Facebook Pixel
Skip to content

Cefnogaeth Canolfannau Prawf Ar-lein (ITC).

Mae Canolfan Profi Ar-lein (ITC) yn ganolfan sydd wedi'i chymeradwyo gan CITB i ddarparu cyfleusterau profi ar gyfer profion fel y prawf Iechyd, Diogelwch a'r Amgylchedd (HS&E).

Dogfennau cyfeirio ITC

Sylwer, mae'r dogfennau a restrir isod at ddefnydd ITC presennol yn unig. Gall darpar ymgeiswyr lawrlwytho'r dogfennau hyn i ddarllen am yr hyn y mae ITCs yn ei wneud ac i sicrhau y gellir bodloni'r holl ofynion.

Mae'r dogfennau a'r dolenni canlynol at ddefnydd ITC presennol yn unig:

Prawf Gweinyddwr Canolfan Prawf ar lein (ITC)

Rhaid cymryd y prawf Gweinyddwr ITC fel rhan o'r broses gychwynnol o sefydlu TGCh. Mae'n brawf llyfr agored sy'n seiliedig ar Reolau Cynllun TGCh.
Mae'n ofynnol i Weinyddwyr ITC sefyll y prawf Gweinyddwr TGCh yn flynyddol, ar neu cyn pen-blwydd eu prawf Gweinyddwr TGCh cychwynnol.Chanllaw Polisïau a Gweithdrefnau

Proses Ymgeisio i fod yn Ganolfan Prawf ar Lein (ITC)

Mae ceisiadau Canolfan Profi Rhyngrwyd (ITC) bellach ar agor. I ddod yn ITC mae angen i chi:

  1. Darllen yr holl ddogfennau cyfeirio ITC uchod i wneud yn siŵr eich bod yn gallu bodloni'r holl ofynion a meini prawf ymgeisio.
  2. Cwblhau Ffurflen Gais Cychwynnol ITC. Dylid cwblhau'r ffurflen hon yn llawn, hyd yn oed os ydych yn Sefydliad Hyfforddi Cymeradwy CITB (ATO) neu'n Ganolfan Site Safety Plus (SSP).

Byddwn mewn cysylltiad cyn pen 20 diwrnod gwaith o dderbyn eich cais i'ch cynghori ar y camau nesaf.

Ffioedd

Arolwg safle cychwynnol - £250 + TAW

  • Cyn cael cymeradwyaeth y ganolfan, bydd un o'n Hymgynghorwyr Ansawdd yn cynnal arolwg safle cychwynnol i sicrhau bod gennych bopeth ar waith. Mae angen talu'r ffi hon cyn i'r ymweliad ddigwydd.

Ffi cymeradwyo canolfan newydd - £750 + TAW

  • Codir y ffi hon unwaith y bydd eich arolwg safle cychwynnol wedi'i gynnal a'r holl gontractau perthnasol wedi'u dychwelyd a'u derbyn.

Tâl tanysgrifio blynyddol - £750 + TAW

  • Bydd y ffi tanysgrifio flynyddol yn talu am eich ymweliadau Sicrwydd Ansawdd a gwasanaethau cysylltiedig.

Newidiadau i reolau cynllun ITC

Mae Rheolau Cynllun ITC yn awr yn fyw. Ebostiwch itc@citb.co.uk
i roi gwybod bod y newidiadau i'r rheolau wedi'u rhoi ar waith o fewn yr ITC erbyn 7 Mehefin 2022.