Cwmnïau adeiladu tai o'r Alban yn cydweithio i newid y diwydiant

Mae Modelu Gwybodaeth Adeiladu (BIM) wedi newid y byd adeiladu, ond gall fod yn anodd i gwmnïau bach a chanolig ei fabwysiadu.

Mae Stewart Milne Group a Mactaggart & Mickel Group yn ddau gwmni adeiladu tai sy'n barod i ateb yr her gyda chymorth cyllid CITB. 

Twf y diwydiant yn peri her newydd i BBaChau

Wrth i'r diwydiant adfywio ac wrth i fwy o gontractau ddod i mewn, mae'r pwysau ar fusnesau i sicrhau eu bod yn gyfarwydd â'r hyfforddiant a'r dechnoleg ddiweddaraf.

Dywed Stewart Dalgarno, cyfarwyddwr datblygu cynnyrch yng Ngrŵp Stewart Milne: “Mae angen i ni wella a thyfu…. Mae'n rhaid i ni wneud y gorau o'n pobl a'n hadnoddau er mwyn unioni unrhyw ddiffyg. Gall BIM helpu yn hynny o beth.”

Er bod y ddau gwmni yn defnyddio meddalwedd CAD draddodiadol ar hyn o bryd, dywed Stewart nad yw'n effeithlon mwyach.

“Ers talwm roedd gennych fwrdd lluniadu a phensil a phren mesur, wedyn gwnaethom newid i feddalwedd CAD a oedd yn eich galluogi i dynnu llinellau 2D, a oedd yn wych, ond nid yw'n rhyngweithiol. Yn ddiau, mae angen i ni newid i fodel 3D byw."

Mae BIM yn gofyn am fuddsoddiad sylweddol mewn hyfforddiant a gall meddalwedd fod yn gostus.

“Er bod llawer o hyfforddiant a deunydd sy'n ymwneud â BIM ar gael ar gyfer prosiectau contractio cyffredinol a phrosiectau cyhoeddus mawr, does dim byd i helpu cwmnïau adeiladu tai bach a chanolig i newid i BIM,” meddai Stewart.

Cymorth i arloesi i roi'r prosiect ar ben y ffordd

Penderfynodd y cwmnïau gydweithio i ddatblygu prosiect peilot er mwyn mynd i'r afael â BIM.

Byddai'r prosiect peilot yn darparu ymchwil i werthuso'r achos busnes a datblygu strategaethau cyflawni ar gyfer BIM o fewn cwmnïau tai preifat bach a chanolig.

Pan wnaeth y cwmnïau gais am gyllid CITB ar gyfer profion arloesi, gwnaethant lwyddo i sicrhau £178,000 er mwyn helpu i ariannu'r prosiect.

Cyrhaeddodd y cymorth ariannol ar yr adeg gywir. Gyda chymorth ariannol, roedd yn llawer haws mynd i'r afael â'r risgiau a oedd yn gysylltiedig â'r prosiect.

“Mae'n llawn risg ac yn anodd,” meddai Stewart, “ond ar ôl i CITB gamu i mewn a dechrau annog busnesau fel hyn, mae'r sector yn symud i'r cyfeiriad cywir.”

“Pe na baem yn cael ein hariannu ni fyddem yn ei wneud, mae mor syml â hynny.”

Cydweithio i gyflawni gwell canlyniadau

Mae'r prosiect hefyd wedi dangos sut y gall dau gwmni sy'n cystadlu â'i gilydd gydweithio. Mae Stewart yn gobeithio y bydd yn pennu safon yn y diwydiant.

“Rydym yn cydweithio fel partneriaid cyfartal ar y prosiect. Mae ein busnesau yn wahanol o ran maint ond rydym yn debyg, ac mae'r ddau ohonom yn gobeithio tyfu yn y dyfodol.”
Mae'n bwnc sy'n cael llawer o sylw yn y sector adeiladu ar hyn o bryd, ac mae cwmnïau eraill sydd am gydweithio eisoes wedi cysylltu â nhw am eu bod ymhellach ar y blaen iddynt. Dim ond y cam cyntaf yw'r rhaglen beilot.

“Mae BIM yn fwy na'r prosiect unigol hwn, y rhaglen beilot hon. Bydd manteision ehangach i'r sector. Os yw o fudd i ni, nid oes rheswm pam na fyddai eraill am ei wneud hefyd.” 

Dywed Stewart, "Gwnaeth y broses gwneud cais i ni feddwl o ddifrif am yr hyn roedd ein prosiect yn mynd i'w gyflawni a chysoni'r allbynnau ag anghenion ehangach CITB, y sector adeiladu a busnesau. Roedd yn broses anodd ond sicrhaodd lawer mwy o eglurder a chynllun cyflawni cadarnach. Roedd CITB o gymorth mawr drwy ein harwain drwy'r broses a phrofi a herio mewn ffordd addas ar hyd y ffordd."

Dysgwch ragor am gyllid

Ciplun

Cwmni:  Stewart Milne Group a Mactaggart & Mickel Group
Sector:  adeiladu tai
Maint y cwmni:  busnes bach a chanolig (BBaCh)
Lleoliad:  Yr Alban

Her: Helpu BBaCHau i newid i BIM er mwyn dal i fyny â thwf y diwydiant
Ateb: Rhaglen wedi'i chydgynllunio sy'n helpu BBaChau yn y sector i newid i BIM, gan ddefnyddio £178,000 o gymorth ariannol
Impact: mae BBaCHau wedi'u hysbrydoli i gydweithio i ateb her sy'n wynebu'r diwydiant; mae mwy o BBaChau yn newid i BIM.

“Mae BIM yn fwy na'r prosiect unigol hwn. Bydd manteision ehangach i'r sector. Os yw o fudd i ni, nid oes rheswm pam na fyddai eraill am ei wneud hefyd”

- Stewart Dalgarno, cyfarwyddwr datblygu cynnyrch yng Ngrŵp Stewart Milne