Cynaliadwyedd

Mae CITB yn ceisio arwain y gwaith o ddatblygu arfer gorau a chael ei weld gan y diwydiant adeiladu’n arwain y gwaith ar gynaliadwyedd i wella ein hamgylchedd a’n cymunedau.

Cyflwyniad

Mae CITB wedi ymrwymo i sicrhau bod gan weithlu diwydiant adeiladu’r DU y sgiliau cywir nawr ac yn y dyfodol. Mae CITB yn credu y dylai cynaliadwyedd fod wrth wraidd ei weithgareddau busnes, a bydd yn datblygu ei strategaethau, ei bolisïau a’i brosesau er mwyn ychwanegu gwerth a chael effaith gadarnhaol ar yr economi, yr amgylchedd a chymdeithas, gan ymrwymo i ymddwyn yn gyfrifol a bod yn dryloyw.

Mae CITB yn cefnogi Nodau Datblygu Cynaliadwy'r Cenhedloedd Unedig ac yn canolbwyntio ar y mannau y gall ddylanwadu’n gadarnhaol arnynt fwyaf yn fewnol, sef:

  • Nod Datblygu Cynaliadwy 3 – Iechyd da a llesiant
  • Nod Datblygu Cynaliadwy 8 – Gwaith teilwng a thwf economaidd
  • Nod Datblygu Cynaliadwy 10 – Llai o anghydraddoldeb
  • Nod Datblygu Cynaliadwy 12 – Defnyddio a chynhyrchu’n gyfrifol
  • Nod Datblygu Cynaliadwy 13 – Gweithredu ar y newid yn yr hinsawdd

Dyma bum nod cynaliadwyedd CITB (fel y’u nodwyd yn ei Strategaeth Cynaliadwyedd, Ebrill 2019 – Mawrth 2022):

  1. Darparu gweithle diogel a hapus ar gyfer ei staff ac ymwelwyr
  2. Denu unigolion â’r sgiliau cywir ar gyfer y swydd a’u cynorthwyo
  3. Sicrhau bod pob aelod o staff yn cael cyfle cyfartal i wneud y mwyaf o’i fywyd a’i ddoniau
  4. Caffael mewn ffordd gynaliadwy a chyfrifol a buddsoddi’n foesol
  5. Diogelu’r amgylchedd wrth gyflawni ei weithgareddau busnes a lleihau ei ôl troed carbon

Mae set o amcanion yn gymwys i bob nod, a bydd cynllun gweithredu blynyddol yn cael ei roi yn ei le a’i fonitro gan y Grŵp Arwain ar Gyfrifoldeb Corfforaethol bob chwarter. Ar ddiwedd y flwyddyn, bydd adroddiad cynnydd yn cael ei roi i’r Tîm Gweithredol.

Mae’r polisi hwn yn gymwys i bob aelod o staff CITB ac unrhyw un sy’n gweithio ar ran CITB. Mae ar gael i’r cyhoedd, rhanddeiliaid ac unrhyw un arall sydd â diddordeb.

Bydd y polisi’n cael ei adolygu bob dwy flynedd gan y Grŵp Arwain ar Gyfrifoldeb Corfforaethol a’i gymeradwyo gan y Cyfarwyddwr Perfformiad Corfforaethol.

Fersiwn 1.0 Cyhoeddwyd Ionawr 2020

Cymeradwywyd gan y Cyfarwyddwr Perfformiad Corfforaethol