Facebook Pixel
Skip to content

Grant I Mewn i Waith

Rydym yn talu grantiau ar gyfer profiad gwaith wedi’i gwblhau ar gyfer unigolyn ar gwrs addysg bellach cymeradwy, lle dechreuodd y profiad gwaith ar neu ar ôl 1 Medi 2023, a grant dilynol am dri mis o gyflogaeth uniongyrchol wedi’i chwblhau. Mae’r grant hwn yn gynllun peilot tan 31 Mawrth 2025.

Ar y dudalen hon:

Trosolwg

Mae’r grant I Mewn i Waith yn cefnogi cyflogwyr i ddarparu’r elfen profiad gwaith o gyrsiau addysg bellach ôl-16 i alluogi unigolion i symud ymlaen i’r diwydiant adeiladu. Rhennir y grant hwn yn ddwy elfen:

• Cwblhau elfen profiad gwaith cwrs addysg bellach cymeradwy. Rhaid i’r profiad gwaith bara o leiaf 1 wythnos neu 30 awr.
• Cwblhau cyflogaeth uniongyrchol am dri mis dilynol (gall hyn gynnwys cyflogaeth fel rhan o brentisiaeth). Rhaid i’r gyflogaeth ddechrau o fewn 12 mis i ddiwedd y lleoliad profiad gwaith.

Os mai prentisiaeth yw’r gyflogaeth ddilynol, efallai y byddwch hefyd yn gymwys i wneud cais ar wahân am grantiau prentisiaeth. Gweler y dudalen Grantiau Prentisiaeth am fanylion y cymorth sydd ar gael yn y maes hwn.

Pwy all wneud cais am y grantiau hyn?

Gallwch wneud cais os ydych yn gyflogwr cofrestredig CITB ac yn gyfredol â’ch Ffurflenni Lefi, yn ogystal â chadw at bolisi’r Cynllun Grantiau a gofynion penodol ar gyfer y grant hwn.

Gallwch wneud cais am elfen profiad gwaith y grant hwn ar gyfer dysgwyr addysg bellach lle mae’r profiad gwaith yn dechrau ar neu ar ôl 1 Medi 2023, ac yna’r elfen gyflogaeth unwaith y byddant wedi cael eu cyflogi’n uniongyrchol fel aelod o staff ar y gyflogres am dri mis.

Ni ddylai'r dysgwr fod yn gyflogedig ar adeg y profiad gwaith.

Mae grant ar gyfer cyflogaeth uniongyrchol tri mis ar gael dim ond pan fo’r unigolyn wedi cwblhau profiad gwaith cymwys yn flaenorol, â’r un cyflogwr, tra ar gwrs addysg bellach cymeradwy.

Mae’r amserlen profiad gwaith yn cael ei phennu gan y darparwr hyfforddiant ond rhaid iddo bara o leiaf 1 wythnos neu 30 awr i fod yn gymwys ar gyfer y grant hwn.

Pa gyrsiau sy’n cael eu cynnwys ar gyfer grant?

Mae’r grant hwn yn cefnogi profiad gwaith ar y cyrsiau adeiladu addysg bellach a restrir isod, lle mae’r profiad gwaith yn elfen glir o’r cwrs:

 • Lefel T mewn Dylunio, Tirfesur a Chynllunio ar gyfer Adeiladu
 • Lefel T mewn Adeiladu ar y safle
 • Unrhyw Ddiploma lefel 2 neu 3 a restrir yma
 • Prentisiaeth Sylfaen mewn Peirianneg Sifil – SCQF Lefel 6.
 • Diploma Estynedig Cenedlaethol BTEC Lefel 3 mewn Peirianneg Sifil
 • Diploma Estynedig Cenedlaethol BTEC Lefel 3 mewn Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig.
 • Tystysgrif Dechnegol – Gosod brics
 • Tystysgrif Dechnegol – Paentio ac Addurno
 • Tystysgrif Dechnegol – Plastro
 • Tystysgrif Dechnegol – Gwaith Coed a Saernïaeth.

Ar gyfer y cymwysterau canlynol sydd ar gael yng Nghymru, rhaid i'r profiad gwaith gael ei drefnu gan y coleg a bod yn rhan o Raglen Lleoliad Estynedig Llywodraeth Cymru:

 • Cymhwyster Sylfaenol mewn Adeiladu a Pheirianneg Gwasanaethau Adeiladu (Pob uned crefft ac eithrio systemau ac offer Electrotechnegol a Phlymio, Gwresogi ac Awyru)
 • Cymhwyster Dilynol mewn Adeiladu
 • Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

Mae'r grant hwn yn cefnogi profiad gwaith ar yr hyfforddeiaethau a'r rhaglenni astudio a restrir isod, lle mae'r profiad gwaith yn ffurfio elfen glir o'r cwrs:

 • Hyfforddeiaeth Adeiladu
 • Llwybr Cyflym i Gyflogaeth Adeiladu
 • Rhaglen Astudio

Rhaid cwblhau'r cwrs gyda darparwr sy'n darparu hyfforddeiaethau / rhaglenni astudio a ariennir gan ESFA. Mae'r darparwyr hyn wedi'u rhestru isod:

 • Coleg Hugh Baird
 • Hyfforddiant Hull ac Addysg Oedolion
 • Optimum Skills
 • Orchard Training & Education Ltd
 • Coleg Salford
 • Siambr St Helens
 • The Learning Foundry
 • Training Strategies

Os ydych chi'n gwybod am ddarparwr sy'n darparu Hyfforddeiaeth Adeiladu neu raglen astudio a ariennir gan ESFA nad yw wedi'i rhestru uchod, cysylltwch â'ch Cynghorydd CITB lleol.

Faint yw e?

Grant profiad gwaith o £500 yn cael ei dalu ar ôl cwblhau profiad gwaith.

Grant cyflogaeth o £1,000 a dalwyd ar ôl cwblhau cyflogaeth uniongyrchol am dri mis, ar gyfer unigolyn a oedd wedi cwblhau’r profiad gwaith yn gynharach. Gall hyn gynnwys cyflogaeth fel rhan o brentisiaeth.

Sut i wneud cais

Gallwch wneud cais am y grant profiad gwaith cyn gynted ag y bydd wedi’i gwblhau, ac yna’n ddiweddarach wneud cais am y grant cyflogaeth yn dilyn tri mis o gyflogaeth uniongyrchol, neu fel arall gallwch wneud cais am y ddau grant yn dilyn cyflogaeth uniongyrchol am dri mis.

Rhaid i chi wneud cais am grant profiad gwaith o fewn 52 wythnos i ddiwedd y profiad gwaith, a rhaid i chi wneud cais am grant cyflogaeth o fewn 52 wythnos i ddiwedd tri mis cyntaf cyflogaeth uniongyrchol yr unigolyn.

Dim ond pan fydd yr unigolyn wedi cwblhau profiad gwaith cymwys a ddechreuodd ar neu ar ôl 1 medi 2023 â’r un cyflogwr, tra ar gwrs addysg bellach cymeradwy, y mae grant ar gyfer cyflogaeth uniongyrchol am dri mis ar gael.

Cwblhewch y ffurflen gais grant i mewn i Waith (Excel, 180KB).

 • Arbedwch ac e-bostiwch eich ffurflen gais wedi’i chwblhau i grant.claimforms@citb.co.uk
 • Rhaid i chi ddarparu tystiolaeth o’r profiad gwaith a’r tri mis o gyflogaeth uniongyrchol wrth wneud cais am elfennau priodol y grant hwn:
  • Rhaid i dystiolaeth o’r profiad gwaith fod gan y coleg neu ddarparwr y cwrs, naill ai ar bapur pennawd neu mewn e-bost. Rhaid i’r dystiolaeth ddangos y wybodaeth ganlynol:
   • Enw llawn yr unigolyn
   • Teitl cwrs Addysg Bellach
   • Dyddiadau’r profiad gwaith
 • Rhaid i dystiolaeth o gyflogaeth uniongyrchol am dri mis fod ar ffurf cofnodion PAYE

I gael cymorth wrth wneud cais am y grant hwn gallwch gysylltu â’ch Ymgynghorydd CITB lleol, ein tîm gwasanaethau cwsmeriaid ar 0344 994 4455.

Faint o geisiadau a ganiateir?

Mae cap ar faint o grantiau I Mewn i Waith y gellir eu talu i bob cyflogwr bob blwyddyn, a gaiff ei ailosod o 1 Ebrill.

Gall pob cyflogwr dderbyn uchafswm o 5 grant profiad gwaith bob blwyddyn, ynghyd â 5 grant cyflogaeth bob blwyddyn.

Mae’r uchafswm hwn o 5 taliad profiad gwaith o £500, ynghyd â 5 taliad cyflogaeth o £1,000, yn arwain at uchafswm posibl o £7,500 o grant I Mewn i Waith y flwyddyn.

Grantiau eraill

Os yw’r unigolyn sy’n cwblhau tri mis o gyflogaeth uniongyrchol yn brentis, efallai y byddwch hefyd yn gymwys i wneud cais ar wahân am grantiau prentisiaeth. Gweler y dudalen grantiau Prentisiaeth am fanylion y cymorth sydd ar gael yn y maes hwn.

Ydych chi wedi anfon eich manylion banc atom?

Telir grantiau trwy drosglwyddiad banc. Os nad ydym yn cadw eich manylion banc cyfredol, cwblhewch a chyflwynwch y Ffurflen Awdurdodi Credyd Uniongyrchol Bacs ar-lein diogel i dderbyn taliadau grant.