Ymagwedd strategol iechyd a diogelwch

Mae'r ymagwedd strategol iechyd a diogelwch yn amlinellu ymrwymiad CITB tuag at atal anafiadau, a chefnogi a diogelu'r amgylchedd.

Mae CITB wedi'i ymrwymo i atal anafiadau a salwch ac i gymorth ddefnyddiol a thargededig lle mae problemau yn codi. Ac i ddiogelu'r Amgylchedd gan gynnwys atal llygredd sy'n berthnasol i gyd-destun y sefydliad.

Bydd CITB yn cydymffurfio â'r holl ddeddfwriaeth berthnasol a gofynion eraill sy'n gysylltiedig ag iechyd a diogelwch a'r amgylchedd.

Mae CITB wedi'i ymrwymo i welliant parhaus ei system reoli iechyd, diogelwch ac amgylcheddol.

Egwyddorion a gwerthoeddMae rheoli iechyd, diogelwch, lles a'r amgylchedd yn rhan annatod ac yn gyfartal ag unrhyw swyddogaeth fusnes arall. Mae hyn yn galluogi ein sefydliad i ddiwallu ei amcan o reoli a chynnal ei weithgareddau gwaith mewn modd sy'n sicrhau, cyn belled ag y bo'n rhesymol ymarferol, iechyd, diogelwch a lles yn y gwaith ar gyfer ei holl gyflogeion ac eraill a allai gael eu heffeithio gan ei weithgareddau busnes.

Mae CITB wedi'i ymrwymo i wella ei fusnes yn barhaus o ran iechyd, diogelwch, lles a'r amgylchedd. Bydd yn diwallu gofynion yr holl ddeddfwriaeth gymwys, safonau perthnasol, rheoliadau a gofynion cwsmeriaid.

Yr amcanion, o fewn tair thema, yw:

Iechyd a Diogelwch

  • Dim niwed na salwch i gyflogeion, dysgwyr ac ymwelwyr CITB ar ein safleoedd a dim niwed na salwch i'n gweithwyr symudol.
  • Darparu amgylchedd gweithio diogel ac iach sy'n creu diwylliant iechyd a diogelwch ardderchog a sy'n hyrwyddo adrodd am bob digwyddiad a methiant agos.

Lles

  • Dealltwriaeth sefydliadol well o faterion iechyd a lles, gan gynnwys Iechyd Meddwl.
  • Gwelliant o ran cadw staff a chyfraddau absenoldeb staff trwy raglen o weithgareddau ac ymyriadau i gefnogi pob cydweithiwr, gan ganolbwyntio ar iechyd a lles personol a sy'n gysylltiedig â gwaith. 

Yr Amgylchedd

  • Cynhyrchu Cynllun Cynaliadwyedd Amgylcheddol.
  • Gwella'r modd cofnodi data amgylcheddol ar gyfer gwastraff a gynhyrchir a defnydd o ynni, er mwyn llunio sut y gallwn ni leihau ein hallbwn gwastraff a'n defnydd o ynni.

Cyflwynir y trefniadau manwl ar gyfer cyflawni'r strategaeth yng nghorff y polisi iechyd, diogelwch, lles a'r amgylchedd gweithredol. Trefnir y bydd pob cyflogai yn ymwybodol o'r datganiad hwn ac yn cael mynediad at y polisi iechyd a diogelwch llawn.

Mae CITB yn ymrwymedig i gynnal a gwella'r safonau a amlinellir yn y datganiad hwn yn barhaus, ac i ddiwallu neu ragori ar ofynion deddfwriaethol a chodau ymarfer cysylltiedig. Trefnir y bydd digon o awdurdod ac adnoddau, yn ariannol ac fel arall, ar gael i alluogi cyflogeion i gyflawni eu cyfrifoldebau mewn modd rhesymol ac effeithlon.

Mae pob cydweithiwr yn rhannu cyfrifoldeb i gydweithredu â rheolwyr, ac yn unol â'r Ddeddf Rheoliadau Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith ac ati. 1974, i sicrhau eu diogelwch eu hunain a diogelwch y rhai hynny y mae eu gweithgareddau yn effeithio arnynt. Mae hyn yn cynnwys peidio ag ymyrryd yn fwriadol nac yn ddi-hid ag neu gamddefnyddio unrhyw beth a ddarperir ar gyfer eu hiechyd neu ddiogelwch.

Fe gafodd y strategaeth hon ei hadolygu, ei chymeradwyo a'i threfnu gan Sarah Beale, Prif Swyddog Gweithredol, CITB, Mehefin 2018.

Bydd CITB yn adolygu'r polisi hwn nesaf ym Ionawr 2020.