Eich barn ar newidiadau i gymwysterau a phrentisiaethau yng Nghymru

Mae cymwysterau newydd yn cael eu datblygu ym maes Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig yng Nghymru. Mae CITB am geisio barn y diwydiant adeiladu er mwyn helpu City & Guilds i ddatblygu cynnwys ac asesiadau sy’n diwallu anghenion cyflogwyr i sicrhau bod dysgwyr yn fwy medrus ac yn fwy parod ar gyfer gwaith.

Mae’ch barn yn bwysig

Yn dilyn cyhoeddi adroddiad ‘Adeiladu'r Dyfodol’ Cymwysterau Cymru ar y system gymwysterau ym maes Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig, mae City & Guilds ac Excellence Achievement and Learning (EAL), fel consortiwm, bellach yn datblygu cymwysterau ac asesiadau newydd ym maes Peirianneg Adeiladu a Gwasanaethau Adeiladu. Gweler y manylion llawn ar wefan Sgiliau i Gymru.

Helpwch i osod y safon yn eich crefft drwy fod yn rhan o'r adolygiad hwn

I ddechrau, mae City & Guilds yn gofyn i’r diwydiant adeiladu gyfrannu at y broses o ddatblygu cymwysterau ym meysydd Gosod Brics a Gwaith Coed ar Safleoedd Adeiladu (gan gynnwys cynnwys ac asesiadau) dros gyfnod o wythnos o 11 Mai 2020.

Mae CITB yn chwilio am wirfoddolwyr i fod yn rhan o baneli ar-lein ar gyfer y ddwy grefft hyn. Bydd pob sesiwn panel yn para tua awr a bydd angen gwneud rhywfaint o waith darllen cyn y sesiynau.

Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn rhan o banel, llenwch y ffurflen gofrestru isod neu cysylltwch â City & Guilds yn uniongyrchol drwy e-bostio’ch manylion cyswllt.

Bydd crefftau eraill yn cael eu hychwanegu dros yr wythnosau nesaf

Os hoffech fod yn rhan o baneli ar gyfer crefftau eraill, cofrestrwch isod a nodwch y grefft rydych am ei chynrychioli.

Eich manylion
*
*
*
*
*
*
*
Beth yw’ch crefft?
*
Maint eich sefydliad
*
Maint y sefydliad (nifer y cyflogeion):Ble rydych wedi’ch lleoli?
Datganiad diogelu data
Bydd y data rydych yn eu rhoi i CITB yn y ffurflen hon yn cael eu defnyddio i ymgynghori â chi ar y broses o ddatblygu cymwysterau yng Nghymru fel rhan o’i rôl fel Bwrdd Hyfforddi'r Diwydiant Adeiladu.
Bydd CITB yn cadw’ch data’n ddiogel ac yn eu trin yn gyfrinachol, ac ni fydd y data’n cael eu datgelu i bartïon allanol, ac eithrio City & Guilds, at ddibenion ymgynghori â chi.
I gael rhagor o wybodaeth am sut mae CITB yn defnyddio’ch gwybodaeth, yn ogystal â’ch hawliau, darllenwch y polisi preifatrwydd yn (link below).