Facebook tracking pixel

Mae Pwyllgorau Cymru, Lloegr a'r Alban wedi cael eu diddymu. Fe'u disodlwyd gan y Cynghorau Cenedl ar gyfer Cymru, Lloegr a'r Alban.

Pwyllgor Lloegr

Roedd rhaid i'r Pwyllgor gynghori'r Bwrdd ar ddigonolrwydd ac effeithiolrwydd trefniadau CITB mewn cysylltiad â datblygu a chyflenwi sgiliau adeiladu yn Lloegr yn unol â chynllun strategol y Bwrdd.

Yn arbennig, roedd Pwyllgor Lloegr yn cynghori a gwneud argymhellion i'r Bwrdd ar faterion ynghylch busnes strategol a chefnogi arweinyddiaeth strategol y Bwrdd, â goruchwyliaeth gorfforaethol o strategaeth a pherfformiad. Roedd yn gweithredu fel 'sefydliad ymchwil' ac yn cynghori ar: ddatblygu a chyflenwi sgiliau adeiladu cyfredol a rhai'r dyfodol yn Lloegr; cyfeiriad datblygiadau'r diwydiant ym maes adeiladu a'r amgylchedd adeiledig ehangach; dylanwadu ar bolisïau'r llywodraeth ar sgiliau a hyfforddiant; blaenoriaethau a pholisïau ar gyfer y diwydiant adeiladu yn Lloegr; effaith ac effeithiolrwydd cyflenwi cynhyrchion a gwasanaethau yn Lloegr gan amlinellu meysydd ar gyfer gwella ac arloesi.

Aelodau'r Pwyllgor (ym mis Mehefin 2017) oedd:

 • Frances Wadsworth - cadeirydd, ymddiriedolwraig CITB a phennaeth a CEO Croydon College
 • Debbie Akehurst - pennaeth cyfrifoldebau corfforaethol (Llundain) gyda Land Securities Properties Cyfyngedig
 • Debbie Aplin - cyfarwyddwraig anweithredol MHA Housing
 • Caroline Blackman - cyfarwyddwraig AD gyda Laing O'Rourke
 • Ian Dickerson - pennaeth newydd-ddyfodiaid a chyllid gyda Kier Group Services
 • Stuart Green - athro rheoli adeiladu ym Mhrifysgol Reading
 • Steve Hindley - cadeirydd Grŵp Midas
 • Richard Hulland - cyfarwyddwr grŵp gyda Veolia
 • Mike Jaggs - cyfarwyddwr cyswllt BRE Global Cyfyngedig.
 • Chris Jones - pennaeth dysgu a datblygu gyda BAM Construct UK Cyfyngedig
 • Hannah O'Sullivan - pennaeth dysgu a datblygu gyda VolkerWessels UK Cyf
 • Liz Stokes - cyfarwyddwraig gyswllt adnoddau dynol (AD) ar gyfer hyfforddi a datblygu gyda Grŵp Clancy
 • Ray Wilson - cyfarwyddwr Carillion Training Services ac ymddiriedolwr CITB

Bydd cyfarfodydd yn digwydd ym 2 Mai, 15 Mehefin a 18 Medi 2017.                  

Pwyllgor yr Alban

Roedd rhaid i'r Pwyllgor sicrhau bod y Bwrdd wedi cael y sicrwydd mae arno ei angen ar ddigonolrwydd ac effeithiolrwydd trefniadau CITB mewn cysylltiad â datblygu a chyflenwi sgiliau adeiladu yn yr Alban yn unol â'r cynllun strategol cyffredinol.

Yn arbennig, roedd Pwyllgor yr Alban yn cynghori a gwneud argymhellion i'r Bwrdd ar y blaenoriaethau ar gyfer y diwydiant adeiladu yn yr Alban, fel rhan o'r cynllun strategol CITB cyffredinol, darpariaeth hyfforddiant a safonau ar gyfer y diwydiant adeiladu a'r amgylchedd adeiledig ehangach yn yr Alban. Hefyd roedd y Pwyllgor yn cynghori'r Bwrdd ar gynigion yn perthyn i'r cynlluniau strategol ar gyfer yr Alban; dylanwadu ar bolisïau'r llywodraeth ddatganoledig ar sgiliau a hyfforddiant, ac amlinellu meysydd posibl ar gyfer gwella ac arloesi.

Hefyd roedd y Pwyllgor yn darparu cyngor a chyfarwyddyd i grwpiau adeiladu a'r amgylchedd adeiledig yn yr Alban

Aelodau'r Pwyllgor (ym mis Medi 2017) oedd:

 • Maureen Douglas - Cadeirydd ac ymddiriedolwraig CITB
 • Douglas Anderson - Cyd-reolwr Gyfarwyddwr GAP Group ac aelod o Gymdeithas Perchnogion Offer yr Alban (SPOA)
 • Nicola Barclay - Cyfarwyddwraig Cartrefi i'r Alban
 • Grahame Barn - Pennaeth Aelodaeth yn CECA yr Alban
 • Craig Bruce - Aelod o Gyngor CITB
 • Steve Dillon - Ysgrifennydd Rhanbarthol yr Undeb Adeiladu, Crefftau Perthynol a Thechnegwyr (UCATT)
 • Gemma Gourlay - yn cynrychioli Robertson Group
 • David Harris - ymddiriedolwr CITB
 • Vaughan Hart - Cyfarwyddwr Gweithredol y Scottish Building Federation (SBF)
 • Malcolm Horner - aelod o Gyngor CITB
 • Stewart Lyon - Aelod Anrhydeddus Gweithredol o'r Gymdeithas Gwasanaethau Adeiladu a Pheirianneg
 • Donald McDonald - Cyfarwyddwr McDonald Decorators
 • Stewart McKillop - Pennaeth Coleg South Lanarkshire
 • John McKinney - Swyddog Cymorth y Ffederasiwn yn BuildUK
 • Ed Monaghan - yn cynrychioli Construction Scotland
 • Iain Morrison - Pennaeth Adeiladu yng Ngholeg Forth Valley
 • Gordon Nelson - Cyfarwyddwr Gwasanaeth FMB yr Alban
 • Andre Reibig - Uwch Swyddog Polisi yng Nghyngor Cyllido'r Alban (SFC)
 • Ian Rogers - Prif Swyddog Gweithredol, Scottish Decorators Federation
 • Stephen Sheridan - Rheolwr Sgiliau Adeiladu yn Skills Development Scotland (SDS)
 • Colin Tennant - Pennaeth Sgiliau a Deunyddiau Traddodiadol yn Historic Scotland

Aelodau cyfetholedig (ym mis Medi 2017):

 • Jim Gilmour - Rheolwr Gyfarwyddwr ODC Cyf
 • Gavin Hay - Rheolwr Datblygu yng Nghyngor Prentisiaethau a Hyfforddiant Scottish Building (SBATC)
 • Brendan Keenan - yn cynrychioli Cyngor Prentisiaethau Paentio ac Addurno'r Alban (SPADAC)
 • Billy Kirkwood - Rheolwr Gyfarwyddwr RDK Construction Cyf
 • Newell McGuiness - rheolwr gyfarwyddwr SELECT

Bydd cyfarfodydd yn digwydd ym 6 Chwefror, 19 Mehefin a 20 Tachwedd 2017.    

Pwyllgor Cymru Wales

Roedd y Pwyllgor yn gyfrifol am sicrhau bod y Bwrdd yn cael y sicrwydd roedd arnynt ei angen ar ddigonolrwydd ac effeithiolrwydd trefniadau CITB ar gyfer cyllido, llywodraethu a rheoli mewn cysylltiad â datblygu a darparu sgiliau adeiladu yng Nghymru yn unol â'r cynllun strategol cyffredinol.

Yn benodol, fe wnaeth Pwyllgor Cymru Wales Bwrdd CITB  gynghori'r Bwrdd a gwneud argymhellion iddo ar:

 • blaenoriaethau a pholisïau ar gyfer y diwydiant adeiladu yng Nghymru, fel elfen o gynllun strategol cyffredinol y CITB:
  • darpariaeth hyfforddiant
  • fframweithiau safonau a chymwysterau ar gyfer y diwydiant adeiladu a'r amgylchedd adeiledig ehangach yng Nghymru
 • cynnydd a chynigion yn ymwneud â’r cynlluniau strategol a busnes ar gyfer Cymru
 • dylanwadu ar bolisïau llywodraeth ddatganoledig ar sgiliau a hyfforddiant:
  • trwy gyfathrebu'n effeithiol anghenion a chyflenwad sy'n seiliedig ar dystiolaeth
  • ystyried pynciau eraill, fel y'u diffinnir gan y Bwrdd
  • effaith polisïau a strategaethau'r Bwrdd yng Nghymru
  • amlygu gwahaniaethau a gofynion cenedlaethol
  • cwmpasu newidiadau sylweddol o ran cyflenwi
 • effaith ac effeithiolrwydd cyflwyno cynhyrchion a gwasanaethau yng Nghymru gan amlinellu meysydd ar gyfer gwella ac arloesi

Hefyd fe wnaeth y pwyllgor ddarparu cyngor a chyfarwyddyd i'r grwpiau Cymreig dilynol:

 • Fforymau Rhanbarthol (Gogledd, De-orllewin a De-ddwyrain)
 • Hefyd grwpiau eraill gan gynnwys:
  • Arsyllfa Cymru (Grŵp CSN)
  • Grŵp Gwasanaethau Proffesiynol Cymru
  • Grŵp Cynghori Sgiliau Adeiladu Traddodiadol Cymru
  • Adeiladu Cymru
  • Grŵp Cynghori ar Gymwysterau

Grŵp Cynhwysiant Tegwch a Pharch/Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Aelodau'r Pwyllgor (ym mis Mehefin 2017) oedd:

 • David Harris - cadeirydd ac ymddiriedolwr CITB
 • Nick Blundell - yn cynrychioli UCATT
 • Paul Bogle - yn cynrychioli Ffederasiwn Cenedlaethol yr Adeiladwyr
 • Chris Chapman - yn cynrychioli CLlLC
 • Anthony Davies - yn cynrychioli Anthony A Davies Cyf
 • Gareth Davies - yn cynrychioli Knox and Wells
 • Sharon Davies - sylwedydd yn cynrychioli Llywodraeth Cymru
 • Maureen Douglas - ymddiriedolwraig CITB
 • Ed Evans - yn cynrychioli CECA Cymru
 • Martyn Evans - yn cynrychioli Alun Griffiths (Contractwyr)
 • Trevor Francis - yn cynrychioli Gwneud Arolwg o Adeiladau Cymru
 • Lisa Garfield - yn cynrychioli Willmott Dixon
 • Ifan Glyn - yn cynrychioli FMB
 • Mark Harris - yn cynrychioli Ffederasiwn Adeiladwyr Cartrefi
 • Richard Heaton - yn cynrychioli Read Construction
 • Owain Jones - yn cynrychioli T Richard Jones Cyfyngedig
 • Darryn Lewis - sylwedydd yn cynrychioli'r Adran Addysg (DfE)
 • Richard Price - yn cynrychioli Barratt Homes
 • Paul Senior - yn cynrychioli Keepmoat
 • Ann-Marie Smale - yn cynrychioli Powell Dobson Architects
 • Anthony Thomas - yn cynrychioli ASW Property Services
 • Ffrancon Williams - yn cynrychioli Cartrefi Cymunedol Gwynedd
 • Robert Williams - yn cynrychioli WRW Group
 • Mark Wusthoff - yn cynrychioli Bouygues UK
 • Chris Wynne - yn cynrychioli C Wynne a'i Feibion Cyf

Bydd cyfarfodydd yn digwydd ym 2 Chwefror, 20 Medi a 24 Ionawr 2018.