Facebook Pixel
Skip to content

Sut i fod yn ganolfan Site Safety Plus (SSP)

Er mwyn gweithio gyda ni a dod yn ganolfan Site Safety Plus (SSP), mae angen i chi allu bodloni gofynion y cynllun. Darllenwch ymlaen i ddysgu am y gofynion hyn a'r broses ar gyfer dod yn ganolfan SSP.

Rhestrir y ffioedd am ddilyn cyrsiau Site Safety Plus / Hyfforddiant Adeiladu isod:

Ffioedd am ddilyn cyrsiau Site Safety Plus / Hyfforddiant Adeiladu 
Ffioedd cymeradwyo

Ffi ymweld â'r ganolfan
Cyn cael cymeradwyaeth y ganolfan, bydd ymweliad yn digwydd gydag un o'n Cynghorwyr Ansawdd i sicrhau bod gennych bopeth yn ei le - mae angen talu'r ffi cyn i'r ymweliad ddigwydd

£350

Ffi cymeradwyo canolfan newydd
Codir ffi unwaith y bydd eich ymweliad wedi digwydd a bod yr holl gytundebau perthnasol wedi'u dychwelyd a'u derbyn

£1000

Ffi adnewyddu
Codir y ffi yn flynyddol yn unol â dyddiad dod i ben eich canolfan ar ôl dychwelyd eich awdurdodiad i adnewyddu cymeradwyaeth y ganolfan
£1000
Ffi tiwtor
Codir y ffi am unrhyw gais tiwtor a gyflwynir y tu allan i gymeradwyaeth canolfan newydd / adnewyddu canolfan

£100 +TAW

Ffioedd eraill am ddilyn cyrsiau Site Safety Plus / Hyfforddiant Adeiladu 
Ffioedd eraill

Ffi cynrychiolydd
Codir y ffi fesul cynrychiolydd fel ffi gweinyddol, codir hyn am bob adroddiad asesu cwrs a ddychwelir atom yn manylu ar basio, methu neu ail-eistedd £37.50

£37.50

Ffi tystysgrif ddyblyg
Codir y ffi fesul unigolyn

£15

Ffi ymweliad ychwanegol
Codir y ffi am unrhyw ymweliadau ychwanegol gan Gynghorydd Ansawdd y gallwch ofyn amdanynt

£350

Mae angen i chi:

  1. Darllen reolau'r cynllun, telerau safonol y ganolfan a ffurflen cytundeb y cynnyrch i sicrhau eich bod chi'n gallu bodloni'r holl ofynion.
  2. Dewis pa gyrsiau SSP rydych chi am eu cynnig - bydd angen i chi gyfeirio at yr atodiad perthnasol yn rheolau'r cynllun ar gyfer pob cwrs rydych chi am ei ddilyn.
  3. Cyfeirio at ffioedd y cynllun i weithio allan faint fydd y gost i chi ddod yn ganolfan SSP
  4. Cwblhau ffurflen ymholiad cychwynnol:
    Dylai'r ffurflen hon gael ei chwblhau'n llawn, hyd yn oed os ydych chi'n Ganolfan CITB neu'n Sefydliad Hyfforddi Cymeradwy (ATO) sy'n gwneud cais i gynnig cynnyrch gwahanol.

Byddwn mewn cysylltiad cyn pen 10 diwrnod gwaith ar ôl derbyn eich ymholiad cychwynnol ac yn eich cynghori ar sut i wneud cais llawn.

Mae ein cyrsiau Site Safety Plus a Hyfforddiant Adeiladu yn gynhyrchion hyfforddiant CITB a ddarperir gan rwydwaith o ganolfannau a darparwyr. Er mwyn sicrhau bod rhaglen safonol a dibynadwy yn cael ei darparu, mae cynghorwyr ansawdd allanol cymwys ac arbenigol cymwys yn sicrhau ansawdd ein darparwyr hyfforddiant.

Fel darparwr hyfforddiant cymeradwy, gallwch ddisgwyl gael ymweliad monitro blynyddol. Rôl allweddol y cynghorydd ansawdd yw rhoi arweiniad, cyngor a chefnogaeth i chi o ran cynnwys y cwrs a'r broses weinyddol. Bydd yr ymweliad hefyd yn canolbwyntio ar gadernid yr hyfforddiant a ddarperir i gynrychiolwyr i wella safonau cyflenwi yn gyson. Fe'ch hysbysir cyn i ymweliad gael ei gynnal.

Mae gan ein cynghorwyr ansawdd gymwysterau proffesiynol, mae ganddynt brofiad perthnasol yn y diwydiant a disgwylir iddynt ddarparu prawf blynyddol o ddatblygiad proffesiynol parhaus. (CPD).

Gellir gweld y manylion llawn yn rheolau'r cynllun.

Proses Apelio Sicrhau Ansawdd CITB Ebrill 2023 (PDF, 96KB)