Gweithgor Ardollau

Sefydlwyd y Gweithgor Ardollau a arweinir gan y diwydiant i helpu ynghylch asesu barnau'r diwydiant ar newidiadau posibl i'r Gorchymyn Ardollau yn ystod y cyfnod o gonsensws a chyn i'r CITB wneud unrhyw gyflwyniadau perthnasol i'r Adran Addysg ynghylch newidiadau'r Gorchymyn Ardollau.

Fel arfer mae'r Gweithgor Ardollau'n eistedd am gyfnod cyn ac yn ystod hyd y consenws. Ar gyfer y cyfnod cyfredol o gonsensws, bydd y grŵp yn eistedd o Fehefin 2016 tan Ragfyr 2017.

Darllen am y Gweithgor Ardollau:

Pwy yw aelodau'r Gweithgor Ardollau?

Mae'r Gweithgor Ardollau'n cynnwys cymysgedd o gynrychiolwyr o'r diwydiant, yn cwmpasu Prydain Fawr gyfan, ac fe'i cadeirir gan aelod o fwrdd CITB.

Yr aelodau cyfredol yw:

 • Liz Bridge, Cyd-bwyllgor Trethiant
 • Craig Bruce, Pert Construction (Yr Alban)
 • Jemma Carmody, Cymdeithas Contractwyr Peirianneg Sifil (CECA)
 • Gareth Davies, Knox & Well (Cymru)
 • Sarah Garry, Build UK
 • Alison Lamplough, Laing O’Rourke
 • Ian Rogers, Scottish Decorators Federations (SDF) [Ffederasiwn Addurnwyr yr Alban]
 • Annie Summun, Kisiel Cyf
 • Barry Neilson, SEO CITB Gogledd Iwerddon - sylwedydd

Cadeirydd: Diana Garnham, Ymddiriedolwraig Bwrdd CITB
cynrychiolydd CITB: Steve Radley, Cyfarwyddwr Polisi

Amcanion a nodau

Bob tro y sefydlir y Gweithgor Ardollau, diffinir set o amcanion a nodau am y cyfnod mae'n eistedd ar ei gyfer.

Yr amcanion a nodau ar gyfer y Gweithgor Ardollau cyfredol yw:

 • Archwilio'r materion yn codi o ddehongliadau cyfredol o'r Gorchymyn Ardollau, yn arbennig:
  • asesu'r goblygiadau o gyflwyno Ardoll Brentisiaethau'r llywodraeth
  • modelu dulliau newydd o weithredu'r Gorchymyn Ardollau er mwyn sicrhau tegwch a chymesuredd ar draws yr holl randdeiliaid, ac archwilio unrhyw newidiadau perthnasol i'r Gorchymyn Ardollau sy'n dilyn
  • ymgysylltu â rhanddeiliaid i gasglu barnau i'w bwydo i mewn i ddatblygiadau'r Gorchymyn Ardollau yn y dyfodol

Meini prawf aelodaeth

Maen prawf 1: cyfansoddiad y grŵp

Bydd y grŵp yn fach ei faint er mwyn sicrhau annibyniaeth a hyblygrwydd gweithio. Bydd yn cynnwys wyth rhanddeiliad, a'r Cadeirydd, a ddylai gael profiad ymhlith cyflogwyr ardoll adeiladu, sy'n cwmpasu'r sgiliau a gwybodaeth sydd eu hangen i gyflawni'r amcanion.

Mae defnyddio pobl amgen i fynychu cyfarfodydd ar ran aelodau'r grŵp yn ôl disgresiwn y Cadeirydd.

Maen prawf 2: annibyniaeth a gwrthrychedd

Dylai'r grŵp fod yn annibynnol a gwrthrychol. Yn ychwanegol, dylai pob aelod fod â dealltwriaeth dda o amcanion a blaenoriaethau CITB ac o'u rôl ynghylch asesu, monitro a gwerthuso dyluniadau ardoll posibl.

Maen prawf 3: sgiliau a gwybodaeth

Rhaid bod gan aelodau'r gallu i ddefnyddio gwybodaeth a sgiliau i gefnogi datblygiad strategaeth CITB yn y dyfodol. Rhaid bod gan bob aelod ddealltwriaeth ariannol gadarn.

Maen prawf 4: cod ymddygiad

Bydd aelodau'n ymddwyn yn unol â chod ymddygiadCITB.