Eich Gyrfa

Rydym yn buddsoddi'n sylweddol mewn cyfleoedd hyfforddi a datblygu, gan sicrhau bod ein pobl yn cael y cyfleoedd gorau posibl i ddatblygu eu gyrfa ac yn bersonol.

Wrth i chi lwyddo rydym ninnau'n llwyddo. Bydd ein Siarter Ddysgu isod yn eich helpu i ddatblygu eich gyrfa yn unol â'ch diddordebau, potensial, ac anghenion y sefydliad.

Ein Siarter Ddysgu

Ein nod yw parhau i ddatblygu gwybodaeth, sgiliau a photensial ein holl staff er mwyn cael gweithlu cwbl fedrus a phroffesiynol sy'n sicrhau gwerth i'n cwsmeriaid.

I gyflawni hyn bydd CITB yn gwneud y canlynol:

 • Annog dysgu i lywio a chefnogi ein busnes.
 • Sicrhau bod cyfleoedd datblygu priodol ar gael i bawb.
 • Sicrhau bod digon o adnoddau ar gael i ddiwallu ein hanghenion dysgu a datblygu.
 • Hyfforddi a datblygu ein harweinwyr i gefnogi dysgu'n effeithiol.
 • Rhoi'r cyfle i bob aelod o staff ennill cymhwyster cysylltiedig â gwaith perthnasol.
 • Annog pawb i gymryd rhan yn ein Rhaglen Datblygu Gyrfa.

Bydd eich Rheolwr Llinell yn gwneud y canlynol:

 • Arwain drwy esiampl wrth ddatblygu pobl.
 • Annog eich datblygiad personol a phroffesiynol.
 • Eich helpu i wella eich sgiliau a'ch gwybodaeth yn barhaus.
 • Cynnig rhaglen hyfforddiant sefydlu strwythuredig i bawb sy'n dechrau cyflawni rôl newydd.
 • Rhoi adborth rheolaidd i chi ar gynllunio a defnyddio'r hyn rydych yn ei ddysgu.
 • Annog a chefnogi eich cyfranogiad yn ein rhaglen Datblygu Gyrfa.

Dylech wneud y canlynol:

 • Ymrwymo i broses dysgu parhaus drwy gydol eich gyrfa gyda ni.
 • Chwarae rhan ym mhob agwedd ar eich datblygiad.
 • Nodi anghenion, cytuno ar ddulliau cyflenwi ac adolygu effeithiolrwydd.
 • Defnyddio eich sgiliau a'ch gwybodaeth newydd drwy eich gwaith.
 • Rhoi adborth gonest ar bob agwedd ar eich datblygiad.

Os oes gennych ddiddordeb mewn gweithio gyda ni, edrychwch ar ein swyddi gwag presennol yn Chwilio Swyddi a Gwneud Cais.