Facebook Pixel

Asesiad Lefi a sut i apelio

Fel cyflogwr sydd wedi cofrestru â CITB, byddwch yn cael Hysbysiad Asesu Lefi bob blwyddyn ganddo. Bydd eich hysbysiad yn dweud wrthych a oes angen i chi dalu lefi ac, os felly, faint yw’r lefi hwnnw a phryd mae angen i chi ei dalu.

Ceir eithriad rhag talu’r Lefi a gostyngiad yn y Lefi i fusnesau bach.

Fel arfer, byddwch wedi cael eich Hysbysiad Asesu Lefi yn y gwanwyn ar ôl i chi gyflwyno eich Ffurflen Lefi, ond gwnaeth CITB atal anfon Hysbysiadau Asesu Lefi tan fis Awst 2020 er mwyn helpu busnesau i ddelio ag effaith pandemig COVID-19.

Hysbysiadau Asesu Lefi amcangyfrifedig

Os na fydd CITB wedi cael eich Ffurflen Lefi cyn iddo anfon Hysbysiadau Asesu Lefi at gyflogwyr, bydd yn anfon Hysbysiad Asesu Lefi amcangyfrifedig atoch.

Weithiau, gall hysbysiadau o’r fath nodi swm uwch na’r swm a ddylai gael ei dalu.

Er hynny, gallwch lenwi a chyflwyno eich Ffurflen Lefi o hyd ar ôl i chi gael Hysbysiad Asesu Lefi amcangyfrifedig er mwyn i CITB allu cyfrifo'r swm cywir. Ni ddylech dalu eich lefi tan i chi gael Hysbysiad Asesu Lefi cywir.

Y broses apelio

Apelio’n ffurfiol – Tribiwnlys Cyflogaeth

Gallwch gyflwyno apêl yn uniongyrchol i Dribiwnlys Cyflogaeth os nad ydych yn cytuno â’ch Hysbysiad Asesu Lefi, a hynny o fewn mis i’r dyddiad y cafodd ei anfon atoch. Os hoffech gyflwyno apêl i Dribiwnlys Cyflogaeth, cysylltwch â swyddfa eich Tribiwnlys Cyflogaeth lleol.

Nid oes angen i chi dalu ffi i gyflwyno apêl.

Bydd apêl sy’n cael ei chyflwyno a’i derbyn gan Dribiwnlys Cyflogaeth yn atal CITB rhag cymryd unrhyw gamau i gasglu’r lefi nes bod penderfyniad wedi’i wneud ynghylch yr apêl.

Apelio’n anffurfiol – CITB

Cyn cyflwyno apêl yn ffurfiol, efallai yr hoffech gysylltu â CITB i herio eich Hysbysiad Asesu Lefi’n anffurfiol neu ofyn am estyniad amser er mwyn cyflwyno apêl i Dribiwnlys Cyflogaeth. Er mwyn herio Hysbysiad Asesu Lefi neu ofyn am estyniad amser, y cyfeiriad yw:

Tîm Apeliadau Lefi
CITB
2nd Floor, Sand Martin House
Bittern Way
Peterborough
PE2 8TY

Nid oes tâl i herio Hysbysiad Asesu Lefi neu ofyn am estyniad er mwyn cyflwyno apêl.