Facebook Pixel
Skip to content

Safonau a grantiau Peiriannau

  • Lansiwyd safonau hyfforddi a grantiau peiriannau newydd o ddydd Llun 31 Gorffennaf 2023
  • Rhaid i gyflogwyr ddefnyddio Sefydliad Hyfforddi Cymeradwy (ATO) i dderbyn grant ar gyfer y safonau hyfforddi peiriannau newydd

Trosolwg

Yn dilyn adolygiad o grantiau peiriannau, o 31 Gorffennaf 2023 lansiwyd safonau hyfforddi a grantiau peiriannau newydd. Mae’r safonau newydd wedi cyflwyno gofynion hyfforddiant a phrofi peiriannau safonol ar draws y diwydiant adeiladu a byddant yn sicrhau gweithrediadau diogel, cyson ac o ansawdd uchel o beiriannau ledled Cymru, Lloegr a’r Alban.

Mae’r set gyntaf o safonau newydd wedi’u datblygu mewn cydweithrediad â gweithgorau diwydiant, sy’n cynnwys cyflogwyr, darparwyr a ffederasiynau. Mae'r safonau newydd hyn yn cynrychioli newid gwirioneddol yn y ffordd y mae hyfforddiant a phrofion peiriannau yn cael eu darparu, gan symleiddio'r system a gwneud grantiau'n fwy hygyrch.

Beth sydd wedi newid?

Cyflwynwyd wyth safon newydd o 31 Gorffennaf 2023 yn ymwneud â’r categorïau peirianwaith mwyaf poblogaidd a ganlyn. Rhestrir yr wyth safon isod ochr yn ochr â’u haen grant peiriannau newydd:

Teitl y Safon newydd

Haen Grant Peiriannau

Cloddiwr 360, dros 10 tunnell (wedi’i olrhain)

Haen 3

Dadlwythwr sy’n tipio o’r blaen (gydag olwynion)

Haen 2

Dadlwythwr sy’n tipio o’r cefn/lori dadlwytho: siasi cymalog (pob maint)

Haen 2

Injan y gellir eistedd arni

Haen 1

Triniwr telesgopig: pob maint heb gynnwys 360 slew

Haen 2

Fforch godi ddiwydiannol

Haen2

Swyddog Peiriannau a Cherbydau

Haen2

Slinger/Signaller: pob math, pob dyletswydd

Haen 2

Cefnogir y safonau newydd hyn gan y grantiau a nodir isod.

Cyfraddau grant newydd

Rydym wedi cyflwyno cyfradd grant peiriannau ‘I Rai Profiadol’ i gefnogi’r rhai sydd angen hyfforddiant cyn sefyll prawf. Er mwyn bod yn gymwys ar gyfer y grant, bydd yn rhaid i hyfforddiant profiadol gwmpasu’r holl elfennau a gwmpesir yn y safon hyfforddi newydd a disgwylir iddo fod yn 1-2 ddiwrnod o hyd ar gyfer llawer o fathau o beiriannau.

Rydym wedi cyflwyno cyfradd grant ‘I Nofyddion’ ar wahân, uwch ar gyfer cyflogwyr sy’n rhoi staff trwy hyfforddiant peiriannau, nad ydynt erioed wedi cael profiad yn y math o beiriannau y maent yn cael eu hyfforddi ynddynt. Mae hyn er mwyn helpu i ymateb i angen y diwydiant am fwy o bobl i ddod yn weithredwyr peiriannau medrus a chymwys.  

Mae’r cyfraddau grant newydd fel a ganlyn:

Grant Peiriannau

I Nofyddion

I Rai Profiadol

Haen 1

£550

£250

Haen 2

£630

£300

Haen 3

£880

£470

Beth mae hyn yn ei olygu i gyflogwyr

Mae'r safonau newydd yn effeithio ar wyth o'r categorïau peiriannau a ddefnyddir amlaf. Er mwyn bod yn gymwys am grant, bydd yn rhaid i’r hyfforddiant a’r profion ar gyfer yr wyth categori hyn:

  • Bodloni â'n safonau newydd
  • Arwain at gerdyn gyda logo CSCS arno, a
  • Cael eu darparu gan Sefydliadau Hyfforddi Cymeradwy (ATO).

I dderbyn grant, rhaid i chi ddefnyddio Sefydliad Hyfforddi Cymeradwy (ATO) a darparu eich rhif cofrestru CITB, fel y gall yr ATO wneud cais am y grant ar eich rhan.

Mae unrhyw hyfforddiant peiriannau arall ar gyfer categorïau nad ydynt yn dod o dan y safonau newydd yn parhau i fod yn gymwys am grant a gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am sut i wneud cais ar y dudalen grantiau cyrsiau byr.

Beth mae hyn yn ei olygu i ddarparwyr hyfforddiant

Os ydych yn dymuno cyflawni safonau peiriannau, bydd angen i chi gwblhau hunanasesiad i gael cymeradwyaeth.

Os na fyddwch yn cwblhau hunanasesiad, ni fyddwch yn gallu cyflwyno cyrsiau neu amserlenni i’r Cyfeirlyfr Hyfforddiant Adeiladu (CTD) na chyflawniadau i’r Gofrestr Hyfforddiant Adeiladu (CTR).

Ar ôl cyflwyno’ch hunanasesiad, bydd angen i chi arddangos ac uwchlwytho tystiolaeth o’ch cymeradwyaeth gyda Sefydliad Cydnabyddedig (CPCS a/neu NPORS) ar gyfer y categori peiriannau penodol yr ydych yn dymuno ei gynnig, ynghyd â chopi o’ch adroddiad archwilio diweddaraf gan eich Sefydliad Cydnabyddedig.

Mae hunanasesiadau i’w gweld ar y tab Cynnyrch Cydnabyddedig yn eich Porth CITB (ATO) a chyfeiriwch at dudalen 27 o ‘Sefydliadau Hyfforddiant Cymeradwy (ATOs): Popeth y mae angen i chi ei wybod’ -ATO information pack (PDF, 4.6MB)

Os ydych yn ddarparwr hyfforddiant sydd eisoes yn darparu hyfforddiant peiriannau ar ran cynllun cerdyn partner CSCS, ond nad ydych yn Ddarparwr Hyfforddiant Cymeradwy, gallwch gofrestru i fod yn ATO trwy ymweld â'n tudalen we, Sut i ddod yn ATO.

Rhagor o Wybodaeth

Os oes angen cymorth arnoch i gwblhau'r hunanasesiad, anfonwch e-bost at quality.assurance@citb.co.uk

Os oes gennych chi gyrsiau Hyfforddiant ATO a fydd angen symud ymlaen i'r safonau llawn newydd, cysylltwch â'r Tîm Ansawdd a Gwirio trwy quality.assurance@citb.co.uk

Os oes gennych unrhyw ymholiadau eraill, cysylltwch â ni.