Facebook Pixel
Skip to content

Grantiau cyrsiau byr

Rydym wedi dyblu’r cyfraddau grant ar gyfer haenau cyrsiau byr 1-3. Er mwyn helpu â chostau cynyddol hyfforddiant gallwch nawr dderbyn £60, £140 neu £240 ar gyfer cyflawniadau cyrsiau byr o 1 Ebrill 2023 ymlaen.

Mae grantiau ar gyfer hyfforddiant a phrofion peiriannau yn newid o 31 Gorffennaf 2023. Gellir dod o hyd i wybodaeth am yr adolygiad o beiriannau a chyflwyno safonau peiriannau newydd yma.

Rydym yn talu grantiau ar gyfer cwblhau cyrsiau byr sy’n canolbwyntio ar sgiliau sy’n cael eu hystyried yn sgiliau craidd i anghenion y diwydiant adeiladu.

Ar y dudalen hon fe welwch y canlynol: 

Trosolwg

Rydym yn talu grantiau ar gyfer cyflawni cyrsiau byr cymeradwy, sy'n para rhwng 3 awr a 29 diwrnod ac sy'n canolbwyntio ar y sgiliau adeiladu craidd sydd eu hangen ar draws y diwydiant.

Telir grantiau cyrsiau byr ar gyfer cyflawniad llwyddiannus o gyrsiau sy’n cyd-fynd â safonau cymeradwy cysylltiedig ag adeiladu, neu â theitlau safonol cymeradwy lle mae’r safonau’n cael eu datblygu.

Pwy all wneud cais am y grant hwn?

Gallwch wneud cais os ydych yn gyflogwr cofrestredig CITB ac yn gyfredol â’ch Ffurflenni Lefi, yn ogystal â chadw at bolisi’r Cynllun Grantiau a gofynion penodol ar gyfer y grant hwn.

Gallwch wneud cais am y grant hwn ar gyfer yr holl staff a gyflogir yn uniongyrchol ar y gyflogres, perchnogion busnes a phartneriaid, a phob is-gontractwr.

Safonau wedi’i diddymu

Dros amser, bydd rhai safonau cyrsiau byr yn cael eu diddymu neu eu disodli i gyd-fynd â gofynion y diwydiant. Mae gweithgorau galwedigaethol sy’n cynrychioli gwahanol sectorau o’r diwydiant wedi cytuno nad yw’r safonau cyrsiau byr hyn bellach yn berthnasol neu’n ofynnol gan y sector, byddwn yn rhoi rhybudd os ydym yn diddymu safon; os ydych wedi cwblhau’r hyfforddiant cyn y dyddiad diddymu gallwch barhau i wneud cais am grant ar gyfer y cwrs hwnnw.

Pa gyrsiau sy’n gymwys am grant?

Rydym yn talu grantiau ar gyfer cyrsiau sy’n cyd-fynd â safonau y cytunwyd arnynt gan y diwydiant.

Gweler rhestr lawn o safonau cyrsiau byr rydym yn talu grantiau ar eu cyfer.

Gallwch lawrlwytho rhestr trwy glicio ar y ddolen uchod, chwilio gyda'r blwch wedi'i adael yn wag ac yna clicio ar y blwch lawrlwytho fel CSV sy'n ymddangos.

Sylwch ein bod yn dal i ddatblygu safon lawn ar gyfer rhai o’r cyrsiau hyn ar ran y diwydiant adeiladu. Rydym wedi rhestru teitlau'r cyrsiau yn ôl teitlau'r safonau hyfforddi sy'n cael eu datblygu.

Mewn rhai achosion, mae teitl y safon hyfforddi yn cynnwys sawl teitl cwrs unigol o dan deitl cyffredin. Os na allwch ddod o hyd i deitl cwrs penodol i ddechrau, chwiliwch am dermau allweddol.

Rydym yn defnyddio meini prawf penodol i farnu pa gyrsiau y gellir eu cefnogi â grantiau. I weld sut rydym yn penderfynu pa gyrsiau sy’n gymwys, cliciwch yma.

Os gwyddoch am gwrs sy’n ymwneud ag adeiladu nad yw eisoes wedi’i nodi ar y rhestr o safonau cyrsiau byr yr ydym yn talu grant ar eu cyfer, gallwch gyflwyno ffurflen awgrymu cwrs er mwyn iddo gael ei ystyried.

Sut y gellir darparu cyrsiau?

Darperir cyrsiau cymeradwy gan Sefydliadau Hyfforddi Cymeradwy CITB (ATOs) a fydd yn cael eu rhestru yn y Cyfeiriadur Hyfforddiant Adeiladu.

Gellir darparu cyrsiau mewn nifer o ffyrdd ac mae’r dulliau darparu a dderbynnir gan y diwydiant wedi’u diffinio o fewn safon y cwrs cyhoeddedig, gan gynnwys:

 • Yn yr ystafell ddosbarth, lle mae’r cwrs yn para’n llawn
 • E-ddysgu, lle mae’r cwrs o leiaf 50% o’r cyfnod cyhoeddedig*
 • Cyfuniad o’r ystafell ddosbarth ac e-ddysgu, lle mae’r cwrs o leiaf 75% o’r hyd cyhoeddedig yn y safon

Er enghraifft, lle mae safon gyhoeddedig yn diffinio’r hyd fel 1 diwrnod, rhaid i gwrs yn yr ystafell ddosbarth fod yn ddiwrnod llawn i gyd-fynd â’r safon, tra bod yn rhaid i gwrs e-ddysgu fod o leiaf hanner diwrnod (3 awr) i gyd-fynd â’r safon.

*Nid yw e-ddysgu yn ffurf dderbyniol o hyfforddi ar gyfer cyrsiau pan fo safon yn cael ei datblygu. Nid yw ond yn dderbyniol pan fydd y safon lawn wedi’i datblygu a bod e-ddysgu wedi’i nodi fel dull darparu y gellir ei ddefnyddio.

Faint yw’r grant?

Rydym yn talu grantiau ar gyfer cyrsiau byr ar y cyfraddau canlynol, a bennir gan hyd a chynnwys y cwrs:

Grantiau am gyrsiau byr
Grant Dyddiad cyflawni cyn 1 Ebrill 2023 Dyddiad cyflawni ar neu ar ôl 1 Ebrill 2023
Haen 1 £30 £60
Haen 2 £70 £140
Haen 3 £120 £240

Gallwch chwilio’r dudalen safonau cyrsiau byr i weld faint o grant sy’n daladwy ar gyfer pob cwrs.

Dim ond unwaith y byddwn yn talu grant ar gyfer pob unigolyn fesul cwrs, oni bai bod safon yn nodi bod angen adnewyddu neu loywi.

Dim ond unwaith yr unigolyn fesul oes y telir grant ar gyfer cyrsiau lle mae'r safon yn cael ei datblygu gan nad yw'r gofyniad am adnewyddu neu loywi wedi'i bennu eto.

Cyrsiau adnewyddu

Mae adnewyddu yn golygu ailadrodd cwrs llawn.

Os yw’r safon yn ei gwneud yn ofynnol i hyfforddiant gael ei adnewyddu ar ôl amser penodedig, gallwch wneud cais am grant bob tro y byddwch yn adnewyddu’r safon, os caiff ei gwblhau o fewn y cyfnod amser perthnasol a ddiffinnir yn y manylion safonol.

Dim ond unwaith y gallwch wneud cais am grant ar gyfer hyfforddiant adnewyddu o fewn y cyfnod amser gofynnol.

Cyrsiau gloywi

Mae cyrsiau gloywi yn diweddaru gwybodaeth a dealltwriaeth dros gyfnod byrrach na'r cwrs hyfforddi gwreiddiol.

Mae'r grant sydd ar gael ar gyfer hyfforddiant gloywi yn 50% o'r grant ar gyfer y cwrs hyd lawn wreiddiol.

Rydym ond yn cefnogi cyrsiau gloywi lle mae safon hyfforddi lawn wedi'i datblygu ac yn ei lle ac yn nodi bod angen gloywi.

Cyfraddau grant peiriannau

Safonau newydd

Mae'r grantiau sydd ar gael ar gyfer hyfforddiant a phrofi peiriannau yn amrywio yn dibynnu a yw'r math o beiriant wedi’i gwmpasu gan y safonau peiriannau newydd sy'n cael eu cyflwyno ar gyfer cyflawniadau o 31 Gorffennaf 2023. Mae rhagor o wybodaeth am ganlyniadau'r adolygiad o beiriannau ar gael yma.

Mae'r safonau newydd yn cwmpasu'r canlynol a rhaid cwblhau cyrsiau trwy ATO i fod yn gymwys am grant:

 • Cloddiwr 360, dros 10 tunnell (wedi'i olrhain)
 • Dadlwythwr sy’n tipio o’r blaen (gydag olwynion)
 • Dadlwythwr sy’n tipio o’r cefn/lori dadlwytho: siasi cymalog (pob maint)
 • Injan y gellir eistedd arni
 • Triniwr telesgopig: pob maint heb gynnwys 360 slew
 • Fforch godi ddiwydiannol
 • Swyddog Peiriannau a Cherbydau
 • Slinger, Signaller: pob math, pob dyletswydd.

Chwiliwch y dudalen safonau cyrsiau byr i weld y grantiau sydd ar gael ar gyfer pob safon. Mae cyfraddau grantiau wedi’u nodi isod ac yn amrywio yn dibynnu ar lefel yr hyfforddiant a’r math o beiriannau:

Cyfraddau grant peiriannau
Grant Peiriannau  I Nofyddion I rai Profiadol
Haen 1 £550 £250
Haen 2 £630 £300
Haen 3 £880 £470

Nid oes hawl i'r grant hwn os talwyd grant yn flaenorol ar gyfer unigolyn sy'n cwblhau prawf Ymarferol CPCS yn yr un categori. Mae grant yn daladwy i unigolyn ar gyfer fersiwn ‘I Nofyddion’ neu fersiwn ‘I rai Brofiadol’ ac nid y ddau.

Profion Technegol CPCS

Rydym yn talu grant am basio elfennau theori ac ymarferol profion technegol CPCS yn unig. Mae'r grant hwn ar gael ar gyfer yr holl brofion theori ac ymarferol a restrir ar y dudalen safonau cyrsiau byr. Ar gyfer cyflawniadau o 31 Gorffennaf 2023, mae trefniadau pontio wedi’u cyflwyno ar gyfer yr wyth categori gwaith a restrir yn yr adran safonau newydd. Mae manylion y trefniadau pontio isod.

Cyfraddau grant prawf technegol CPCS
Grant Prawf Peiriannau Prawf Theori CPCS Prawf Ymarferol CPCS
Haen 1 £60 £190 
Haen 2 £60 £240 
Haen 3 £60 £410

Dim ond unwaith yr oes ar gyfer pob unigolyn y byddwn yn talu grant ar gyfer profion CPCS. Nid yw'r grant hwn ar gael ar gyfer profion adnewyddu/gloywi, asesiadau ar -safle, profion byrrach nac asesiadau pontio.

Cyfnod pontio

Gallwch wneud cais am grant ar gyfer cyflawniad profion technegol CPCS ar gyfer categorïau peiriannau sydd wedi'u cynnwys yn y safonau cyflawniad newydd rhwng 31 Gorffennaf 2023 a 30 Medi 2023. Rhaid i'r prawf fod wedi'i gwblhau fel prawf annibynnol ac nid fel rhan o'r safon newydd.

Gallwch wneud cais am grant ar gyfer y profion hyn drwy lenwi’r ffurflen gais hon (Excel, 101KB) a’i hanfon at grant.product@citb.co.uk. Rhaid cyflwyno'r cais o fewn 52 wythnos i'r dyddiad cyflawni.

Nid oes hawl i'r grant hwn lle mae prawf wedi'i gwblhau fel rhan o'r safonau newydd.

Cyrsiau hyfforddiant peiriannau

Rydym yn talu grant ar gyfer cwblhau cyrsiau byr yn ymwneud â pheiriannau. Mae grant ar gael ar gyfer yr holl deitlau cyrsiau hyfforddiant peiriannau a restrir ar y dudalen safonau cyrsiau byr. Ar gyfer cyflawniadau o 31 Gorffennaf 2023, mae trefniadau pontio wedi’u cyflwyno ar gyfer yr wyth categori safle a restrir yn yr adran safonau newydd Mae manylion y trefniadau pontio isod.

Mae cyfraddau grant ar gyfer cyrsiau hyfforddiant peiriannau wedi’u rhestru yn yr adran Faint yw’r grant? uchod.

Cyfnod pontio

Gallwch wneud cais am grant ar gyfer cwblhau cyrsiau hyfforddiant ar gyfer categorïau peiriannau sydd wedi’u cynnwys yn y safonau cyflawniad newydd rhwng 31 Gorffennaf 2023 a 30 Medi 2023. Mae’n rhaid i’r hyfforddiant fod wedi’i gwblhau fel cwrs annibynnol ac nid fel rhan o’r safon newydd.

Gallwch wneud cais trwy'r porth cyflogwyr ar-lein, am fwy o wybodaeth ar sut i wneud cais, cliciwch yma. Rhaid cyflwyno'r cyflawniadau o fewn 52 wythnos i'r dyddiad cyflawni i fod yn gymwys am grant.

Nid oes hawl i'r grant hwn pan fo cwrs hyfforddiant wedi'i gwblhau fel rhan o'r safonau newydd.

Faint o geisiadau a ganiateir?

Ar gyfer cyflawniadau hyd at 31 Mawrth 2023 mae cap ar faint o grantiau cwrs byr y gellir eu talu. Rydym yn cyfrifo eich cap drwy ddefnyddio’r Ffurflen Lefi ddiweddaraf.

Os ydych yn gyflogwr sydd newydd gofrestru, mae gennych gap o 35 o grantiau cyflawniad cwrs byr hyd nes y byddwn yn derbyn eich Ffurflen Lefi gyntaf.

Ar gyfer cyflawniadau o 1 Ebrill 2023 ymlaen, nid oes cap ar grantiau cyrsiau byr unwaith y byddwch wedi cyflwyno’ch Ffurflen Lefi ddiweddaraf.

Sut i wneud cais

Os gwnaethoch ddefnyddio Sefydliad Hyfforddi Cymeradwy (ATO)

Dylech wneud eich cais trwy eich Sefydliad Hyfforddiant Cymeradwy CITB (ATO) yn y Cyfeirlyfr Hyfforddiant Adeiladu, gan roi manylion perthnasol y sawl sy'n rhoi cynnig ar y cymhwyster a'ch rhif cofrestru 7 digid CITB.

Pan fydd yr unigolyn wedi cwblhau'r cwrs, bydd y darparwr yn diweddaru'r Gofrestr Hyfforddiant Adeiladu a dylech gael y taliad grant yn awtomatig.

Cysylltwch â'n tîm gwasanaethau cwsmeriaid ar 0344 994 4455  os na dderbynnir eich taliad o fewn mis i gwblhau'r cwrs.

Os gwnaethoch ddefnyddio darparwr hyfforddiant gwahanol

Os nad yw eich darparwr hyfforddiant wedi cwblhau proses gymeradwyo ATO CITB eto, rhaid i chi wneud cais am grant trwy CITB Ar-Lein o fewn 52 wythnos i gwblhau'r cwrs.

Gallwch gyflwyno naill ai ceisiadau grant unigol neu geisiadau swmp trwy ddefnyddio'r porth ar-lein.

Canfyddwch mwy am sut i wneud cais am grant cwrs byr.

A ydych chi wedi anfon eich manylion banc?

Telir grantiau trwy drosglwyddiad banc. Os nad oes gennym eich manylion banc cyfredol, cwblhewch a chyflwynwch Ffurflen Awdurdodi Credyd Uniongyrchol Bacs ar-lein er mwyn cael taliadau grant.