Cenhadaeth a chynlluniau

Mae CITB yn ymroddedig i sicrhau bod gan y gweithlu adeiladu'r sgiliau cywir ar gyfer y presennol a'r dyfodol yn seiliedig ar ein tair blaenoriaeth strategol - Gyrfaoedd, Safonau a Chymwysterau, a Hyfforddi a Datblygu. 

Ni yw'r Bwrdd Hyfforddi'r Diwydiant ac rydym yn bartner yn y Cyngor Sgiliau Sector ar gyfer y diwydiant adeiladu yn Lloegr, yr Alban a Chymru.

Ein cenhadaeth: Denu a chefnogi datblygiad pobl i adeiladu Prydain well.

Ein gweledigaeth: I adeiladu Prydeinig gael ymagwedd gydnabyddedig,  arloesol o safon fyd-eang tuag at ddatblygu ei weithlu i gyflenwi ansawdd yn yr amgylchedd adeiledig.

CITB Cynllun Strategol 2021-25

Direct video link

Cyhoeddodd CITB ei Gynllun Strategol 2021-25 (PDF, 366KB) ym mis Medi 2020, sy’n gosod allan y prif heriau ynghylch sgiliau mewn adeiladu a’r hyn y mae CITB am ei wneud i fynd i'r afael â’r heriau hyn. 

Ynghanol sefyllfa anrhagweladwy, mae CITB wedi canolbwyntio ar nifer llai o flaenoriaethau i helpu i foderneiddio’r diwydiant adeiladu, cynyddu cynhyrchiant a chydweithio â’r diwydiant, llywodraethau ac addysg bellach. Yn ogystal â darparu cefnogaeth uniongyrchol i gyflogwyr, bydd CITB yn defnyddio’r cyfnod hwn i helpu i drwsio'r system, a’i gwneud yn haws i recriwtio gweithwyr i mewn i’r diwydiant ac i gael mynediad at hyfforddiant.

Mae’r Cynllun Strategol yn cefnogi cyflogwyr i ddod â phobl i mewn i'r gwaith a darparu’r hyfforddiant y maent eu hangen. Mae’r Cynllun yn cynnwys ehangu profiadau gwaith, creu llwybr newydd o addysg bellach i brentisiaethau a swyddi, a chynyddu’r nifer o brentisiaid sy’n cwblhau eu rhaglenni.  

Mae uchafbwyntiau’r Cynllun Strategol yn cynnwys:

 • Buddsoddi £110m i gefnogi prentisiaid a chyflogwyr, ar ben cefnogaeth grant, i gynyddu’r niferoedd cyffredinol a chyfraddau cwblhau
 • Cefnogaeth i 28,000 o brofiadau blasu a buddsoddiad yn Am Adeiladu i roi cyfle i bobl gael gweld yr amrediad eang o gyfleoedd mae’r diwydiant adeiladu’n ei gynnig a sut i gael mynediad atynt
 • Defnyddio’r Cynllun Grantiau a chyllid arall i helpu cyflogwyr i fuddsoddi’n gyntaf mewn hyfforddiant i ailgodi’r diwydiant ar ôl y pandemig ac yna i foderneiddio a chynyddu cynhyrchiant.

Datblygwyd y Cynllun Strategol yn ystod trafodaethau gyda chyflogwyr, cyrff cyflogwyr ac aelodau Bwrdd CITB a Chyngor y Cenhedloedd. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

Ym mis Mehefin 2020, cyhoeddodd CITB ei Gynllun Sefydlogrwydd Sgiliau (PDF, 182KB) sy’n nodi sut mae’n diwallu anghenion sgiliau a hyfforddiant cyflogwyr wrth i’r diwydiant ailddechrau gweithgarwch yn dilyn effaith COVID-19.

Mae’r Cynllun Sefydlogrwydd Sgiliau’n disgrifio’r blaenoriaethau a’r buddsoddiadau mewn sgiliau yn ystod blwyddyn ariannol 2020-21. Y blaenoriaethau yw diogelu prentisiaethau a rhoi cyllid yn uniongyrchol i gyflogwyr er mwyn iddynt fabwysiadu ffyrdd newydd ac angenrheidiol o weithio oherwydd COVID-19, yn ogystal â chadw sgiliau.

Bydd CITB yn gweithio gyda phartneriaid eraill yn y diwydiant er mwyn rhoi cyfleoedd newydd i weithwyr sydd wedi colli eu swyddi, gan gynnwys ymchwilio i gynllun cadw talent. Bydd hyn yn ychwanegu at y cymorth sydd eisoes wedi’i roi i helpu prentisiaid i gwblhau eu rhaglenni, sy’n cynnwys gwneud taliadau grant yn gynharach ar gyfer prentisiaid sydd yn eu hail a’u trydedd flwyddyn ar hyn o bryd, helpu i baru prentisiaid sydd wedi colli neu sydd mewn perygl o golli eu swyddi â chyflogwyr newydd a datblygu opsiynau amgen megis Cynlluniau Rhannu Prentisiaeth.

Mae CITB hefyd wedi blaenoriaethu’r Cynllun Grantiau a’r cyllid sy’n cael ei roi’n uniongyrchol i gyflogwyr drwy’r Cronfeydd Sgiliau a Hyfforddiant – mae £8m wedi’i glustnodi ar gyfer microfusnesau a busnesau bach, ac mae £3.5m wedi’i glustnodi ar gyfer busnesau canolig. Mae £3m hefyd wedi’i glustnodi ar gyfer busnesau mawr drwy'r Gronfa Datblygu Arweinwyr a Rheolwyr. Bydd hyn yn helpu cyflogwyr i hyfforddi i addasu i’r amgylchedd gwaith newydd a diweddaru'r sgiliau sydd eu hangen ar eu busnesau i wella. 

 

Darllen ein cynllun busnes  

Mae ein cyhoeddiad 360 yn archwilio'r cynnydd a wnaed gennym tuag at gyflawni ein Cynllun Busnes. 
Darllennwch y rhifyn diweddaraf.

Mae chwaraewyr o bwys yn niwydiant adeiladu'r DU wedi cyhoeddi cynllun i helpu i baratoi'r sector am reolaethau ymfudo llymach ar ôl Brexit.

Adeiladu ar ôl Brexit: Mae Cynllun Gweithredu ar gyfer y Diwydiant yn nodi'r angen i'r diwydiant adeiladu fabwysiadu strategaeth ddeuol: buddsoddi cynyddol yn y gweithlu domestig a chynyddu cynhyrchiant, tra'n gweithio â'r Llywodraeth i gytuno sut i gynnal mynediad i gweithwyr mudol er mwyn rhoi'r cyfle iddo addasu.

Mae'r cynllun gweithredu a gyhoeddwyd gan grŵp y diwydiant cyfan yn manylu ar gamau penodol mae'n rhaid i'r diwydiant adeiladu, y Llywodraeth a CITB eu cymryd i leihau effaith Brexit, wedi'i seilio ar ar ymchwil helaeth a wnaed ers refferendwm yr UE.

Mae argymhellion yn cynnwys:

 • Denu talent drwy godi niferoedd cychwyn a gorffen prentisiaethau, creu llwybrau i'r diwydiant adeiladu ar gyfer grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol a darparu gwell cyfleoedd profiad gwaith. 
 • Cadw'r gweithlu drwy gefnogi gweithwyr hŷn i aros yn y diwydiant, uwchsgilio'r gweithlu presennol a chynnig gwell cymorth iechyd meddwl.
 • Byddwch yn gynhyrchiol drwy ddatblygu Strategaeth Sgiliau Dyfodol i nodi'r sgiliau sydd eu hangen i foderneiddio'r diwydiant, gyrru digideiddio ymlaen a rhoi hwb i fuddsoddi mewn dulliau adeiladu modern.

Mae Adeiladu ar ôl Brexit: Cynllun Gweithredu ar gyfer y Diwydiant yn gynnyrch gwaith gan Fwrdd Hyfforddi'r Diwydiant Adeiladu (CITB), Construction Leadership Council (CLC),  Cymdeithas Contractwyr Peirianneg Sifil (CECA)Cymdeithas Cynhyrchion Adeiladu [Construction Products Association] (CPA)Ffederasiwn y Meistr Adeiladwyr (FMB) a'r Ffederasiwn Adeiladwyr Cartrefi (HBF).

Lawrlwytho'r adroddiad Adeiladu ar ôl Brexit: Cynllun Gweithredu ar gyfer y Diwydiant (PDF 1.05MB)

CITB y Dyfodol: Gweledigaeth 2020

Yn 2017, cynhaliodd CITB un o'i ymarferion ymgynghori mwyaf erioed yn y diwydiant a dysgodd beth mae diwydiant adeiladu'r DU ei eisiau gan gorff hyfforddi modern:

 • Sefydliad symlach
 • Llywodraethu wedi'i adnewyddu, mwy o dryloywder ar ganlyniadau a mwy o atebolrwydd ynghylch eu cyflawni
 • Model busnes cynaliadwy, effeithiol
 • Gwerth gwell ar gyfer talwyr ardoll a chynllun grantiau diwygiedig
 • Moderneiddio i hybu cynhyrchiant a gyrfaoedd yn y diwydiant
 • Marchnad hyfforddi a datblygu gynaliadwy, o safon uchel.

Trwy gydol y broses Gonsensws, clywsom negeseuon cryf pellach gan Ffederasiynau a chyflogwyr eu bod am weld y diwygiadau hyn yn digwydd yn gyflym.

Roedd y adolygiad ITB annibynnol  yn cynrychioli'r darn olaf yn y broses fapio tuag at ein model ar gyfer yn y dyfodol, ac mae CITB yn llwyr gefnogi ei weledigaeth ar gyfer corff hyfforddi modern. Mae ein gweledigaeth, a amlinellir yn y cynllun busnes yn tanlinellu beth mae llawer ohonoch wedi'i ddweud wrthym, ac mae'n nodi sut y bydd ein diwygiadau'n cefnogi amrediad o flaenoriaethau gan gynnwys cynhyrchiant gwell, moderneiddio a'r Strategaeth Ddiwydiannol. 

Mae'r diwydiant adeiladu'n wynebu nifer o heriau, gan gynnwys newidiadau mewn mudo, gweithlu sy'n heneiddio a chyfnod o ailgydbwyso economaidd ynghyd â chynnydd mewn llwythi gwaith - gan gynnwys rhai prosiectau seilwaith ar raddfa fawr. Ond hefyd mae angen inni edrych tuag at y dyfodol a sut y gall y diwydiant gyflwyno prosiectau'n fwy effeithiol trwy ddefnyddio dulliau adeiladu newydd. 

Mae gweithlu modern angen sefydliad hyfforddi modern sy'n addas i'r diben a dyna'r hyn rydym wedi'i ymrwymo i'w gyflawni.

Mae ein hagenda ar gyfer newid yn nodi chwe chanlyniad allweddol y byddwn ni'n eu cyflawni yn y deuddeg mis nesaf i fynd i'r afael â phroblemau sgiliau ein sector.

Byddwn ni'n:

Ymatebol: Trwy ddiwygio ein Cynllun Grantiau, gwneud taliadau'n haws ac yn fwy hygyrch, a defnyddio ein hadnoddau i gefnogi marchnad hyfforddi a datblygu gynaliadwy, ymatebol ac o safon uchel.

Arloesol: Trwy weithio'n agos â'r diwydiant i ddatblygu dulliau newydd a gwell i ddiwallu ei anghenion.

Dylanwadol: Trwy greu partneriaethau diddorol, dynamig sy'n helpu diwydiant i ddenu, hyfforddi a chadw ei weithlu yn y dyfodol.

Atebol: Trwy ymgyrchoedd cenedlaethol, cynllunio strategol tryloyw a ffocws newydd ar ddeilliannau.

Cynrychioliadol: Trwy bartneriaethau cryf, llywodraethu wedi'i adnewyddu a gwell atebolrwydd.

Perthnasol: Trwy foderneiddio, newid y ffordd rydym yn gwneud busnes a darparu'r cymorth sydd ei angen ar ein diwydiant. Bydd CITB yn adeiladu cronfa dystiolaeth, gan greu fframwaith safonau o ansawdd uchel, yn hyrwyddo, ymgysylltu a dylanwadu er mwyn sicrhau darpariaeth o hyfforddiant. 

Gwylio Sarah Beale, prif weithredwraig CITB yn trafod beth mae adolygiad yr ITB yn ei olygu i'r sefydliad (hyd 1mun 40eil).

Direct video link