Facebook Pixel
Skip to content

Rhwydweithiau Cyflogwyr

Mae'r rhwydwaith cyflogwyr yn fenter a sefydlwyd ac a ariennir gan CITB, sy'n cael ei rhedeg gan grwpiau rhwydwaith lleol neu sector-benodol. Ei nod yw symleiddio'r ffordd rydych yn cael y cymorth a'r cyllid sydd ei angen arnoch i gael mynediad i'r hyfforddiant rydych ei eisiau. Mae'r cyfan yn rhan o'r gwasanaeth.

Hyd yn oed yn well, oherwydd bod y rhwydweithiau cyflogwyr yn trefnu'r cyfan nid oes unrhyw ffurflenni i'w llenwi i wneud cais am gyllid

Ac yn wahanol i'r cyfyngiadau mewn rhai cynlluniau eraill, gall yr hyfforddiant fod mewn unrhyw beth sy'n cefnogi cyflogwyr adeiladu. Gallai'r rhain fod y sgiliau crefft sydd eu hangen arnoch ar hyn o bryd neu'n rhywbeth y bydd eu hangen arnoch yn y dyfodol - fel sero net, sgiliau digidol neu fentora.

Gyda'i gilydd, mae cyflogwyr yn llunio'r ffordd y caiff yr arian a ddarperir gan CITB ei wario, ac ar beth. Ac os yw'r peilot yn llwyddiant, gallai newid y ffordd y mae CITB yn ariannu hyfforddiant, yn sylweddol.

Cymerwch ran nawr - ffurflen ar-lein

Dywedodd Tim Balcon, Prif Weithredwr CITB:

“Rwy’n gyffrous iawn am y cynllun peilot hwn – mae hwn am roi'r cyflogwyr ar flaen y gad i nodi a mynd i’r afael â’u heriau sgiliau a’r ffordd orau i CITB alinio ein cyllid a’n hadnoddau i gefnogi eu hanghenion sgiliau.

Byddwn yn annog cyflogwyr yn yr ardaloedd peilot i gymryd rhan a defnyddio eu llais i lunio ac ymgysylltu â’r ddarpariaeth hyfforddi.”

Ardaloedd Peilot Lleol

Rydym yn cynnal o leiaf un peilot ym mhob Cenedl, os ydych wedi'ch lleoli yn un o'r meysydd a ddangosir isod, ac wedi’i gofrestru gyda’r lefi, gallwch elwa o'r rhwydwaith cyflogwyr.

Grwpiau peilot sector penodol

Mae gan grwpiau sector-benodol sylw cenedlaethol ac ar hyn o bryd maent yn cynnwys:

Tystebau

Dywedodd Andrea Gravell - Cyfarwyddwr Adnoddau, Lloyd & Gravell Ltd, Llanelli:

"Clywsom am Rwydwaith Cyflogwyr Cyfle trwy Carmarthenshire Construction Training Association Ltd (CCTAL). Drwy fanteisio ar yr hyfforddiant a drefnir gan y rhwydwaith cyflogwyr lleol, mae contractwyr yn gallu elwa ar hyfforddiant a fyddai fel arall yn anodd ei gyrchu ac yn ddrytach, gan fod angen lleiafswm ar ddarparwyr hyfforddiant i gynnal cwrs hyfforddi."

Mae’r cyllid ychwanegol sydd ar gael drwy’r rhwydwaith wedi ein galluogi i ddefnyddio ein cyllideb hyfforddi i gynyddu cyfleoedd hyfforddi ar draws y cwmni.”

Mwy o wybodaeth

A oes angen i mi fod yn aelod o grŵp hyfforddi i gael budd?

Nid oes rhaid i chi ymuno â grŵp hyfforddi neu gorff aelodaeth i gael budd. Mae’r peilot yn cael ei redeg gan y sefydliadau hyn oherwydd eu bod yn arbenigwyr yn eu darpariaeth hyfforddiant lleol.

A fydd yn costio unrhyw beth i mi ymuno?

Gall unrhyw gyflogwr sydd wedi cofrestru gyda'r Ardoll ymuno â rhwydweithiau cyflogwyr am ddim.

A oes unrhyw gostau eraill?

Mae gan bob rhwydwaith cyflogwyr gyllideb i'w gwario ar hyfforddiant. Y cyflogwyr o fewn y rhwydwaith sy'n penderfynu sut y caiff arian ei ddefnyddio er budd mwyaf. Gall hyn olygu bod hyfforddiant yn cael cymhorthdal, ac mewn rhai achosion yn cael ei ariannu'n llawn.

Ai ar gyfer hyfforddiant wyneb yn wyneb yn unig y mae hyn?

Gall yr hyfforddiant fod wyneb yn wyneb (yn bersonol neu dan arweiniad tiwtor ar-lein) neu'n e-ddysgu.

A oes cyfyngiad ar faint all ymuno mewn ardal neu sector?

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw gyfyngiadau ar nifer y cyflogwyr a all elwa. Fodd bynnag, mae'r peilot am 12 mis, felly dylech gymryd rhan cyn gynted â phosibl i gael y gorau ohono.

A allaf berthyn i grŵp rhwydwaith lleol ac un sector penodol?

Gallwch. Cyn belled â'ch bod o fewn yr ardal grwpiau lleol ac yn gweithio yn y sector a ddewiswyd gallwch berthyn i'r ddau.

Dydw i ddim yn unrhyw un o’r ardaloedd peilot hyn, na sector – beth mae hynny’n ei olygu i mi?

Wrth i’r cynllun peilot fynd rhagddo byddwn yn gwerthuso ei lwyddiant ac yn ystyried ble neu a allwn gyflwyno’r cynllun ymhellach. Cadwch olwg am fwy o wybodaeth.