CITB Press Office contacts

For out of hours media enquiries, contact Richard Purnell on 07786 336 243

First Minister of Wales highlights the work of CITB at Chartered Institute of Building conference


""The First Minister of Wales Carwyn Jones has spoken of his commitment to apprenticeships in Wales at the annual Chartered Institute of Building conference, held in Cardiff on Thursday 22nd June.

Addressing the audience, he said: “Apprenticeships have proven their effectiveness in the marketplace and are highly valued by both employers and apprentices.”

He also reiterated his commitment to the delivery of a minimum of 100,000 apprenticeships during this Assembly term.

During his speech he spoke of the work the Welsh Government is undertaking in partnership with CITB Wales, including Construction Future Wales.

He said: “We are supporting the sector to grow its capacity and capability through our Construction Futures Wales programme. And we have been working jointly with the CITB to ensure that Welsh companies are in a position to maximise the economic benefits this investment brings.”

Mr Jones also quoted CITB’s recent Construction Skills Network 5-year forecast, which predicts Welsh construction to grow faster than any other nation or region of the UK.

He said: “These recent forecasts are a reflection of our continued commitment to long term infrastructure planning and investment in Wales.”

The First Minister also highlighted how Go Construct helps showcase the wide variety of jobs in construction and the different ways to enter the industry.

He also praised the partnership between CITB and a consortium led by the University of Wales Trinity Saint David in establishing the Construction Wales Innovation Centre.

Ending his speech Mr Jones said: “Whatever is to come it’s important that we continue to work in partnership. From skills to planning to procurement, we need to plan for the sector’s future together.”

Strategic Partnerships Director for CITB Wales, Mark Bodger, also spoke at the conference, where he outlined the opportunities in Welsh construction and the challenges ahead to ensure a huge pipeline of projects are delivered.

 Prif Weinidog Cymru’n amlygu gwaith CITB yng nghynhadledd Sefydliad Siartredig Adeiladu

Mae Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, wedi siarad am ei ymrwymiad i brentisiaethau yng Nghymru yng nghynhadledd flynyddol Sefydliad Siartredig Adeiladu, a gynhaliwyd yng Nghaerdydd ar ddydd Iau 22ain Mehefin.

Wrth annerch y gynulleidfa, dywedodd: “Mae prentisiaethau wedi profi eu heffeithiolrwydd yn y farchnad a gwerthfawrogir eu gwerth yn fawr gan gyflogwyr a phrentisiaid.”

Fe wnaeth e hefyd ailadrodd ei ymrwymiad i ddarparu isafswm o 100,000 o brentisiaethau yn ystod y cyfnod hwn  yn y Cynulliad.

Yn ystod ei araith, soniodd am y gwaith y mae Llywodraeth Cymru yn ymgymryd ag ef mewn partneriaeth â CITB Cymru, gan gynnwys Dyfodol Adeiladu Cymru.

Dywedodd: “Rydym yn cefnogi’r sector i dyfu ei gapasiti a’i allu drwy ein Rhaglen Dyfodol Adeiladu Cymru. Ac rydym wedi bod yn gweithio ar y cyd â CITB i sicrhau bod cwmnïau Cymru mewn sefyllfa i uchafu’r buddion economaidd  y mae’r buddsoddiad hwn yn dod ag hwy.”

Dyfynnodd Mr Jones ragolwg pum mlynedd diweddar Rhwydwaith Sgiliau Adeiladu CITB, sy’n rhagfynegi y bydd adeiladu’n tyfu’n gyflymach yng Nghymru nag mewn unrhyw genedl neu ranbarth arall yn y DU. Dywedodd: “Mae’r rhagolygon diweddar hyn yn adlewyrchiad o’n hymrwymiad parhaus  i gynllunio a buddsoddi mewn seilwaith yng Nghymru dros y tymor hir.”

Fe wnaeth y Prif Weinidog hefyd amlygu sut y mae Am Adeiladu’n helpu i arddangos yr ystod eang o swyddi sydd ym maes adeiladu a’r ffyrdd gwahanol o ymuno â’r diwydiant.

Canmolodd y bartneriaeth rhwng CITB a chonsortiwm  a arweinir gan Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant hefyd  sy’n sefydlu Canolfan Arloesedd Adeiladu Cymru.

Wrth ddod â’i araith i ben, dywedodd Mr Jones: “Beth bynnag sydd i ddod, mae’n bwysig ein bod yn parhau i weithio mewn partneriaeth. O sgiliau i gynllunio i gaffael, mae angen i ni gynllunio ar gyfer dyfodol y sector gyda’n gilydd.”

Siaradodd Cyfarwyddwr Partneriaethau Strategol ar gyfer CITB Cymru, Mark Bodger, yn y gynhadledd hefyd, lle yr amlinellodd y cyfleoedd yn niwydiant adeiladu Cymru a’r heriau sydd i ddod wrth sicrhau y cyflawnir piblinell enfawr o brosiectau.

Web design by S8080