Facebook Pixel
Skip to content

Fframweithiau Cymhwysedd

Fframweithiau Cymhwysedd sy’n cael eu hadolygu ar hyn o bryd

Ar gael ar gyfer ymgynghoriad 30 diwrnod ar y gwaith datblygu. Cyfle i gael adborth gan y diwydiant ehangach ar y Fframwaith Cymhwysedd arfaethedig

Beth yw Fframweithiau Cymhwysedd?

Bydd Fframweithiau Cymhwysedd yn nodi’r gofynion cymhwysedd craidd ar gyfer unigolion ar draws yr amgylchedd adeiledig. Maent yn cynnwys Llwybr i Gymhwysedd a dogfen SKEB (Sgiliau, Gwybodaeth, Profiad ac Ymddygiad) a Chynllun Gweithredu.

 • Bydd y Llwybr i Gymhwysedd yn amlygu’r llwybrau cymhwyster sydd ar gael i unigolion gyflawni lefel o gymhwysedd.
 • Bydd y SKEB yn diffinio’r Sgiliau, Gwybodaeth, Profiad ac Ymddygiadau craidd y mae angen i berson eu bodloni i fod yn gymwys mewn galwedigaeth benodol ac yn dangos yr hyfforddiant sydd ar gael i gefnogi’r cymwyseddau hynny ac unrhyw ofynion ail-ddilysu yn erbyn y cymwyseddau hynny.
 • Mae Cynllun Gweithredu yn rhaglen ac yn amserlen ar gyfer pob galwedigaeth er mwyn cydymffurfio’n llawn â gofynion y fframwaith cymhwysedd, gan gynnwys darparu’r seilwaith hyfforddi ac asesu angenrheidiol.

Pam fod angen Fframwaith Cymhwysedd ar gyfer y diwydiant adeiladu?

Wrth i’r Ddeddf Diogelwch Adeiladu ddod i rym, bydd yn ofynnol i unigolion brofi eu bod yn gymwys i wneud y gwaith maent yr y safle i’w wneud, felly mae’n hollbwysig bod gennym gymhwysedd wedi’i ddiffinio ar gyfer pob rôl (o fewn cwmpas).

Er bod y Ddeddf Diogelwch Adeiladu ar hyn o bryd yn canolbwyntio ar y rhai sy’n gweithio ar adeiladau risg uchel (HRBs), bydd CITB yn cefnogi Grŵp Llywio Cymhwysedd y Diwydiant (ICSG) ac yn ymgynghori â diwydiant i ddatblygu Fframweithiau Cymhwysedd ar gyfer hyd at 130 o alwedigaethau yn yr amgylchedd adeiledig.

Bydd Fframweithiau Cymhwysedd yn helpu i wella cymhwysedd trwy ddarparu eglurder a chysondeb ar draws y diwydiant gyda chysylltiadau â chymwysterau achrededig a hyfforddiant cymeradwy, gan gefnogi’r strategaeth ar gyfer mynd i’r afael â’r galw am sgiliau hefyd.

O safoni cymhwysedd a deall y dirwedd gymwysterau bresennol, caiff cynllun gweithredu ei gynhyrchu a fydd yn helpu i fynd i’r afael ag unrhyw fylchau.

Datblygu Fframwaith Cymhwysedd

Bydd cydweithrediad CITB â Grŵp Llywio Cymhwysedd y Diwydiant (ICSG) yn cefnogi’r strategaeth ar gyfer datblygu Fframwaith Cymhwysedd safonol ar draws yr amgylchedd adeiledig.

Bydd CITB yn cynnig cyfle i ddiwydiant fod yn rhan o ddatblygiad y Fframwaith Cymhwysedd, naill ai drwy fod ar y gweithgorau neu gyfrannu ar-lein drwy arolygon.

Gofynion Gweithgorau (WGs) ac amserlenni nodweddiadol:

 • Arbenigwyr yn y diwydiant sy’n gyfarwydd â’r alwedigaeth
 • Cwrdd tua unwaith neu ddwywaith y mis dros Teams
 • Cyfarfodydd wyneb yn wyneb os yw’n well gan weithgorau
 • Gall cyfarfodydd fod rhwng un a thair awr (mewn cytundeb â’r gweithgor)
 • Rhaid gwneud rhai arolygon, rhag-ddarllen neu adolygu dogfennau ar ôl cyfarfodydd

Bydd ymgynghoriad 30 diwrnod arall ar y gwaith datblygu ar gael ar gyfer adborth gan y sector ehangach.

Beth mae’r Tîm Safonau’n ei wneud?

Mae’r Tîm Safonau yn cydweithio i ddatblygu’r Fframwaith Cymhwysedd gyda’r ICSG drwy gyflawni’r canlynol:

 • cynnal adolygiadau galwedigaethol
 • cynnal gwaith ymchwil cychwynnol
 • trefnu cyfarfodydd
 • hwyluso cyfarfodydd
 • crynhoi nodiadau cyfarfodydd a’r camau gweithredu a nodwyd
 • paratoi dogfennau i aelodau’r gweithgor eu hadolygu
 • casglu adborth
 • gweithio’n agos gyda rhanddeiliaid ac arbenigwyr yn y diwydiant i sicrhau bod cynnwys y safonau'n diwallu anghenion y diwydiant adeiladu
 • Annog adborth ehangach

Mae ymroddiad ac angerdd aelodau’r gweithgor yn galluogi CITB i ddatblygu’r Fframweithiau Cymhwysedd, sydd yn eu tro yn helpu’r diwydiant adeiladu i gael gweithlu medrus, cymwys a chynhwysol – nawr ac yn y dyfodol.

I gysylltu â’r Tîm Safonau, anfonwch e-bost atom: standards.qualifications@citb.co.uk.

Datblygiadau Fframwaith Cymhwysedd 2024 - 2025

 • Gwasanaethau sy’n Gysylltiedig â’r Diwydiant:
  • Jetio Dŵr
  • Cadw Ffasadau
  • Trwsio difrod ac ail-wynebu
  • Cotio amddiffynnol
 • Galwedigaethau Codi
 • Galwedigaethau Cladin
  • Dalennu To a Chladin
 • Adeiladu Gan Ddefnyddio Gwasanaethau Gweithgynhyrchu Oddi Ar Y Safle
 • Gorchuddio Lloriau
 • Systemau Mewnol
 • Asffalt Mastig
 • Decio Metel a Weldio Styds
 • Plastro Ffibraidd
 • Gwaredu gwastraff peryglus a di-beryg
 • Gosodiadau Anhydrin
 • Gwaith Is-strwythur
 • Galwedigaethau Concrit Arbenigol
 • Galwedigaethau Gosod Arbenigol
  • Bleindiau a Chysgodi Solar
  • Gosod Seliwr Uniadau
  • Systemau Storio Diwydiannol – Gosod ac Archwilio
  • Gosodwr Cynnyrch, Offer a Pheiriannau
  • Gwaith Metel Pensaernïol
 • Galwedigaethau Profi, Arolygu ac Arsylwi trylwyr
 • Systemau Toi â Chroen Gwrth-ddŵr
 • Cynnal a Chadw Peiriannau a Pheirianwaith Adeiladu