Facebook tracking pixel

Aelodau'r Bwrdd

Mae aelodau'r Bwrdd yn gyfrifol am lywodraethu, cyfeiriad strategol a monitro perfformiad busnes.

Cadeirydd

Peter Lauener

Penodwyd Peter yn Gadeirydd CITB yn effeithiol o 1 Mai 2018. Mae gan Peter gyfoeth o brofiad yn y sectorau sgiliau ac addysg, gan symud i ymuno â CITB yn 2018 ochr yn ochr â'i swydd yn Brif Weithredwr dros dro y Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr

Cyn hynny, Peter oedd Prif Weithredwr y Sefydliad Prentisiaethau a'r Asiantaeth Ariannu Addysg a Sgiliau. Cyn hynny, bu Peter yn Gyfarwyddwr Sgiliau yn yr hen Adran Addysg a Sgiliau. Ar hyn o bryd, mae Peter yn Gadeirydd Grŵp Colegau Newcastle, grŵp addysg a hyfforddiant dielw sy'n cynnwys chwe choleg, dau ddarparwr hyfforddiant a thua 2,500 o staff ar draws 61 o leoliadau.

Aelodau sy'n gyflogwyr

Tony Elliott
Cyfarwyddwr Grŵp Adnoddau Dynol Robertson

Mae gan Tony Elliott fwy na 25 mlynedd o brofiad ym meysydd talent, pobl a dysgu. Tony oedd Cadeirydd Cyngor yr Alban CITB rhwng mis Medi 2018 a mis Mehefin 2020. Mae’n rhan o uwch-dîm Robertson, sef un o’r cwmnïau gwasanaethau seilwaith ac adeiladu mwyaf yn y DU sy’n eiddo preifat. Mae Tony’n gryf o blaid datblygu pobl a thalent yn fewnol, denu talent newydd a sicrhau bod sgiliau’n cael eu gwella a’u sicrhau at y dyfodol yn y diwydiant adeiladu.

Mae Tony hefyd yn aelod o sawl corff lefel uwch, gan gynnwys y Bwrdd Cynghori ar Brentisiaethau’r Alban, Grŵp Arwain Adnoddau Dynol yr Alban a fforwm Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu i arweinwyr Adnoddau Dynol yn yr Alban.

Kevin McLoughlin MBE, FCIOB
Rheolwr Gyfarwyddwr, K&M McLoughlin Decorating

Kevin McLoughlin MBE yw sylfaenydd a Rheolwr Gyfarwyddwr y BBaCh yn Llundain, K&M McLoughlin Decorating. Dechreuodd Kevin y busnes ym 1988. Mae'r cwmni wedi bod yn gefnogwr brwd o brentisiaethau. Mae'r cwmni'n cyflogi nifer o diwtoriaid sy'n helpu i hyfforddi prentisiaid mewn peintio ac addurno, ac ers 2012 mae wedi cynnig rhaglen cyn-gyflogaeth bedair wythnos ar gyfer pob oedran. Mae Kevin yn aelod o'r Panel Llwybr ar gyfer y Sefydliad Adeiladu ar gyfer Prentisiaethau ac mae'n Llysgennad ar gyfer y Gwasanaeth Prentisiaethau Cenedlaethol. Mae hefyd yn aelod o Sgiliau ar gyfer Llundeinwyr Awdurdod Llundain Fwyaf - Grŵp Gorchwyl a Gorffen Prentisiaethau. K&M oedd y prif gyflogwr a oedd yn gweithio gyda'r diwydiant peintio ar y gwaith Peintio ac Addurno arloesol newydd. Dyfarnwyd MBE i Kevin yn 2014 am ei wasanaethau i sgiliau a phrentisiaethau, ac mae'n Gymrawd Sefydliad Siartredig yr Adeiladwyr.

Perthynas gytundebol: Mae Kevin yn Gyfarwyddwr K&M McLoughlin Decorating Cyf. a chwmni K&M McLoughlin Decorating Schools Community Interest, ac mae'r ddau wedi'u cofrestru am ardoll gyda CITB. Mae hefyd yn un o bartneriaid partneriaeth fusnes Maxine a Kevin. Mae Kevin yn aelod o'r GMB, Lifreiwr Peintwyr a Staenwyr, aelod o'r FCIOB, Rhyddfreiniwr Dinas Llundain, aelod o Grŵp Hyfforddi Ffederasiwn y Meistr Adeiladwyr, aelod o'r Panel Llwybr ar gyfer y Sefydliad Adeiladu ar gyfer Prentisiaethau, aelod o Grŵp Hyfforddi Llundain Fwyaf, ac aelod o Grŵp Hyfforddiant Adeiladu Rhanbarthol Llundain.

Holly Price
Cyfarwyddwr Hyfforddiant a Datblygu, Grŵp Keltbray

Mae Holly wedi bod yn Gyfarwyddwr Hyfforddiant a Datblygu yng Ngrŵp Keltbray ers 2007, gan chwarae rhan hollbwysig mewn sicrhau twf cynaliadwy a sylweddol drwy gael y bobl iawn yn y lle iawn ar yr adeg iawn.

Dechreuodd Holly ar ei gyrfa yn y diwydiant dymchwel yn 17 oed, yn hyfforddi i fod yn beiriannydd, ac aeth ymlaen i fod yr unig beiriannydd ffrwydron benywaidd yn y sector yn Ewrop. Mae hefyd yn ffigur amlwg ac uchel ei pharch yn y Ffederasiwn Cenedlaethol Contractwyr Dymchwel, ar ôl dod yn Gadeirydd benywaidd cyntaf Rhanbarth Llundain a'r De, ac ar hyn o bryd mae'n gwasanaethu fel Ail Is-lywydd yr ail awdurdod hynaf yn y diwydiant dymchwel.

Mae Holly yn hyrwyddo'r angen i ehangu'r gronfa dalent drwy groesawu amrywiaeth a denu newydd-ddyfodiaid o bob cefndir i'r diwydiant, ac mae'n ymgyrchu'n ddiflino dros wella safonau'r diwydiant yn barhaus. Wedi gweld yr heriau yr oedd y diwydiant yn eu hwynebu o ran y posibilrwydd o brinder sgiliau, penderfynodd symud i rôl sy'n canolbwyntio mwy ar bobl, ac mae'n helpu Keltbray i fynd o nerth i nerth. Perthynas gytundebol: Mae Holly yn un o gyfarwyddwyr Keltbray Cyf., cwmni sydd wedi'i gofrestru am ardoll gyda CITB. Hi yw Llywydd presennol y Ffederasiwn Cenedlaethol Contractwyr Dymchwel.

Sophie Seddon
Cyfarwyddwr Pobl a Diwylliant Novus

Mae Sophie Seddon wedi gweithio yn y diwydiant adeiladu ers mwy na 10 mlynedd – ymunodd â busnes ei theulu ar ôl cael gradd mewn Rheoli Busnes. Pan ddechreuodd ar ei gyrfa yn Seddon Property Services, chwaraeodd ran allweddol yn y gwaith o newid enw’r cwmni i Novus. Ar ôl hynny, daeth yn Bennaeth Ymgysylltu a Chyfathrebu â Chleientiaid yn 2018 cyn ymgymryd â’i rôl fwyaf diweddar eleni.

Mae Sophie’n deall pwysigrwydd meithrin talent ifanc, am fod Novus yn cynnig sawl llwybr i'r diwydiant ar gyfer pobl ifanc. Mae hefyd yn frwd dros ddefnyddio technoleg newydd, gwella cynaliadwyedd ac annog cynhwysiant yn y diwydiant.

Robert Williams MBE
Cadeirydd, WRW Construction Cyf.

Robert Williams MBE yw sylfaenydd a Chadeirydd y BBaCh o Gymru, WRW Construction Cyf. Sefydlodd Robert y cwmni 33 o flynyddoedd yn ôl, gan ddechrau'r busnes o'i gartref ym 1985. Yn gyn-ddarlithydd coleg mewn Methodoleg Adeiladu, yn flaenorol bu Robert yn eistedd ar nifer o fforymau a byrddau yn gysylltiedig â CITB a'r llywodraeth. Mae WRW Construction wedi chwarae rhan ganolog mewn nifer o brosiectau cymunedol ledled Cymru a de-Orllewin Lloegr, ac maent yn parhau i gefnogi prentisiaethau, ynghyd â gwella sgiliau gweithwyr adeiladu trwy ei Academi Sgiliau Cenedlaethol ar gyfer Adeiladu (NSAfC). Dyfarnwyd ei MBE i Robert yn 2013 am wasanaethau i hyfforddiant a sgiliau yn y diwydiant adeiladu.

Perthynas gytundebol: Fel busnes a gofrestrir am ardoll, mae WRW yn cyrchu grantiau i hyfforddi ac uwchsgilio ei weithlu a chyflogi prentisiaid.

Mae WRW yn aelod o Gymdeithas Hyfforddiant Adeiladu Sir Gaerfyrddin Cyf. (CCTAL) ac maent wedi bod yn rhan o gynllun rhannu prentisiaeth Cyfle ers 1965, gyda'r ddau ohonynt yn elwa o gymorth ariannol CITB. Mae WRW wedi derbyn statws Academi Sgiliau Genedlaethol ar gyfer Adeiladu ar draws nifer o'i brosiectau, ac mae'n derbyn cyllid cysylltiedig gan CITB.

Mae WRW hefyd wedi derbyn cyllid i arwain prosiect a gomisiynwyd gan CITB ar ddysgu drwy brofiad mewn cydweithrediad ag amrywiaeth o bartneriaid.

Aelodau annibynnol

Steve Fox CBE

Cafodd Steve ei benodi’n un o Gyfarwyddwyr Anweithredol Barhale ar 1 Awst 2020. Mae hefyd yn darparu gwasanaethau cynghori ar gyfer partïon eraill. Steve oedd Prif Weithredwr BAM Nuttall o 2010 hyd at fis Mehefin 2020. Roedd wedi gweithio i BAM Nuttall ers 1989. Mae Steve yn beiriannydd siartredig ac yn un o gymrodyr Sefydliad y Peirianwyr Sifil. Cafodd CBE yn 2015 am ei wasanaeth i'r diwydiant adeiladu. Mae Steve yn gryf o blaid prentisiaethau fel llwybr i’r diwydiant.

Mae hefyd yn aelod o Fwrdd WISE. Mae hyn yn dilyn ymrwymiad Steve i annog menywod i weithio ym meysydd gwyddoniaeth, technoleg a pheirianneg.

Diana Garnham
Cyfarwyddwr a Chyfranddaliwr 90% RDB Insight

Diana oedd Prif Weithredwr y Cyngor Gwyddoniaeth tan mis Medi 2015. Ar hyn o bryd, mae'n aelod o Grŵp Colegau Corfforaeth Dwyrain Sussex (Addysg Bellach) ac yn Ymddiriedolwr Sense about Science. Mae ganddi ddiddordeb parhaus yng ngoblygiadau cymdeithasol gwyddoniaeth, o ran llywodraethu a strategaeth dda, ac o ran galluogi pobl ifanc i gyflawni eu potensial, yn enwedig o fewn amgylchedd STEM. Mae Diana yn ymgymryd â phrosiectau ymgynghori drwy RDB Insight. Nid oes gan Diana unrhyw berthynas gytundebol uniongyrchol neu anuniongyrchol gyda CITB.

Sylwedyddion y Llywodraeth

  • Steve Birtwistle (Adran Addysg)
  • Jane Duffy  (Llywodraeth yr Alban)
  • Sharon Davies (Llywodraeth Cymru).

Mae'r manylion ynghylch aelodaeth yn gywir ar 13 Medi 2019.