Facebook Pixel
Skip to content

Cynigion Lefi ac Ymgynghoriad

Ar y dudalen hon:

Trosolwg

Yn haf 2022, cyhoeddodd CITB y disgwylir i Gonsensws ddigwydd rhwng mis Chwefror a mis Ebrill 2024. Yn cael ei gynnal bob tair blynedd, mae Consensws yn broses sy’n caniatáu inni rannu ein Cynigion Lefi tair blynedd â chyflogwyr sy’n talu’r lefi a cheisio eu barn.

Ym mis Mehefin eleni, cyhoeddodd yr Adran Addysg (DfE) ei hadolygiad wedi’i drefnu o CITB, a disgwylir i’r canfyddiadau gael eu hadrodd ym mis Ionawr 2024.

Oherwydd amseriad Consensws yn erbyn y canlyniadau yr adroddir arnynt o’r Adolygiad ITB, mae CITB wedi penderfynu cyflwyno cynigion ar gyfer Gorchymyn blwyddyn i godi incwm lefi yn 2025. Mae angen cymeradwyaeth gan yr Ysgrifennydd Gwladol ac yn y pen draw gan y Senedd i wneud y gorchymyn. Fodd bynnag, mae’r penderfyniad i gynnig Gorchymyn blwyddyn yn golygu y bydd Consensws yn cael ei ohirio tan ddechrau 2025. Mae hyn er mwyn caniatáu i argymhellion sy’n deillio o’r Adolygiad ITB cyfredol gael eu hystyried ar gyfer y Cynigion Lefi nesaf ar gyfer Gorchymyn Lefi tair blynedd, a fydd yn dechrau yn 2026 bellach.

Mae Consensws yn broses bwysig i’n cyflogwyr allu dweud eu dweud ar Gynigion Lefi ac felly, mae’n hanfodol ein bod yn darparu’r holl wybodaeth berthnasol am ein cynlluniau i’w galluogi i wneud hyn. Er mwyn i hynny ddigwydd yn briodol, mae angen i ni allu ymateb i’r Adolygiad ITB fel y gallwn barhau i gefnogi’r diwydiant i gael gweithlu medrus, cymwys a chynhwysol.

Mwy o wybodaeth

I gael rhagor o wybodaeth am y broses o Gonsensws, ewch i dudalen we Ynglŷn  Chonsensws. Byddwn yn rhyddhau mwy o wybodaeth am linellau amser maes o law.