Facebook Pixel

Ffurflen Lefi

Unwaith y bydd eich busnes wedi'i gofrestru gyda CITB, rhaid i chi lenwi ac anfon Ffurflen Lefi flynyddol waeth beth yw'r swm rydych wedi'i dalu i'ch cyflogeion.

Pwy ddylai anfon Ffurflen Lefi

Mae'n ofynnol i bob cyflogwr yn y diwydiant adeiladu gael asesiad Lefi a chwblhau ac anfon Ffurflen Lefi o dan Ddeddf Hyfforddiant Diwydiannol 1982. Mae hyn er mwyn i ni allu asesu faint o lefi sy'n ofynnol i chi ei dalu. 

Gwirio a ydych chi'n cael eich dosbarthu fel cyflogwr adeiladu.

Dulliau o anfon eich Ffurflen Lefi

Gallwch anfon eich Ffurflen Lefi ar-lein neu drwy'r post.

1. Ar-lein

Gallwch chi gwblhau eich Ffurflen Lefi trwy ddefnyddio'r gwasanaeth CITB ar-lein. Mae angen i chi gofrestru i ddefnyddio'r gwasanaeth hwn.

Wedi cofrestru eisoes?

Mewngofnodwch i'ch cyfrif ac anfonwch eich Ffurflen Lefi.

I greu cyfrif, cofrestrwch drwy ddefnyddio ein ffurflen benodedig

Cofrestrwch ar gyfer CITB ar-lein

Yna byddwn ni'n anfon manylion mewngofnodi i chi er mwyn i chi allu gweithredu'ch cyfrif. Sicrhewch bod eich manylion wrth law pan fyddwch chi'n gwneud hyn.

2. Trwy'r post

Cwblhewch y Ffurflen Lefi a'i ddychwelyd i'r cyfeiriad ar y ffurflen o fewn 30 diwrnod o'i derbyn. Fel arfer anfonir eich ffurflen Lefi i chi yn y Gwanwyn, fodd bynnag, roedd oedi gyda'r ffurflen Lefi 2020 oherwydd effaith y pandemig COVID-19, a chafodd ei hanfon ym mis Medi 2020. Mae'r dyddiad anfon ffurflenni lefi wedi dychwelyd i Wanwyn 2021.

Dyddiadau cau ar gyfer anfon eich Ffurflen Lefi

Bydd methu â chyflwyno'ch Ffurflen Lefi 2021 wedi'i chwblhau erbyn 30 Mehefin 2021 yn arwain at ddal unrhyw hawliadau grant yn ôl nes ein bod yn derbyn eich Ffurflen Lefi wedi'i chwblhau.

Bydd methu â chyflwyno'ch Ffurflen Lefi 2021 wedi'i chwblhau erbyn 30 Tachwedd 2021 yn golygu y bydd eich cymhwysedd ar gyfer pob hawliad grant yn cael ei golli.

Os cofrestrwyd eich busnes gyda CITB ar ôl 31 Mawrth mewn unrhyw flwyddyn, byddwch yn derbyn eich Ffurflen Lefi gyntaf y gwanwyn canlynol.

Dylai eich Ffurflen Lefi 2020 fod wedi cael ei dychwelyd eisoes ond os bydd angen i chi gwblhau'r Ffurflen Lefi hon, gwnewch hynny erbyn 16 Gorffennaf 2021 er mwyn osgoi asesiad amcangyfrifedig

Help i gwblhau eich Ffurflen Lefi

Lawr lwythwch ein nodiadau cyfarwyddyd i'ch helpu i gwblhau'ch ffurflen:

Efallai hefyd y bydd y cyfrifiannell Lefi a'r isgontractwyr CIS yn ddefnyddiol i chi.

Bydd angen i chi gadw cofnodion o'ch taliadau cyflogres ac is-gontractwyr am o leiaf tair blynedd treth oherwydd efallai y gofynnir i chi ddarparu'r rhain. Sylwer: ar gyfer Ffurflenni Lefi 2020 a 2021 byddwn yn cynnwys taliadau ffyrlo a wneir o dan Gynllun Cadw Swydd Coronafirws Cyllid a Thollau EM (CJRS), a lle bo hynny'n berthnasol, unrhyw daliadau atodol a wneir i weithwyr, yn ffigur y system gyflogau. Fe welwch ragor o wybodaeth yn nodiadau canllaw ffurflenni Lefi 2020 a 2021 uchod.

Mae'n bwysig bod mor gywir â phosibl wrth i ni wirio'r wybodaeth ar ffurflenni.  

I siarad â rhywun yn CITB am gwblhau'ch ffurflen, ffoniwch ein tîm lefi ar 0344 994 4455.

Ar ôl ichi gyflwyno'ch Ffurflen Lefi

  1. Bydd CITB yn dilysu ffurflenni ar gyfer cywirdeb. 
  2. Rydym yn cyfrifo faint o lefi y mae angen i chi ei dalu a'ch bod yn anfon Hysbysiad Asesu Lefi i chi.
  3. Rydych yn talu'r lefi i gymhwyso ar gyfer grantiau.