Facebook Pixel
Skip to content

Safonau Defnyddio Peiriannau

I gysylltu â’r Tîm Safonau, anfonwch e-bost atom: standards.qualifications@citb.co.uk.

Sut mae'r adolygiad o safonau gweithfeydd yn helpu'r diwydiant adeiladu?

Mae'r Tîm Safonau yn gweithio gydag arbenigwyr pwnc o bob rhan o'r diwydiant i safoni hyfforddiant peiriannau trwy Weithgorau Gweithfeydd (GG). Bydd datblygu safonau hyfforddi peiriannau yn helpu i sicrhau bod yr hyfforddiant sydd ei angen ar y diwydiant adeiladu yn cael ei ddarparu'n gyson ac yn cael ei asesu i safon a gydnabyddir gan y diwydiant.

Bydd y safonau newydd yn sicrhau hyfforddiant diogel, cyson o ansawdd uchel ar gyfer gweithrediadau peiriannau ledled Cymru, Lloegr a'r Alban.

Ar hyn o bryd, mae’r ffocws datblygu yn cynnwys creu safonau ar gyfer y categorïau canlynol:

 • Cloddwyr sugno
 • Craeniau a Chodi
 • Tryciau Codi
 • Peilio
 • Peiriannau Dymchwel
 • Pwmpio Concrit
 • Twnelu

Yn ystod y cyfnod peilot cychwynnol, datblygwyd a chyflwynwyd set o wyth safon. Mae’r safonau hyn fel a ganlyn:

 • Cloddiwr 360, dros 10 tunnell (wedi'i olrhain)
 • Dympwr tipio ymlaen (olwyn)
 • Dympwr tipio cefn / lori dympio: siasi cymalog (pob maint)
 • Reidio ar Rholer
 • Triniwr telesgopig: pob maint ac eithrio 360 slew
 • Fforch godi diwydiannol
 • Marshaliwr/Trefnydd Offer a Pheiriannau
 • Slinger, Arwyddwr: pob math, pob dyletswydd

Beth mae’r Tîm Safonau’n ei wneud?

Mae’r Tîm Safonau’n cefnogi’r holl waith datblygu ac adolygu drwy wneud y canlynol:

 • cynnal adolygiadau galwedigaethol
 • cynnal gwaith ymchwil cychwynnol
 • trefnu cyfarfodydd
 • hwyluso cyfarfodydd
 • crynhoi nodiadau cyfarfodydd a’r camau gweithredu a nodwyd
 • paratoi dogfennau i aelodau’r gweithgor eu hadolygu
 • casglu adborth
 • gweithio’n agos gyda rhanddeiliaid ac arbenigwyr yn y diwydiant i sicrhau bod cynnwys y safonau'n diwallu anghenion y diwydiant adeiladu

Mae holl amseriadau ac amlder cyfarfodydd yn cael eu pennu a'u cytuno gan aelodau GG.

Mae ymgynghori digidol yn ffordd effeithiol i ddiwydiant ymgysylltu â’r gwaith datblygu ac adolygu, mae hyn yn arbennig o ddefnyddiol i bobl sydd â chyfyngiad amser ond sydd am fod yn rhan o’r ymgynghoriad a dweud eu dweud.

Os yw aelodau GG yn dymuno cyfarfod wyneb yn wyneb gellir gwneud hyn hefyd.

Mae ymroddiad ac angerdd aelodau'r gweithgor yn galluogi CITB i gwblhau'r gwaith o gynnal a datblygu safonau hyfforddi sy'n cefnogi'r diwydiant adeiladu i gael gweithlu medrus, cymwys a chynhwysol nawr ac yn y dyfodol.

I gysylltu â’r Tîm Safonau, anfonwch e-bost atom: standards.qualifications@citb.co.uk.