Facebook Pixel

Cyfrifiannell Lefi

Er mwyn eich helpu i weld sut y gall eich Lefi ar gyfer 2019 a 2020 edrych, rydym wedi creu cyfrifiannell syml. Bydd y gyfrifiannell hon yn rhoi syniad i chi o’r Lefi y gall eich sefydliad ei dalu o fis Medi 2021 a mis Mai 2022.

Bydd cyfraddau'r Lefi yn 2020 yn cael eu torri 50% am flwyddyn yn unig, i 0.17% ar gyfer (PAYE) ac 0.625% ar gyfer net CIS. Ond, y cynnig yw y bydd y cyfraddau'n dychwelyd i 0.35% ar gyfer PAYE a 1.25% ar gyfer net CIS, bydd y rhain yn cael eu cadarnhau yn gynnar yn 2022.

Rhagor o wybodaeth

Ffurflen Lefi 2020

Defnyddiwch y gyfrifiannell i amcangyfrif y Lefi y byddwch yn ei dalu yn 2021-22 ar sail blwyddyn dreth 2019-20 (6 Ebrill 2019 i 5 Ebrill 2020), o ystyried y cyfraddau arfaethedig.

Bydd y gyfrifiannell yn rhoi syniad i chi o’ch Lefi. Bydd yr hyn y byddwch yn ei dalu mewn gwirionedd i’w weld ar yr Hysbysiad Asesu Lefi y byddwch yn ei gael ym mis Awst 2021.

Rydym yn cynnig gostwng cyfraddau'r Lefi ar gyfer y flwyddyn flaenorol 50% am flwyddyn.

Bydd y cyfraddau’n cael eu cadarnhau’n hwyrach yn 2020 neu’n gynnar yn 2021.

Er mwyn defnyddio’r gyfrifiannell, bydd angen y canlynol arnoch:

  • Ffurflen Lefi 2020, os ydych wedi’i llenwi
  • Ffurflenni CIS300 misol a gyflwynwyd i CThEM ar-lein yn ystod blwyddyn dreth 2019-20
  • Cofnodion y gyflogres ar gyfer blwyddyn dreth 2019-20

Cyfraddau arfaethedig y Lefi ar gyfer blwyddyn dreth 2019-20 yw:

  • 0.175% ar gyfer cyflogeion sy’n talu wrth ennill
  • 0.625% ar gyfer is-gontractwyr sy’n cael eu trethu o dan Gynllun y Diwydiant Adeiladu

Ffurflen Lefi 2021

Defnyddiwch y gyfrifiannell i amcangyfrif y Lefi y byddwch yn ei dalu yn 2022-23 ar sail blwyddyn dreth 2020-21 (6 Ebrill 2020 i 5 Ebrill 2021), o ystyried y cyfraddau arfaethedig.

Bydd y gyfrifiannell yn rhoi syniad i chi o’ch Lefi. Bydd yr hyn y byddwch yn ei dalu mewn gwirionedd i’w weld ar yr Hysbysiad Asesu Lefi y byddwch yn ei gael ym mis Ebrill 2021.

Mae'r cynigion Lefi'n cynnwys cyfraddau sy'n dychwelyd i gyfraddau cyn-COVID a chynnyddu'r trothwy eithrio lefi o £80,000 i £120,000 i aros yn ei le

Bydd y cyfraddau’n cael eu cadarnhau’n hwyrach yn 2021 neu’n gynnar yn 2022.

Er mwyn defnyddio’r gyfrifiannell, bydd angen y canlynol arnoch:

  • Ffurflen Lefi 2021, os ydych wedi’i llenwi
  • Ffurflenni CIS300 misol a gyflwynwyd i CThEM ar-lein yn ystod blwyddyn dreth 2020-21
  • Cofnodion y gyflogres ar gyfer blwyddyn dreth 2020-21

Cyfraddau arfaethedig y Lefi ar gyfer blwyddyn dreth 2020-21 yw:

 

 

Which years do you have figures for? Pa flynyddoedd treth y mae gennych ffigurau ar eu cyfer?

Levy return Ffurflen Lefi
Levy return Ffurflen Lefi
2020
2019-2020 2019-20
2021
2020-2021 2020-21

PAYETWE

Total Gross taxable payments to employees, before deductions Cyfanswm y taliadau gros a wnaed i gyflogeion cyn didyniadau
2019
2019-2020
2020
2020-2021

CIS subcontractors Cynllun y Diwydiant Adeiladu

The quick calculation is based on a CIS tax rate of 20%. If you used any CIS subcontractors that were taxed at 30%, the quick calculation is likely to be higher than the actual levy you pay. For a more accurate result, use the Detailed calculation.

Mae’r cyfrifiad cyflym yn seiliedig ar gyfradd dreth o 20%. Os gwnaethoch ddefnyddio unrhyw is-gontractwyr a gafodd eu trethu 30%, mae’r cyfrifiad cyflym yn debygol o fod yn uwch na’r hyn y byddwch yn ei dalu mewn gwirionedd. Er mwyn cael canlyniad mwy cywir, dylech gyfrifo’ch Lefi’n fanylach.

Enter an amount in one of the boxes below Rhowch swm yn un o’r blychau isod

2019-2020 2019-20

Enter an amount in one of the boxes below Rhowch swm yn un o’r blychau isod

2020-2021 2020-21
2019
2019-2020

Enter an amount in one of the boxes below Rhowch swm yn un o’r blychau isod

Quick calculation Cyfrifiad cyflym

Total tax deducted from sub-contractors paid through CIS Cyfanswm y dreth a ddidynnwyd o dâl is-gontractwyr o dan Gynllun y Diwydiant Adeiladu

Quick calculation Cyfrifiad cyflym

Total tax deducted from sub-contractors paid through CIS Cyfanswm y dreth a ddidynnwyd o dâl is-gontractwyr o dan Gynllun y Diwydiant Adeiladu

Detailed calculation Cyfrifiad manylach

Total payments, less the cost of materials, made through CIS to taxable sub-contractors Cyfanswm y taliadau, llai cost deunyddiau, a wnaed o dan Gynllun y Diwydiant Adeiladu i is-gontractwyr sy’n cael eu trethu

Detailed calculation Cyfrifiad manylach

Total payments, less the cost of materials, made through CIS to taxable sub-contractors Cyfanswm y taliadau, llai cost deunyddiau, a wnaed o dan Gynllun y Diwydiant Adeiladu i is-gontractwyr sy’n cael eu trethu
2020
2020-2021

Enter an amount in one of the boxes below Rhowch swm yn un o’r blychau isod

Quick calculation Cyfrifiad cyflym

Detailed calculation Cyfrifiad manylach

Total payments, less the cost of materials, made through CIS to taxable sub-contractors Cyfanswm y taliadau, llai cost deunyddiau, a wnaed o dan Gynllun y Diwydiant Adeiladu i is-gontractwyr sy’n cael eu trethu

Please enter a figure for PAYE and/or CIS subcontractors. Rhowch ffigur ar gyfer TWE a/neu Gynllun y Diwydiant Adeiladu

2019-2020 2019-20
2020-2021 2020-21

Total levy Eich Lefi

2019
2019-2020

Proposed 50% rate reduction Gostyngiad arfaethedig o 50%

2020
2020-2021
Your total wage bill is below £120,000 for 2019-20 so you don't need to pay the levy Mae cyfanswm eich bil cyflogau ar gyfer blwyddyn dreth 2019-20 o dan £120,000. Felly, nid oes angen i chi dalu’r Lefi.
Your total wage bill is below £120,000 for 2020-21 so you don't need to pay the levy Mae cyfanswm eich bil cyflogau ar gyfer blwyddyn dreth 2020-21 o dan £120,000. Felly, nid oes angen i chi dalu’r Lefi.

Breakdown of the calculation Dadansoddiad o'r cyfrifiad

Breakdown of the calculation Dadansoddiad o'r cyfrifiad
Payments 2019-2020 tax year Cyfanswm y taliadau a wnaed yn ystod blwyddyn dreth 2019-20 Payments 2020-2021 tax year Cyfanswm y taliadau a wnaed yn ystod blwyddyn dreth 2020-21
PAYE TWE
CIS subcontractors Cynllun y Diwydiant Adeiladu
Levy reduction Gostyngiad yn y Lefi
Total levy Eich Lefi
Total levy with 50% rate reduction for 2020 levy Eich Lefi ar ôl ei ostwng 50%
Breakdown of the calculation. Dadansoddiad o'r cyfrifiad.
PAYE TWE
Payments 2019-2020 tax year Cyfanswm y taliadau a wnaed yn ystod blwyddyn ariannol 2019-20
Payments 2020-21 tax year Cyfanswm y taliadau a wnaed yn ystod blwyddyn ariannol 2020-21
PAYE 2019-20 PAYE 2019-20
PAYE 2020-21 PAYE 2020-21
CIS subcontractors Cynllun y Diwydiant Adeiladu
Payments 2019-20 tax year Cyfanswm y taliadau a wnaed yn ystod blwyddyn ariannol 2019-20
Payments 2020-21 tax year Cyfanswm y taliadau a wnaed yn ystod blwyddyn ariannol 2020-21
CIS 2019-20 CIS 2019-20
CIS 2020-21 CIS 2020-21
Levy reduction Eich Lefi
Levy reduction 2019-20 Eich Lefi 2019-20
Levy reduction 2020-21 Eich Lefi 2020-21
Total levy Eich Lefi
Total levy 2019-20 Eich Lefi 2019-20
Total levy 2020-21 Eich Lefi 2020-21
Total levy with 50% rate reduction for 2020 levy Eich Lefi ar ôl ei ostwng 50%

Direct Debit Payment Plan Cynllun Debyd Uniongyrchol

Levy Amount Eich Lefi

2019-2020 2019-20
12 interest-free instalments of 12 rhandaliad di-log o

Paid September 2021 to February 2022 o fis September 2020 hyd at fis Awst 2021

2020-2021 2020-21
10 interest-free instalments of 10 rhandaliad di-log o

Paid from May 2022 to February 2023 o fis Medi 2021 hyd at fis Chwefror 2022

To take advantage of the interest-free direct debit you will need to complete and return a direct debit mandate that will accompany the 2020 Levy assessment. Existing direct debits will automatically switch to the new instalment plan outlined above. Er mwyn gwneud rhandaliadau di-log, bydd angen i chi lenwi a dychwelyd y mandad Debyd Uniongyrchol a fydd yn cael ei anfon gyda Hysbysiad Asesu Lefi 2020. Bydd cynlluniau Debyd Uniongyrchol presennol yn newid yn awtomatig i'r cynllun newydd uchod.

Employees paid through PAYE

These include workers on your business’s payroll and paid directors.

Do not include agency workers or sub-contractors.

Deductions include Pensions, Sole trader and partner drawings, Employer's NIC, Dividends. Payments to self-employed workers, sub-contractors or agency staff

Cyflogeion sy’n talu wrth ennill (TWE)

Mae’r rhain yn cynnwys gweithwyr ar gyflogres eich busnes, yn ogystal â chyfarwyddwyr cyflogedig.

Nid ydynt yn cynnwys gweithwyr asiantaeth nac is-gontractwyr.

Mae didyniadau’n cynnwys cyfraniadau pensiwn, cyflog unig fasnachwr a phartner, cyfraniadau Yswiriant Gwladol y cyflogwr a difidendau. Taliadau a wnaed i weithwyr hunangyflogedig, is-gontractwyr neu weithwyr asiantaeth

Total CIS tax deducted from subcontractors

You can find this on your Levy Return in section 4, box C.

If you haven't completed your Levy Return, add together the CIS tax deductions from your monthly HMRC CIS returns.

The quick calculation gives a guide to the levy you pay on subcontractors. This is how it works out the calculation:

1) It multiplies the CIS tax deducted by 5.
2) This results in the gross payment to CIS subcontractors, based on a CIS tax rate of 20%.
3) It applies the CITB levy to this gross payment.

Cyfanswm y dreth a ddidynnwyd o dâl is-gontractwyr o dan Gynllun y Diwydiant Adeiladu

Mae hwn i’w weld yn Adran 4, Blwch C o’ch Ffurflen Lefi.

Os nad ydych wedi llenwi’ch Ffurflen Lefi, adiwch at ei gilydd y didyniadau treth a nodwyd ar y ffurflenni a anfonwyd i CThEM bob mis.

Mae'r cyfrifiad cyflym yn rhoi syniad i chi o'r Lefi y byddwch yn ei dalu ar gyfer is-gontractwyr. Dyma sut mae'n ei gyfrifo:

1) Mae'n lluosi’r dreth a ddidynnwyd â 5.
2) Y canlyniad yw’r taliadau gros a wnaed i is-gontractwyr ar sail gyfradd dreth o 20%.
3) Mae’r ffigur hwn yn agored i’r Lefi.

Total payments to CIS subcontractors

You can find this on your Levy Return in section 4, box F.

If you haven't completed this box on your Levy Return, use your monthly HMRC CIS returns to work out the amount, like this:

1) For each month, add together the total payments before deductions to all subcontractors you have deducted CIS tax from.
2) For each month, add together the cost of materials paid for by each subcontractor you have deducted CIS tax from.
3) Deduct the total cost of materials (step 2) from the total payments to subcontractors (step 1) for each month.
4) Add together the 12 monthly totals and enter this figure in the detailed calculation box.

Cyfanswm y taliadau a wnaed o dan Gynllun y Diwydiant Adeiladu i is-gontractwyr

Mae hwn i’w weld yn Adran 4, Blwch F o’ch Ffurflen Lefi.

Os nad ydych wedi llenwi’r blwch hwn ar eich Ffurflen Lefi, defnyddiwch y ffurflenni a anfonwyd i CThEM bob mis i gyfrifo'r swm, fel hyn:

1) Ar gyfer pob mis, adiwch at ei gilydd gyfanswm y taliadau cyn didyniadau a wnaed i bob is-gontractiwr rydych wedi didynnu treth oddi wrtho.
2) Ar gyfer pob mis, adiwch at ei gilydd gostau’r deunyddiau y mae pob is-gontractiwr rydych wedi didynnu treth oddi wrtho wedi talu amdanynt.
3) Tynnwch gyfanswm cost y deunyddiau (cam 2) o gyfanswm y taliadau a wnaed i is-gontractwyr (cam 1) ar gyfer pob mis.
4) Adiwch at ei gilydd gyfansymiau’r 12 mis a rhowch y ffigur hwn yn y blwch.