Facebook Pixel
Skip to content

Cyfyngiadau cyllid ar gyfer y gronfa Strwythuredig

Adolygwch y cyfyngiadau isod yn ofalus, er mwyn sicrhau y bydd eich cais yn gymwys i gael cyllid. Ar y dudalen hon fe welwch:

 1. Ynglŷn ag ymgeiswyr, partneriaid, cyflenwyr a buddiolwyr
 2. Ynglŷn â chyllid ac atebion cymwys
 3. Ynglŷn â gweithgareddau, allbynnau a chyflawniadau

1. Ynglŷn ag ymgeiswyr, partneriaid, cyflenwyr a buddiolwyr

a. Dim ond gyda gweithiwr parhaol yn y sefydliad sy'n cyflwyno'r cais y bydd CITB yn dechrau sgwrs ynghylch cynigion. Yn ôl disgresiwn CITB, gall trydydd parti ymuno â thrafodaeth ar wahoddiad yr ymgeisydd. Disgwylir i'r trafodaethau gael eu harwain gan yr ymgeisydd fel cadarnhad o berchnogaeth y diwydiant.

b. Ni chaiff mwy na dau sefydliad a restrir fel partneriaid yn y cais fod yn yr un gadwyn gyflenwi sengl.

c. Ni all y gronfa gefnogi unrhyw unigolion nad ydynt yn gymwys o dan reolau grant CITB. Er enghraifft, ond heb fod yn gyfyngedig i, hyfforddiant a ddarperir i gontractwyr CIS sy'n cael tâl gros.

d. Dylai gweithgaredd fod o fudd i gyflogwyr sydd wedi'u cofrestru â lefi neu'r cyflogwyr hynny sydd â'r potensial i ddod yn gyflogwyr sydd wedi'u cofrestru â lefi.

e. Rhaid i geisiadau o leiaf dri sefydliad cymwys wneud ceisiadau, er mwyn sicrhau bod canlyniadau prosiect o fudd i ddiwydiant ehangach. Y sefydliad sy'n ymgeisio fydd y partner arweiniol a chydlynu gweithgareddau prosiect. Y sefydliadau cymwys yw:

Cyflogwyr sydd wedi'u cofrestru â CITB;
Grwpiau hyfforddi a ariennir gan CITB;
Ffederasiynau adeiladu neu sefydliadau masnach.

(nid yw'n cynnwys ceisiadau Sgiliau a Hyfforddiant).

2. Ynglŷn â chyllid ac atebion cymwys

a. Dylid eithrio grant o'r cais a, lle mae ar gael, dylid ei hawlio trwy gynllun grant CITB.

b. Rhaid i'r ymgeisydd wneud cyfraniad o 30% o leiaf o werth y prosiect, ac eithrio unrhyw elfen o grant CITB. Rhaid i brosiectau beidio â dyblygu cynhyrchion neu wasanaethau sydd eisoes yn bodoli ac yn bodloni anghenion a nodwyd yn ddigonol.

c. Rhaid nad oes unrhyw gymorth cyllid arall ar gael ar gyfer y prosiect trwy sianeli amgen sy'n bodloni'r anghenion a nodwyd yn ddigonol, megis cyllid sgiliau'r llywodraeth.

d. Ni fyddwn yn ariannu unrhyw weithgaredd sy'n digwydd yn y gorffennol, neu y tu allan i'r dyddiadau a nodwyd yng nghytundeb ariannu'r prosiect.

3. Ynglŷn â gweithgareddau, allbynnau a chyflawniadau

a. Rhaid i gynhyrchion a ddatblygwyd i'w defnyddio ar-lein gynnig datrysiad trosglwyddadwy a defnyddio llwyfannau sy'n bodoli eisoes.

b. Dim ond trwy'r comisiwn hwnnw y bydd prosiectau â chanlyniadau neu bwnc sy'n dod o dan gomisiwn wedi'i drefnu yn cael ei ariannu, pan fydd wedi'i gyhoeddi.

c. Byddwn yn ariannu unrhyw gyfuniad o'r gweithgareddau canlynol fel rhan o brosiect:

 • Deunyddiau hyfforddi, sy'n cynnwys canllawiau technegol sydd wedi'u cynllunio'n arbennig at bwrpas hyfforddi.
 • Ymgyrchoedd, cystadlaethau neu farchnata rhaglenni hyfforddi a chymwysterau newydd a ddatblygwyd o ganlyniad i'r prosiect a ariannwyd, gan gynnwys deunyddiau hyrwyddo.
 • Byddwn yn ystyried rhan-ariannu gweithgareddau sy'n cefnogi cyflwyno allbynnau a chanlyniadau prosiect.
 • Fideos hyfforddi a chyrsiau ar-lein sydd ar gael yn rhwydd i'r diwydiant ehangach a lle gellir sefydlu bod dysgu wedi digwydd trwy ddulliau eraill heblaw gwylio ystadegau.

d. Oni nodir yn wahanol, ni fyddwn yn ariannu:

 • Eitemau gwariant cyfalaf.
 • Gwobrau hyfforddi, nawdd, digwyddiadau dathlu.
 • Canllawiau technegol neu lawlyfrau annibynnol.
 • Prynu meddalwedd a thrwyddedau.
 • Teithio a chynhaliaeth.
 • Swyddi wedi'u hariannu'n benodol / 100%.
 • Datblygu cymwysterau a gefnogir gan Gyngor Sgiliau'r Sector.
 • Gweithgareddau addysgol, oni bai trwy gyfle wedi'i gomisiynu.