Facebook Pixel

Strategaeth diogelwch, iechyd, yr amgylchedd a lles (SHEW)

Mae'r strategaeth gorfforaethol hon yn amlinellu ymrwymiad CITB i atal anaf, cefnogaeth a diogelu'r amgylchedd.

Fersiwn 2.0 Cyhoeddwyd Ionawr 2020

 

Mae CITB wedi ymrwymo i ddarparu amodau gwaith diogel ac iach ar gyfer atal anafiadau a salwch sy'n gysylltiedig â gwaith ac i ddarparu cefnogaeth ddefnyddiol wedi'i thargedu lle mae materion yn codi sy'n berthnasol i gyd-destun y sefydliad. Mae CITB wedi ymrwymo i ddiogelu'r amgylchedd gan gynnwys atal llygredd sy'n berthnasol i gyd-destun y sefydliad.

Bydd CITB yn cydymffurfio â phob deddfwriaeth Iechyd, Diogelwch ac Amgylcheddol berthnasol, safonau, rheoliadau a gofynion cwsmeriaid perthnasol.

Mae CITB wedi ymrwymo i ddileu peryglon a lleihau risgiau iechyd a diogelwch galwedigaethol.

Mae CITB wedi ymrwymo i wella ei System Rheoli Diogelwch, Iechyd, yr Amgylchedd a Lles (SHEW) yn barhaus.

Mae CITB wedi ymrwymo i ymgynghori a chyfranogi gweithwyr a chynrychiolwyr gweithwyr.

Mae rheolaeth SHEW yn rhan annatod o, ac yn gyfartal ag, unrhyw swyddogaeth fusnes arall. Mae hyn yn galluogi'r sefydliad i fodloni ei amcan o reoli a chynnal ei weithgareddau gwaith mewn modd sy'n amddiffyn yr amgylchedd a sicrhau, cyn belled ag sy’n rhesymol ymarferol, ddiogelwch, iechyd a lles ei holl weithwyr ac eraill y gall ei weithgareddau busnes effeithio arno.

Bydd CITB yn alinio â SDG 3 y Cenhedloedd Unedig - Iechyd a Lles Da a SDG 13 - Effaith yr hinsawdd, fel y nodwyd yn Strategaeth Gynaladwyedd CITB.

Yr amcanion, o fewn tair thema, yw:

Iechyd a diogelwch

  • Dim niwed nac afiechyd i holl weithwyr CITB
  • Dim niwed nac afiechyd i ddysgwyr ac ymwelwyr ar ein safleoedd a'n hadeiladau.
  • Darparu amgylchedd gwaith diogel ac iach sy'n creu Diwylliant Iechyd a Diogelwch rhagorol ac yn hybu rhoi gwybod am bob digwyddiad a digwyddiadau a fu bron â digwydd.

Lles

  • Dull cyfannol o sicrhau darpariaeth iechyd a lles da i'r holl weithwyr i wella eu hiechyd corfforol a meddyliol a'u lles a'u cydbwysedd bywyd a gwaith.
  • Polisïau iechyd a lles ar waith i wella iechyd a lles gweithwyr.
  • Rhaglen o weithgareddau ac ymyriadau iechyd a lles i gynorthwyo'r holl weithwyr ac i sicrhau gostyngiad mewn cyfraddau absenoldeb salwch.

Yr Amgylchedd

  • Rhaglen i leihau ein hôl troed carbon
  • Sicrhau bod ein cadwyn gyflenwi yn bodloni ymrwymiadau amgylcheddol ein sefydliad

Mae'r trefniadau manwl ar gyfer cyflawni'r strategaeth wedi'u nodi yng nghorff y polisi iechyd, diogelwch, lles a'r amgylchedd gweithredol.

Mae CITB wedi ymrwymo i gynnal a gwella'r cynnig SHEW yn barhaus fel yr amlinellir yn y datganiad hwn, ac i fodloni neu ragori ar ofynion deddfwriaethol a chodau arfer cysylltiedig. Bydd digon o awdurdod ac adnoddau, yn ariannol ac fel arall, ar gael i alluogi gweithwyr i gyflawni eu cyfrifoldebau cyn belled ag sy’n rhesymol ymarferol.

Rhaid i bob cydweithiwr gadw at bolisi SHEW, cydweithredu â'r rheolwyr, ac yn unol â Deddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith ayb 1974, i sicrhau eu diogelwch ei hunain a diogelwch y rhai y mae eu gweithgareddau'n effeithio arnynt. Mae hyn yn cynnwys peidio ag ymyrryd yn fwriadol nac yn fyrbwyll ag unrhyw beth a ddarperir er mwyn eu hiechyd neu ddiogelwch.

Mae CITB yn ymrwymo i adolygu a / neu ddiwygio Strategaeth SHEW a pholisi Gweithredol yn flynyddol, neu ar adegau o newid sylweddol.

Cafodd y strategaeth hon ei hadolygu, ei chymeradwyo a'i threfnu gan Sarah Beale, Prif Swyddog Gweithredol, CITB, Ionawr 2020.