Facebook Pixel
Skip to content

Sut i ddod o hyd i brentis a'i recriwtio

Mae prentisiaeth yn cyfuno dysgu mewn coleg / darparwr hyfforddiant â phrofiad ar y safle i roi'r gymysgedd iawn o sgiliau technegol ac ymarferol i brentisiaid

Y cam cyntaf yw cofrestru eich swydd wag ar-lein trwy gwblhau'r ffurflen.

Mae hyn yn cymryd tua 10 munud ac nid yw'n golygu eich bod wedi ymrwymo i gyflogi prentis. Nid oes angen i chi bob amser fod wedi cofrestru i wneud cais.

Os ydych chi eisiau ychydig o help, gall un o'n Cynghorwyr Ymgysylltu â Chwsmeriaid eich arwain trwy'r broses gyfan. E-bostiwch  customerengagement@citb.co.uk gan roi enw, lleoliad a manylion cyswllt eich cwmni, a bydd aelod o'r tîm yn cysylltu â chi.

Beth sy'n digwydd ar ôl i mi wneud cais am brentis?

Ar ôl i ni dderbyn eich swydd wag, byddwn yn darparu ymgeiswyr addas i chi eu cyfweld ac yna gallwch ddewis y prentis sy'n addas i chi a'ch busnes. Neu os ydych chi eisoes wedi dod o hyd i brentis posibl, yna gallwch chi eu helpu i wneud cais ar-lein fel bod gennym ni eu manylion.

Pan fyddwch wedi penderfynu pwy yr hoffech ei gyflogi, bydd Swyddog Prentisiaeth yn cysylltu â chi, i helpu i gwblhau unrhyw waith papur a sicrhau bod Gwiriadau Iechyd a Diogelwch ar waith i fodloni'r gofyniad i gyflogi prentis. Byddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu i gadw'r gwaith papur mor isel â phosib. Gellir gwneud hyn ar-lein neu wyneb yn wyneb lle bo'n briodol.

Byddwn yn eich helpu i drefnu hyfforddiant ar ei gyfer yn y coleg a gall ddechrau gweithio gyda chi.

Os ydych chi'n gymwys i gael grantiau, bydd eich Swyddog Prentisiaeth yn rhoi gwybodaeth i chi ar sut y dylid gwneud cais am gyllid grant o hyd at £14,500 ar gyfer hyfforddiant a sut a phryd y bydd yn cael ei dalu.

Contract Cyflogwr Prentisiaeth nad yw wedi'i ariannu gan lefi

Rhaid darllen hwn ar y cyd â'r Datganiad Ymrwymiad, mae'r holl amodau a thelerau'n berthnasol o dan y Datganiad Ymrwymiad Prentisiaeth.

Telerau ac amodau yn ymwneud â hyfforddiant prentisiaeth, heb ei ariannu gan Lefi

 

Grant Prentisiaeth

Gallwch wneud cais am grantiau i unigolion ar brentisiaethau cymeradwy ar Lefelau 2 a 3, a phrentisiaethau uwch yng Nghymru, Lloegr a'r Alban.
Darganfyddwch fwy am y grantiau Prentisiaethau.