Facebook Pixel
Skip to content

Safonau a fframweithiau prentisiaeth

Mae safonau a fframweithiau prentisiaeth yn darparu manylion y sgiliau, y wybodaeth a'r ymddygiadau y mae'n rhaid i brentisiaid eu caffael er mwyn bod yn gymwys yn y maes o'u dewis. Mae angen i sefydliadau dyfarnu gytuno ar y safonau hyn ac mae CITB, fel y Cyngor Sgiliau Sector ar gyfer adeiladu, yn chwarae rôl wrth gydlynu'r gwaith hwn.

Mae'r ffordd y mae'r safonau hyn yn cael eu trefnu a'u monitro yn amrywio ledled y DU. Gweler manylion pob gwlad isod.

Prentisiaethau yn Lloegr

Sut maen nhw’n gweithio

Mae safonau prentisiaeth mewn adeiladu yn Lloegr yn dilyn patrwm o hyfforddiant galwedigaethol sy’n bodloni gofynion Gateway (gan gynnwys Saesneg a Mathemateg). Yna caiff hyn ei ddilyn gan brofion ymarferol a gwybodaeth i gwblhau’r brentisiaeth (Asesiad Pwynt Terfynol).

I gael gwybodaeth am safonau prentisiaethau yn Lloegr, ewch i wefan y Sefydliad Prentisiaethau ac Addysg Dechnegol (IfATE). Mae’r IfATE yn rhoi manylion am sut i ddatblygu safonau, cynlluniau asesu a phrentisiaethau, ac mae’n dal yr holl safonau prentisiaeth cymeradwy ar gyfer Lloegr. O dan bob cofnod gallwch weld y grefft, y dyddiad y cymeradwywyd y safon, ar ba lefel y mae, hyd y brentisiaeth ac uchafswm y cyllid sydd ar gael ar gyfer hyfforddi prentis ar y lefel hon.

Manylebau hyfforddiant i gefnogi safonau prentisiaeth

Mae CITB yn gweithio gyda grwpiau datblygu cyflogwyr i ddatblygu manylebau hyfforddiant sy'n cefnogi'r safonau newydd yn Lloegr. Mae’r dogfennau hyn yn rhoi manylion y sgiliau a’r wybodaeth y mae’n rhaid i brentis eu hennill a’u harddangos cyn eu Hasesiad Pwynt Terfynol.

Gweld a lawrlwytho’r manylebau hyn.

Rhagor o wybodaeth am symud o fframweithiau i safonau

Mae’r symudiad yn Lloegr o brentisiaethau fframwaith i’r prentisiaethau newydd sy’n seiliedig ar safonau yn effeithio ar y ffordd y caiff prentisiaethau eu hasesu. Mae’r safon prentisiaeth newydd yn canolbwyntio ar asesu’r prentis ar ddiwedd ei daith brentisiaeth pan ddisgwylir iddo fod yn fwyaf medrus a gallu dangos cymhwysedd wrth gyflawni’r rôl alwedigaethol. Mae’r symudiad hwn tuag at yr asesiad pwynt terfynol ar gyfer ardystiad terfynol o gymhwysedd yn symud y ffocws oddi wrth y dull fframwaith o asesu parhaus drwy gydol y brentisiaeth.

Mae adroddiad cynllun y Sector yn dangos yr holl weithgarwch safon prentisiaeth (newydd) ar gyfer adeiladu a’r amgylchedd adeiledig. Mae’n cynnwys:

 • Crynodeb
 • Tabl o brentisiaethau yn barod i’w darparu
 • Prentisiaethau sy’n cael eu datblygu ar hyn o bryd
 • Gweithgarwch datblygu yn y dyfodol.

Lawrlwytho adroddiad cynllun y Sector.

I gael rhagor o wybodaeth neu os oes gennych ymholiadau am y Prentisiaethau Adeiladu Modern yn yr Alban, cysylltwch â standards.qualifications@citb.co.uk

Prentisiaethau Modern yn yr Alban

Yn yr Alban, mae fframweithiau Prentisiaeth Fodern cymeradwy fel a ganlyn:

 • Adeiladwaith: Adeiladu (SCQF 5 a SCQF 6)
 • Adeiladwaith: Peirianneg Sifil (SCQF 5 a SCQF 6)
 • Adeiladwaith: Arbenigol (SCQF 5 a SCQF 6)
 • Adeiladwaith: Technegol (SCQF 6, SCQF 7 a SCQF 9)
 • Adeiladwaith: Prentisiaeth Broffesiynol (SCQF 10 a SCQF 11)

Mae’r rhain wedi’u datblygu i helpu i fodloni blaenoriaethau sgiliau’r diwydiant adeiladu yn yr Alban drwy:

 • Parhau i ddarparu’r cymwysterau sydd eu hangen ar gyflogwyr i helpu eu busnes i dyfu
 • Darparu llwybr mynediad hyblyg i ddenu ymgeiswyr o grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol
 • Yn cynnwys sgiliau llythrennedd, rhifedd, datrys problemau a chyflogadwyedd i ddatblygu hyder prentisiaid i’w cymryd trwy gydol eu bywyd gwaith sydd wedi’u hymgorffori yn y fframwaith
 • Dilyn canllawiau Skills Development Scotland ar gyfer Cynghorau Sgiliau Sector

Cedwir fframweithiau llawn ar gyfer pob Prentisiaeth Fodern Adeiladu ar bob lefel gyda Skills Development Scotland

Amserlenni Hyfforddiant

I gynorthwyo gyda phroses asesu cychwynnol yr holl ddysgwyr sy’n cychwyn ar Brentisiaeth Fodern yn yr Alban, mae’r dogfennau canlynol wedi’u creu.

Adeiladwaith Adeiladu SCQF 5

Adeiladwaith: Arbenigol SCQF 5

Adeiladwaith Adeiladu SCQF 6

Bydd galwedigaethau pellach yn dod yn fuan.

Mae'r dogfennau hyn yn cael eu diweddaru'n rheolaidd fel rhan o'r adolygiad ehangach o Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol (NOS) ar gyfer pob galwedigaeth. Os nad yw dogfen benodol wedi'i rhestru uchod, defnyddiwch unrhyw Amserlen Hyfforddiant (neu Amserlen Hyfforddiant Prentisiaeth) neu e-bostiwch standards.qualifications@citb.co.uk.

Gwybodaeth arall

Er mwyn darparu cymorth i Brentisiaid o’r Alban sydd wedi’u cofrestru ym mlynyddoedd academaidd 2017/2018 ymlaen sy’n ymgymryd â’r fframwaith Adeiladwaith Adeiladu SCQF 6, mae canllawiau ychwanegol wedi’u creu a gellir eu gweld yma.

Fframweithiau prentisiaeth yng Nghymru

Mae fframweithiau ar gyfer - sylfaen (lefel 2), prentisiaeth (Lefel 3) ac Uwch (Lefel 4 ac uwch) mewn:

 • Adeilad Adeiladu
 • Peirianneg Sifil Adeiladu
 • Arbenigwr Adeiladu
 • Adeiladu Technegol a Phroffesiynol.

Mae'r brentisiaeth ar lefel Sylfaen (Lefel 2), Prentisiaeth (Lefel 3) ac Uwch (Lefel 4 ac uwch) wedi'i datblygu i helpu i fodloni blaenoriaethau sgiliau'r diwydiant ac i Gymru.

Dewch o hyd i wybodaeth am fframweithiau prentisiaeth sy'n bodloni'r safonau cenedlaethol ar gyfer Cymru yn y fframwaith Prentisiaeth ar-lein.

Fframweithiau prentisiaeth yng Ngogledd Iwerddon

Mae CITB Gogledd Iwerddon yn gweithio gydag Adran Economi Gogledd Iwerddon i ddatblygu fframweithiau ar gyfer prentisiaethau mewn adeiladu ar Lefel 2, Lefel 3 ac uwch.

Gweler y fframweithiau fel y'u cyhoeddwyd ar wefan uniongyrchol Llywodraeth GI