Darparu Sgiliau ar gyfer y Sector Adeiladu yng Nghymru – Ymchwil i hysbysu Newid Trawsffurfiol

Cefnogwyd y project hwn gan Raglen Beilot Cronfa Blaenoriaethau Sector (SPFP) Llywodraeth Cymru sy’n derbyn cefnogaeth gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF).

Mae Llywodraeth Cymru’n ceisio sicrhau mwy o ddewis a llai o gyrsiau’n cael eu dyblygu, mwy o ddarparwyr cydweithredol o ansawdd uwch a dysgu sydd wedi’i dargedu’n well ac a arweinir gan alw.  Amcanion yr ymchwil hwn oedd:

  • archwilio anghenion hyfforddi cyfredol a’r rheiny a ragwelir ar gyfer y dyfodol ymhlith cyflogwyr  adeiladu yng Nghymru
  • asesu addasrwydd darpariaeth hyfforddiant adeiladu presennol i gwrddâgalw
  • penderfynu ar ac argymell modelau posib ar gyfer trawsffurfio darpariaeth hyfforddiant adeiladu
Opsiwn 1   

Yr achos am Goleg Adeiladu Cenedlaethol (NCC) newydd; seiliedig ar fodel gweddill Colegau Adeiladu Cenedlaethol y DU i fodloni’r galw am gyrsiau nad ydynt ar gael yng Nghymru ar hyn o bryd

Opsiwn 2

Gweithredu fel partner ar gyfer cynnig presennol am ‘ganolfan adeiladu’ yng Nghymru, gyda’r nod y bydd SgiliauAdeiladu’n dod yn bartner yn y cynnig hwnnw a gweithio o dan frand NCC

Opsiwn 3

Ail-hyfforddi staff mewn sefydliadau presennol i ddarparu hyfforddiant sydd ei angen i gwrddâ galwadau sgiliau dyfodol ysector

Opsiwn 4

Dim newid – SgiliauAdeiladu’n parhau i ddarparu cymwysterau fel Asiantaeth Reoli

Lawrlwytho adroddiadau

Ymchwil ymwadiad

Mae’r deunyddiau hyn ynghyd â’r holl hawliau eiddo deallusol sydd o’u mewn yn perthyn i Fwrdd Hyfforddi’r Diwydiant Adeiladu (SgiliauAdeiladu). Hawlfraint 2005-2012 (“SgiliauAdeiladu”) ac ni ddylid eu copïo, eu hailgynhyrchu neu’u pasio ymlaen at drydydd parti heb gytundeb ysgrifenedig blaenorol gan SgiliauAdeiladu. Crëir y deunyddiau hyn gan ddefnyddio data a gwybodaeth a ddarperir i SgiliauAdeiladu gan drydydd partïon ac nad yw SgiliauAdeiladu’n gallu rheoli neu wirio’u manwl cywirdeb .Felly, nad yw SgiliauAdeiladu’n rhoi unrhyw warantiad am fanwl cywirdeb neu addasrwydd ar gyfer unrhyw ddiben penodol o’r deunyddiau hyn. At hynny, nad yw’r deunyddiau hyn yn cynnwys cyngor ac ni ddylid eu defnyddio fel yr unig sail ar gyfer unrhyw benderfyniad busnes ac fel y cyfryw, na fydd SgiliauAdeiladu’n atebol am unrhyw benderfyniadau a wneir ar sail y rhain. Cydnabyddwch na ellir derbyn deunyddiau sy’n defnyddio data empirig a/neu ddata ystadegol a/neu 

Web design by S8080