Grant cwrs byr

Mae CITB yn talu grant ar gyfer gwneud cwrs byr cymeradwy sy'n cymryd rhwng tair awr a 29 diwrnod i'w gwblhau ac sy'n canolbwyntio ar y sgiliau craidd sydd eu hangen ar draws y diwydiant adeiladu.  

Ar y dudalen hon: 


Trosolwg

Mae grant cwrs byr yn cael ei dalu ar ôl i gwrs cyfnod byr sy'n cyd-fynd â safon gymeradwy sy'n ymwneud â'r diwydiant adeiladu, neu sy'n cyd-fynd â theitl cymeradwy safon pan fydd y safon honno'n cael ei datblygu, gael ei gwblhau.

Mae hyn yn cynnwys hyfforddiant ar beiriannau sy'n gysylltiedig ag unrhyw gwrs cynllun cerdyn ac elfennau theori ac ymarferol profion technegol y Cynllun Cymhwysedd Peiriannau Adeiladu.

Pwy sy'n gallu gwneud cais am y grant?

Gallwch wneud cais os ydych wedi cofrestru â CITB ac yn bodloni telerau ac amodau cyffredinol y Cynllun Grantiau a'r meini prawf ar gyfer cyrsiau. Mae grant cwrs byr ar gael ar gyfer pob cyflogai uniongyrchol a phob is-gontractiwr.

Pa gyrsiau sy'n gymwys am y grant?

Rhestr lawn o'r cyrsiau cyfnod byr sy'n gymwys am grant

A fyddech cystal â nodi bod CITB yn datblygu safon lawn o hyd ar gyfer rhai o'r cyrsiau hyn ar ran y diwydiant adeiladu. Mae wedi rhestru teitlau'r cyrsiau yn ôl teitlau'r safonau sy'n cael eu datblygu.

Mewn rhai achosion, mae teitl y safon yn cynnwys teitlau sawl cwrs unigol o dan deitl cyffredin. Felly, os na allwch ddod o hyd i deitl cwrs penodol, chwiliwch am dermau allweddol.

Sefydliadau Hyfforddi Cymeradwy CITB sy'n cynnig cyrsiau cymeradwy. Bydd Sefydliadau Hyfforddi Cymeradwy wedi'u rhestru yn y Cyfeiriadur Hyfforddiant Adeiladu.

Gall cyrsiau gael eu cyflwyno mewn sawl ffordd ac mae'r dulliau cyflwyno a dderbynnir gan y diwydiant wedi'u diffinio yn safon gyhoeddedig y cwrs, sy'n cynnwys:

 • dysgu yn yr ystafell ddosbarth, pan fo'r cwrs yn para'r cyfnod cyfan a gyhoeddwyd yn y safon
 • e-ddysgu, pan fo'r cwrs yn para 50% o leiaf o'r cyfnod a gyhoeddwyd yn y safon
 • cymysgedd o ddysgu yn yr ystafell ddosbarth ac e-ddysgu, pan fo'r cwrs yn para 75% o leiaf o'r cyfnod a gyhoeddwyd yn y safon

Er enghraifft, pan fydd safon a gyhoeddwyd yn diffinio'r cyfnod fel diwrnod, rhaid i gwrs a wneir yn yr ystafell ddosbarth bara diwrnod llawn i gyd-fynd â'r safon, ac mae'n rhaid i gwrs e-ddysgu bara o leiaf hanner diwrnod (tair awr) i gyd-fynd â'r safon.

Dros amser, bydd safonau cyrsiau penodol yn cael eu tynnu'n ôl neu eu newid i gyd-fynd â gofynion y diwydiant. Mae Gweithgorau Galwedigaethol sy'n cynrychioli gwahanol rannau o'r diwydiant wedi cytuno nad yw'r safonau cyrsiau hyn yn berthnasol nac yn angenrheidiol bellach. Mae CITB yn rhoi rhybudd pan fydd yn tynnu safon yn ôl. Os cafodd y cwrs ei gwblhau cyn dyddiad tynnu'r safon yn ôl, gallwch wneud cais am grant ar ei gyfer o hyd.

Chwilio am safonau a gweld y rhai sydd wedi'u tynnu'n ôl

Fel arall, gallwch lawrlwytho rhestr o godau grant (PDF 654KB). Am fod y rhestr yn cael ei diweddaru bob mis, sicrhewch eich bod yn defnyddio'r fersiwn gywir bob tro y byddwch yn cyflwyno cais.

Os ydych yn gwybod am gwrs sy'n ymwneud â'r diwydiant adeiladu nad yw ar y rhestr o hyfforddiant sy'n gymwys am grant yn barod, llenwch y ffurflen awgrymu cwrs.

Faint yw'r grant?

Mae CITB yn talu grantiau ar dair cyfradd haenog. Hyd a chynnwys y cwrs sy'n pennu'r haen:

 • Haen 1 yw £30.
 • Haen 2 yw £70.
 • Haen 3 yw £120.

Gallwch weld pa haen sy'n berthnasol i ba gwrs drwy edrych ar y rhestr o gyrsiau cymeradwy.

Dim ond unwaith y mae CITB yn talu grant ar gyfer pob unigolyn fesul cwrs, oni bai bod gwneud y cwrs yn rhan o broses adnewyddu neu ddiweddaru.

Cyrsiau adnewyddu

Mae cwrs adnewyddu'n gwrs llawn sy'n cael ei ailadrodd.

Os bydd y safon yn gofyn adnewyddu'r hyfforddiant ar ôl cyfnod penodol o amser, gallwch wneud cais am grant ar gyfer y cwrs ar yr amod bod y cwrs yn cael ei gwblhau o fewn y cyfnod a nodir.

Dim ond unwaith o fewn y cyfnod a nodir y gallwch wneud cais am grant ar gyfer cwrs adnewyddu.

Cyrsiau diweddaru

Mae cwrs diweddaru'n gwrs byrrach na'r cwrs gwreiddiol llawn sy'n diweddaru gwybodaeth a dealltwriaeth. 

Y grant sydd ar gael ar gyfer cwrs diweddaru yw 50% o'r gyfradd a roddwyd, gan ddibynnu ar haen y cwrs gwreiddiol llawn. 

Dim ond pan fydd safon lawn wedi'i datblygu ac yn ei lle y bydd CITB yn cefnogi cyrsiau diweddaru.

Cyfraddau grantiau profion peiriannau

Dim ond ar gyfer elfennau theori ac ymarferol profion technegol y Cynllun Cymhwysedd Peiriannau Adeiladu y mae grantiau’n cael eu talu.

Y grant ar gyfer un elfen theori yw £60. Gallwch wneud cais ar gyfer hyd at ddwy elfen theori y person ym mhob blwyddyn Cynllun Grantiau.

Mae grantiau ar gyfer elfennau ymarferol yn cael eu talu ar gyfraddau gwahanol, gan ddibynnu ar gategori'r peiriant. Gallwch wneud cais ar gyfer hyd at ddwy elfen ymarferol y person ym mhob blwyddyn Cynllun Grantiau.

 • Cyfradd 1: £190
 • Cyfradd 2: £240
 • Cyfradd 3: £410 

Noder: Dim ond i brofion y Cynllun Cymhwysedd Peiriannau Adeiladu y mae'r cyfraddau hyn yn gymwys. Mae'r dudalen Grant cymhwyster cyfnod byr yn nodi cyfradd y grant cymhwysterau galwedigaethol arbennig sy'n ymwneud â pheiriannau.

Mae system grantiau'r Alban ychydig yn wahanol.

Rhagor o wybodaeth am yr holl grantiau a chyllid sy'n gysylltiedig â pheiriannau sydd ar gael gan CITB yn yr Alban (PDF 3MB)

Faint o geisiadau a ganiateir?

Mae cap ar nifer y ceisiadau y gallwch eu gwneud am grantiau ar gyfer cwblhau cyrsiau cyfnod byr yn ystod unrhyw flwyddyn Cynllun Grantiau. Nid yw'r cap hwn yn gymwys i grantiau ar gyfer profion peiriannau, lle mae nifer y ceisiadau a ganiateir ar gyfer unrhyw berson yn ystod unrhyw flwyddyn Cynllun Grantiau wedi'i nodi uchod.

Ar gyfer Cynllun Grantiau 2019-20, mae CITB wedi gweithio'r nifer hwn allan o'ch Ffurflen Lefi ar gyfer 2018 neu 2019 ar sail nifer y cyflogeion sydd gennych ar y gyflogres a'ch bil cyflogau is-gontractwyr.

Ar gyfer Cynllun Grantiau 2020-21, bydd CITB yn gweithio'r nifer hwn allan o'ch Ffurflen Lefi ar gyfer 2019 neu 2020.

Mae CITB yn adio:

 • nifer y cyflogeion ar y gyflogres
 • nifer yr is-gontractwyr sydd wedi cofrestru ar gyfer Cynllun y Diwydiant Adeiladu y mae treth yn cael ei didynnu gennych o'u cyflog o dan Gynllun y Diwydiant Adeiladu (is-gontractwyr Cynllun y Diwydiant Adeiladu sy'n cael derbyn cyflog net) (mae CITB yn cyfrifo'r ffigur hwn drwy rannu cyfanswm y cyflogau net rydych yn eu talu o dan Gynllun y Diwydiant Adeiladu â £36,000, sef cyflog cyfartalog is-gontractwyr ar sail enillion o £750 yr wythnos dros 48 wythnos)

Os yw cyfanswm y cyflogau net rydych yn eu talu o dan Gynllun y Diwydiant Adeiladu yn llai na £3 miliwn, bydd CITB yn defnyddio cyfanswm y cyflogau gros a net rydych yn eu talu o dan Gynllun y Diwydiant Adeiladu yn lle hynny hyd at uchafswm o £3 miliwn.

Ar ôl hynny, bydd CITB yn cymryd y ddau gyfanswm ac yn eu lluosi â 5 i gyfrifo'r cap ar gyfer eich gweithlu cyfan yn ystod y flwyddyn.

Noder: os bydd y cap ar nifer y ceisiadau y gallwch eu gwneud yn llai na 35 yn ystod unrhyw flwyddyn Cynllun Grantiau, bydd yn cael ei newid i 35.

Sut i wneud cais

Dylech wneud cais drwy'ch Sefydliad Hyfforddi Cymeradwy yn y Cyfeiriadur Hyfforddiant Adeiladu. Wrth wneud hynny, rhowch fanylion perthnasol y person sy'n gwneud y cwrs a'ch rhif cofrestru saith digid â CITB.

Pan fydd y person wedi cwblhau'r cwrs, bydd y darparwr yn diweddaru'r Gofrestr Hyfforddiant Adeiladu a dylech gael y taliad grant yn awtomatig.

Cysylltwch â'n Tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid os na fyddwch wedi cael eich taliad o fewn mis i'r cwrs gael ei gwblhau.

Os nad yw'ch darparwr hyfforddiant wedi mynd drwy broses CITB ar gyfer cymeradwyo Sefydliadau Hyfforddi eto, bydd angen i chi wneud cais drwy CITB Ar-lein o fewn 20 wythnos i'r cwrs gael ei gwblhau. 

Eithriadau:
Os bydd y person wedi sefyll un o brofion y Cynllun Cymhwysedd Peiriannau Adeiladu neu wedi gwneud cwrs Site Safety Plus, neu os ydych yn defnyddio Sefydliad Hyfforddi Cymeradwy, nid oes angen i chi wneud cais am grant cwrs byr. Os ydych yn gymwys, bydd CITB yn gwneud taliad BACS yn awtomatig drwy ddefnyddio'r data sy'n cael eu rhoi pan fyddwch yn trefnu'r cwrs. Sicrhewch eich bod yn rhoi'ch rhif cofrestru saith digid pan fyddwch yn trefnu'r cwrs.

Rhagor o wybodaeth am sut i wneud cais am grant cwrs byr

A ydych wedi anfon manylion eich cyfrif banc i CITB?  

A oes gan CITB fanylion eich cyfrif banc er mwyn talu'ch grant i chi?

Dim ond drwy eu trosglwyddo i'ch cyfrif banc y mae grantiau’n cael eu talu. Os nad oes gan CITB y manylion cywir, ewch ati i lenwi a chyflwyno'r Ffurflen Awdurdodi Gwasanaeth Credyd Uniongyrchol BACS ddiogel ar-lein er mwyn cael taliadau grant.