Facebook Pixel
Skip to content

Safonau a grantiau Peiriannau

 • Mae CITB yn lansio safonau hyfforddi a grantiau peiriannau newydd o 31st Gorffennaf
 • Bydd angen i ATOs gwblhau hunanasesiad erbyn y terfyn amser hwn
 • Mae angen i gyflogwyr ddefnyddio ATO i wneud cais am grantiau

Trosolwg

O 31st Gorffennaf rydym yn lansio safonau hyfforddi a grantiau peiriannau newydd. Bydd y safonau newydd yn cyflwyno gofynion hyfforddi a phrofi peiriannau safonol ar draws y diwydiant adeiladu.

Mae’r set gyntaf o safonau newydd wedi’u datblygu mewn cydweithrediad â gweithgorau diwydiant, sy’n cynnwys cyflogwyr, darparwyr a ffederasiynau. Mae'r safonau newydd hyn yn cynrychioli newid gwirioneddol yn y ffordd y mae hyfforddiant a phrofion peiriannau yn cael eu darparu, gan symleiddio'r system a gwneud grantiau'n fwy hygyrch.

Beth sy’n newid?

Bydd y newidiadau yn dechrau cael eu cyflwyno o 31st Gorffennaf. Bydd y safonau newydd yn sicrhau gweithrediadau diogel, cyson o ansawdd uchel ledled Cymru, Lloegr a'r Alban.

Bydd cam cyntaf y newidiadau yn gweld safonau newydd yn cael eu cyflwyno ar gyfer y canlynol:

 • Cloddiwr 360, dros 10 tunnell (wedi'i olrhain)
 • Dadlwythwr sy’n tipio o’r blaen (gydag olwynion)
 • Dadlwythwr sy’n tipio o’r cefn/lori dadlwytho: siasi cymalog (pob maint)
 • Injan y gellir eistedd arni
 • Triniwr telesgopig: pob maint heb gynnwys 360 slew
 • Fforch godi ddiwydiannol
 • Swyddog Peiriannau a Cherbydau
 • Slinger, Signaller: pob math, pob dyletswydd.

Ochr yn ochr â’r safonau newydd, bydd y cyfraddau grant ar gyfer hyfforddiant a phrofion peiriannau hefyd yn cael eu newid a’u gwella. Ar hyn o bryd, mae tri grant llai ar gael ar gyfer prawf ymarferol, prawf theori a hyfforddiant cwrs byr, y gall cyflogwyr eu gwneud cais mewn gwahanol ffyrdd. O dan y newidiadau newydd bydd grant sengl ar gael i bob cyflogwr sydd wedi cofrestru gyda CITB.

Beth mae hyn yn ei olygu i gyflogwyr

Mae'r safonau newydd yn effeithio ar wyth o'r categorïau peiriannau a ddefnyddir amlaf. Er mwyn bod yn gymwys am grant, bydd yn rhaid i’r hyfforddiant a’r profion ar gyfer yr wyth categori hyn:

 • Bodloni â'n safonau newydd
 • Arwain at gerdyn gyda logo CSCS arno, a
 • Cael eu cyflwyno gan Sefydliadau Hyfforddi Cymeradwy (ATO).

O 31 Gorffennaf bydd angen i chi ddefnyddio Sefydliad Hyfforddi Cymeradwy (ATO) a darparu eich rhif cofrestru CITB, fel y gall yr ATO wneud cais am y grant ar eich rhan. Ni fydd yr opsiwn i wneud cais am y grantiau â llaw ar gael ar gyfer y safonau hyn.

Bydd unrhyw hyfforddiant peiriannau arall sydd ar wahân i'r safonau newydd yn parhau i fod yn gymwys am grant a byddwch gwneud cais am grant yn yr un ffordd ag yr ydych yn ei gwneud cais ar hyn o bryd.

Beth mae hyn yn ei olygu i ddarparwyr hyfforddiant

Er mwyn parhau i gyflwyno safonau peiriannau sy'n newid, bydd angen i chi gwblhau hunanasesiad i ddangos sut mae'ch cwrs yn bodloni'r safon newydd erbyn 31st Gorffennaf.

Os na fyddwch yn cwblhau'r hunanasesiad erbyn y dyddiad cau, ni fyddwch yn gallu cyflwyno cyrsiau neu amserlenni i'r Cyfeiriadur Hyfforddiant Adeiladu (CTD) na chyflawniadau i'r Gofrestr Hyfforddiant Adeiladu (CTR) hyd nes y byddwch wedi gwneud hynny.

Os ydych yn cyflwyno cyrsiau NPORS a CPCS bydd angen i chi uwchlwytho'r dystiolaeth ar gyfer y ddau gynllun cerdyn yn erbyn y safon ar yr un pryd.

Gellir canfod hunanasesiadau ar y tabiau Cynnyrch Cydnabyddedig ar ddewislen ATO a byddant ar gael ar y porth o fewn y 30 diwrnod nesaf.

Os ydych yn ddarparwr hyfforddiant sydd eisoes yn darparu hyfforddiant peiriannau ar ran cynllun cerdyn partner CSCS, ond nad ydych yn Ddarparwr Hyfforddiant Cymeradwy, gallwch gofrestru i fod yn ATO trwy ymweld â'n tudalen we, Sut i ddod yn ATO.

Cyfraddau grant newydd

I'r rhai sydd angen rhywfaint o hyfforddiant cyn sefyll prawf, mae CITB yn cyflwyno cyfradd grant peiriannau “profiadol”. Er mwyn bod yn gymwys ar gyfer y grant, bydd yn rhaid i hyfforddiant profiadol gwmpasu'r holl elfennau a gwmpesir yn y safon hyfforddi newydd a disgwylir iddo fod yn 1-2 ddiwrnod o hyd ar gyfer llawer o fathau o beiriannau.

Bydd cyfradd grant “nofydd” ar wahân ar gael i gyflogwyr sy'n rhoi staff trwy hyfforddiant peiriannau, nad ydynt erioed wedi cael profiad yn y math o beiriannau y maent yn cael eu hyfforddi ynddynt. Mae hyn er mwyn helpu i ymateb i angen y diwydiant am fwy o bobl i ddod yn weithredwyr peiriannau medrus a chymwys iawn.

Manylir ar y cyfraddau grant presennol a’r cyfraddau grant newydd ar gyfer yr wyth safon newydd isod:

Haen 1

 • Cyfradd hyfforddi gyfredol: £240
 • Cyfradd brofi CPCS gyfredol: £250
 • Y gyfradd uchaf: £490
 • Cyfradd Newydd i Nofyddion: £550
 • Cyfradd Newydd i rai Profiadol: £250

Haen 2

 • Cyfradd hyfforddi gyfredol: £240
 • Cyfradd brofi CPCS gyfredol: £300
 • Y gyfradd uchaf: £540
 • Cyfradd Newydd i Nofyddion: £630
 • Cyfradd Newydd i rai Profiadol: £300

Haen 3

 • Cyfradd hyfforddi gyfredol: £240
 • Cyfradd brofi CPCS gyfredol: £470
 • Y gyfradd uchaf: £710
 • Cyfradd Newydd i Nofyddion £880
 • Cyfradd Newydd i rai Profiadol: £470

Rhagor o Wybodaeth

Os oes angen cymorth arnoch i gwblhau'r hunanasesiad, anfonwch e-bost at quality.assurance@citb.co.uk

Os oes gennych chi gyrsiau Hyfforddiant ATO a fydd angen symud ymlaen i'r safonau llawn newydd, cysylltwch â'r Tîm Ansawdd a Gwirio trwy quality.assurance@citb.co.uk

Os oes gennych unrhyw ymholiadau eraill, cysylltwch â ni.