Facebook Pixel
Skip to content

Cronfa Sgiliau a Hyfforddiant CITB
Cyngor i fusnesau adeiladu micro a bach

Paratoi at y dyfodol gyda hyd at £10,000 ar gyfer hyfforddiant

Ar gyfer beth y mae’r gronfa hon?

Ni waeth pa mor fach yw eich busnes, mae Cronfa Sgiliau a Hyfforddiant CITB yn cynnig hyd at £10,000 i chi – i fuddsoddi mewn hyfforddiant a pharatoi eich gweithlu ar gyfer y dyfodol.

Mae’r Gronfa Sgiliau a Hyfforddiant yn gymhelliant ychwanegol i gael mynediad at hyfforddiant sy’n gymwys ar gyfer grant CITB ac mae’n cefnogi amrywiaeth eang o weithgareddau.

Gallwch hefyd ddefnyddio’r arian i deilwra rhaglen hyfforddi ym maes adeiladu neu arwain a rheoli sy’n addas i’ch busnes ac i anghenion eich staff.

P’un ai hoffech chi fod yn fwy effeithlon, manteisio ar gyfleoedd i dyfu neu ysgogi eich tîm – gyda’r gefnogaeth hon, byddwch yn fwy parod i wynebu heriau’r dyfodol.

Pwy all wneud cais am gyllid?

Byddwch yn gymwys i wneud cais os yw’r canlynol yn berthnasol:

 • Mae gennych hyd at 99 o staff sy’n cael eu cyflogi’n uniongyrchol (yn ogystal â chi/perchennog y busnes)
 • Rydych chi’n gyflogwr sydd wedi cofrestru â CITB
 • Mae unrhyw brosiect blaenorol y mae’r Gronfa wedi talu amdano wedi cael ei gymeradwyo fel prosiect sydd wedi’i gwblhau

Faint allwch chi wneud cais amdano?

Gallwch wneud cais am gyllid sy’n ymwneud â faint o weithwyr uniongyrchol sydd gennych chi:

 • Gall cyflogwyr CIS yn unig (dim TWE) dderbyn hyd at £2,500
 • Gall cyflogwyr sydd â rhwng 1 a 49 o staff sy’n cael eu cyflogi’n uniongyrchol dderbyn hyd at £5,000
 • Gall cyflogwyr sydd â rhwng 50 a 74 o staff sy’n cael eu cyflogi’n uniongyrchol dderbyn hyd at £7,500
 • Gall cyflogwyr sydd â rhwng 75 a 99 o staff sy’n cael eu cyflogi’n uniongyrchol dderbyn hyd at £10,000.

Pa mor aml allwch chi wneud cais?

Gallwch wneud cais am gyllid unwaith bob 12 mis.

Cyn i chi wneud cais

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen a deall y dogfennau hyn:

Dylech hefyd drafod eich cais gyda’ch Cynghorydd CITB lleol. Bydd yn fodlon helpu a sicrhau eich bod wedi llenwi eich ffurflen gais yn gywir.

Sut mae gwneud cais

 1. I wneud cais, llwythwch ffurflen gais y Gronfa Sgiliau (Excel, 398KB) a Hyfforddiant i lawr a’i llenwi. Gwyliwch ein fideo i gael arweiniad a chefnogaeth wrth lenwi eich ffurflen gais.
 2. Llenwch bob maes, a chadw’r ffurflen yn rheolaidd i atal colli data.
 3. Cadwch ac anfonwch y ffurflen wedi’i llenwi at skills.training@citb.co.uk.

Gwnewch yn siŵr bod y gweithgaredd hyfforddi rydych chi’n ei nodi yn digwydd yn y dyfodol, ac nid wedi digwydd yn y gorffennol. Nid ydym yn gallu ariannu gweithgareddau sydd wedi digwydd yn barod.

Beth fydd yn digwydd nesaf?

Asesu ceisiadau

Bydd y tîm Sgiliau a Hyfforddiant yn adolygu ac yn sgorio pob cais ar ddiwedd pob cyfnod cyflwyno (fel arfer ar ddiwedd pob mis calendr).

Dylech gael penderfyniad gennym drwy e-bost tua’r 15fed o’r mis ar ôl i’ch cais gael ei gyflwyno. Er enghraifft, os byddwch yn gwneud cais unrhyw bryd yn ystod mis Gorffennaf, byddwn yn dweud wrthych am ein penderfyniad tua 15 Awst. Byddem yn gwerthfawrogi pe na baech yn gofyn i ni am ymateb yn ystod y cyfnod hwn. Byddwn yn rhoi gwybod i chi am y canlyniad cyn gynted â phosibl.

Penderfyniadau ynghylch ceisiadau

Byddwn yn adolygu ac yn sgorio pob cais yn erbyn meini prawf y Gronfa (fel y nodir yn y nodiadau cyfarwyddyd (PDF, 202KB)). Bydd ceisiadau sy’n bodloni ein meini prawf yn cael eu cymeradwyo ar gyfer cyllid.

Cymeradwyo:

Os bydd eich cais yn bodloni meini prawf y Gronfa Sgiliau a Hyfforddiant, caiff ei gymeradwyo a’i brosesu i’w dalu.

Gwrthod:

Mae’n bosibl y caiff eich cais ei wrthod os yw’r canlynol yn berthnasol:

 • Nid yw eich cais yn bodloni meini prawf y Gronfa Sgiliau a Hyfforddiant neu rydych yn gofyn am gyrsiau neu weithgareddau sydd y tu allan i feini prawf y Gronfa
 • Nid ydych chi wedi cyflwyno eich ffurflen Lefi ddiweddaraf
 • Rydych chi ar ei hôl hi gyda’ch taliadau Lefi

Byddwn yn rhoi gwybod i chi pam ein bod wedi gwrthod eich cais neu byddwn yn rhoi gwybod i’ch Cynghorydd CITB. Gallwch ail-gyflwyno cais gwell yn y dyfodol.

Monitro a chwblhau hyfforddiant

Ar ôl i’r taliad cyllid gael ei gymeradwyo, gallwch ddechrau eich gweithgaredd hyfforddi.

Bydd angen i chi gadw tystiolaeth o bob anfoneb gan y bydd angen i chi gyflwyno’r rhain i CITB i ddangos bod yr hyfforddiant wedi cael ei gynnal.

Wrth i’ch cytundeb cyllido nesáu at ei ddyddiad cwblhau disgwyliedig, byddwch yn cael e-bost atgoffa yn gofyn am dystiolaeth o wariant ac yn gofyn i chi lenwi traciwr cwblhau. Gwyliwch y fideo hwn i gael arweiniad ar lenwi’r traciwr cwblhau.

Dylid anfon eich tystiolaeth wedi’i chasglu a’ch traciwr cwblhau at skills.training@citb.co.uk cyn pen 28 diwrnod i dderbyn yr e-bost. Os ydych chi’n cael trafferthion cwblhau eich rhaglen hyfforddi, cysylltwch â ni i ofyn am estyniad.

Byddwn hefyd yn gofyn i chi lenwi arolwg i rannu eich adborth â ni.

Bydd eich cyfraniad yn ein helpu i wella’r Gronfa Sgiliau a Hyfforddiant yn barhaus.

Beth fydd yn digwydd os bydd amgylchiadau’n newid?

Os bydd eich anghenion busnes yn newid, cysylltwch â skills.training@citb.co.uk cyn gynted â phosibl a gallwn drafod trefniadau eraill gyda chi. Gallai hyn arwain at ddychwelyd yr arian neu gytuno ar amserlen hyfforddi newydd.

Cyhoeddusrwydd a chyfathrebu

Efallai y byddwn yn dymuno cyhoeddi manylion eich prosiect ar ein gwefan ar ôl i’r cyllid gael ei gymeradwyo a gofyn am gael gweithio gyda chi i ddatblygu datganiadau i’r wasg, astudiaethau achos neu fideos hyrwyddo sy’n ymwneud â’ch prosiect naill ai yn ystod y cyfnod cyflawni, neu ar ôl cwblhau.