Gwrthdrawiad buddiannau

Mae CITB wedi'i ymrwymo i dryloywder, craffu, llywodraethu gwybodaeth a chynnal ffiniau clir.

Mae CITB yn credu bod tryloywder gwneud penderfyniadau a chraffu llym gan randdeiliaid allanol, ar y cyd â gwybodaeth a gynhelir yn dda a rhwystrau strwythurol eraill, yn effeithiol o ran lliniaru unrhyw effaith a all godi o wrthdrawiad buddiannau canfyddedig neu wirioneddol a nodir wrth iddo gyflenwi ei gyfrifoldebau statudol.

Mae CITB yn ymrwymo i:

  • sicrhau yr hyrwyddir ei werth sector cyhoeddus o dryloywder ar draws y sefydliad
  • sicrhau bod pwyllgorau llywodraethu'n cynrychioli barnau rhanddeiliaid allweddol, eu bod yn gryf, yn cael gwybodaeth dda ac yn annibynnol ar y weithrediaeth
  • ymgysylltu'n llawn â'r holl gyrff allanol yn craffu ar yr agweddau gwahanol ar ei fusnes
  • cynnal ffiniau clir rhwng y staff, heblaw am ddisgyblaethau rheoli gwybodaeth yn cefnogi'r agweddau gwahanol ar ei fusnes lle mae posibilrwydd y gallai gwrthdaro godi.