MBE
Cadeirydd, WRW Construction Cyf.

Robert Williams MBE yw sylfaenydd a Chadeirydd y BBaCh o Gymru, WRW Construction Cyf. Sefydlodd Robert y cwmni 33 o flynyddoedd yn ôl, gan ddechrau'r busnes o'i gartref ym 1985. Yn gyn-ddarlithydd coleg mewn Methodoleg Adeiladu, yn flaenorol bu Robert yn eistedd ar nifer o fforymau a byrddau yn gysylltiedig â CITB a'r llywodraeth. Mae WRW Construction wedi chwarae rhan ganolog mewn nifer o brosiectau cymunedol ledled Cymru a de-Orllewin Lloegr, ac maent yn parhau i gefnogi prentisiaethau, ynghyd â gwella sgiliau gweithwyr adeiladu trwy ei Academi Sgiliau Cenedlaethol ar gyfer Adeiladu (NSAfC). Dyfarnwyd ei MBE i Robert yn 2013 am wasanaethau i hyfforddiant a sgiliau yn y diwydiant adeiladu.

Perthynas gytundebol: Fel busnes a gofrestrir am ardoll, mae WRW yn cyrchu grantiau i hyfforddi ac uwchsgilio ei weithlu a chyflogi prentisiaid.

Mae WRW yn aelod o Gymdeithas Hyfforddiant Adeiladu Sir Gaerfyrddin Cyf. (CCTAL) ac maent wedi bod yn rhan o gynllun rhannu prentisiaeth Cyfle ers 1965, gyda'r ddau ohonynt yn elwa o gymorth ariannol CITB. Mae WRW wedi derbyn statws Academi Sgiliau Genedlaethol ar gyfer Adeiladu ar draws nifer o'i brosiectau, ac mae'n derbyn cyllid cysylltiedig gan CITB.

Mae WRW hefyd wedi derbyn cyllid i arwain prosiect a gomisiynwyd gan CITB ar ddysgu drwy brofiad mewn cydweithrediad ag amrywiaeth o bartneriaid.

Diana Garnham
Cyfarwyddwr a Chyfranddaliwr 90% RDB Insight

Diana oedd Prif Weithredwr y Cyngor Gwyddoniaeth tan mis Medi 2015. Ar hyn o bryd, mae'n aelod o Grŵp Colegau Corfforaeth Dwyrain Sussex (Addysg Bellach) ac yn Ymddiriedolwr Sense about Science. Mae ganddi ddiddordeb parhaus yng ngoblygiadau cymdeithasol gwyddoniaeth, o ran llywodraethu a strategaeth dda, ac o ran galluogi pobl ifanc i gyflawni eu potensial, yn enwedig o fewn amgylchedd STEM. Mae Diana yn ymgymryd â phrosiectau ymgynghori drwy RDB Insight. Nid oes gan Diana unrhyw berthynas gytundebol uniongyrchol neu anuniongyrchol gyda CITB.

Sylwedyddion y Llywodraeth

  • Steve Birtwistle (Adran Addysg)
  • Jane Duffy  (Llywodraeth yr Alban)
  • Sharon Davies (Llywodraeth Cymru).

Mae'r manylion ynghylch aelodaeth yn gywir ar 13 Medi 2019.