Facebook Pixel
Skip to content

Cyfrifiannell Lefi

Er mwyn eich helpu i weld sut y gall eich Lefi ar gyfer 2021 a 2022 edrych, rydym wedi creu cyfrifiannell syml. Bydd y gyfrifiannell hon yn rhoi syniad i chi o’r Lefi y gall eich sefydliad ei dalu yn 2022 a 2023 a sut y gallai hyn edrych fel rhan o ddebyd uniongyrchol (dyddiadau talu terfynol i’w cadarnhau).

Y cyfraddau Lefi arfaethedig ar gyfer Asesiad Lefi 2021 a 2022 yw 0.35% ar gyfer PAYE a 1.25% ar gyfer CIS Net, disgwylir i’r rhain gael eu cadarnhau ym mis Mai 2022.

Bydd eich Ffurflen Lefi 2022 ar gael i’w chwblhau ar-lein o ddiwedd mis Ebrill 2022 a byddwch yn derbyn fersiwn papur ganol mis Mai 2022.

Rhagor o wybodaeth

Ffurflen Lefi 2022

Defnyddiwch y gyfrifiannell i amcangyfrif y Lefi y byddwch yn ei dalu yn 2022/23 ar sail blwyddyn dreth 2021/22 (6 Ebrill 2021 i 5 Ebrill 2022), o ystyried y cyfraddau arfaethedig.

Bydd y gyfrifiannell yn rhoi syniad i chi o’ch Lefi. Bydd yr hyn y byddwch yn ei dalu mewn gwirionedd i’w weld ar yr Hysbysiad Asesu Lefi y byddwch yn ei gael ym mis Ebrill 2021.

Mae’r gyfrifiannell yn cynnwys yr ‘Eithriad Lefi i Fusnesau Bach’ os yw eich bil cyflog (PAYE a CIS Net) o dan 120,000 a’r ‘Gostyngiad Lefi i Fusnesau Bach’ os yw eich bil cyflog (PAYE a Net CIS) rhwng £120,000 a £399,999.

I’ch helpu i lenwi’r adran hon o’r gyfrifiannell, defnyddiwch eich:

  • Ffurflen Lefi 2022, os ydych wedi’i chwblhau
  • Ffurflenni CIS300 misol a gyflwynwyd i CThEM ar-lein yn ystod blwyddyn dreth 2021-22
  • Cofnodion y gyflogres ar gyfer blwyddyn dreth 2021-22

Cyfraddau arfaethedig y Lefi ar gyfer blwyddyn dreth 2021-22 yw:

Ffurflen Lefi 2023

Defnyddiwch y gyfrifiannell i amcangyfrif y Lefi y byddwch yn ei dalu yn 2023/24 ar sail blwyddyn dreth 2022/23 (6 Ebrill 2022 i 5 Ebrill 2023), o ystyried y cyfraddau arfaethedig.

Bydd y gyfrifiannell yn rhoi syniad i chi o’ch Lefi. Bydd yr hyn y byddwch yn ei dalu mewn gwirionedd i’w weld ar yr Hysbysiad Asesu Lefi y byddwch yn ei gael ym mis Ebrill 2021.

Mae’r gyfrifiannell yn cynnwys yr ‘Eithriad Lefi i Fusnesau Bach’ os yw eich bil cyflog (PAYE a CIS Net) o dan 120,000 a’r ‘Gostyngiad Lefi i Fusnesau Bach’ os yw eich bil cyflog (PAYE a Net CIS) rhwng £120,000 a £399,999.

I’ch helpu i lenwi’r adran hon o’r gyfrifiannell, defnyddiwch eich:

  • Ffurflen Lefi 2023, os ydych wedi’i chwblhau
  • Ffurflenni CIS300 misol a gyflwynwyd i CThEM ar-lein yn ystod blwyddyn dreth 2022-23
  • Cofnodion y gyflogres ar gyfer blwyddyn dreth 2022-23

Cyfraddau arfaethedig y Lefi ar gyfer blwyddyn dreth 2022-23 yw:

Which years do you have figures for? Pa flynyddoedd treth y mae gennych ffigurau ar eu cyfer?

Levy return Ffurflen Lefi
Levy return Ffurflen Lefi
2022
2021-2022 2021-2022
2023
2022-2023 2022-2023

PAYETWE

Total gross taxable payments to employees, before deductions Cyfanswm y taliadau gros a wnaed i gyflogeion cyn didyniadau
2021
2021-2022
2022
2022-2023

CIS sub-contractors Cynllun y Diwydiant Adeiladu

The quick calculation is based on a CIS tax rate of 20%. If you used any CIS sub-contractors that were taxed at 30%, the quick calculation is likely to be higher than the actual Levy you pay. For a more accurate result, use the detailed calculation.

Mae'r cyfrifiad cyflym yn seiliedig ar gyfradd dreth o 20%. Os gwnaethoch ddefnyddio unrhyw is-gontractwyr a gafodd eu trethu 30%, mae'r cyfrifiad cyflym yn debygol o fod yn uwch na'r hyn y byddwch yn ei dalu mewn gwirionedd. Er mwyn cael canlyniad mwy cywir, dylech gyfrifo'ch Lefi'n fanylach.

Enter an amount in one of the boxes below Rhowch swm yn un o'r blychau isod

2021-2022 2021-2022

Enter an amount in one of the boxes below Rhowch swm yn un o'r blychau isod

2022-2023 2022-2023
2021
2021-2022

Enter an amount in one of the boxes below Rhowch swm yn un o'r blychau isod

Quick calculation Cyfrifiad cyflym

Total tax deducted from sub-contractors paid through CIS Cyfanswm y dreth a ddidynnwyd o dal is-gontractwyr o dan Gynllun y Diwydiant Adeiladu

Quick calculation Cyfrifiad cyflym

Total tax deducted from sub-contractors paid through CIS Cyfanswm y dreth a ddidynnwyd o dal is-gontractwyr o dan Gynllun y Diwydiant Adeiladu

Detailed calculation Cyfrifiad manylach

Total payments, less the cost of materials, made through CIS to taxable sub-contractors Cyfanswm y taliadau, llai cost deunyddiau, a wnaed o dan Gynllun y Diwydiant Adeiladu i is-gontractwyr sy'n cael eu trethu

Detailed calculation Cyfrifiad manylach

Total payments, less the cost of materials, made through CIS to taxable sub-contractors Cyfanswm y taliadau, llai cost deunyddiau, a wnaed o dan Gynllun y Diwydiant Adeiladu i is-gontractwyr sy'n cael eu trethu
2022
2022-2023

Enter an amount in one of the boxes below Rhowch swm yn un o'r blychau isod

Quick calculation Cyfrifiad cyflym

Detailed calculation Cyfrifiad manylach

Total payments, less the cost of materials, made through CIS to taxable sub-contractors Cyfanswm y taliadau, llai cost deunyddiau, a wnaed o dan Gynllun y Diwydiant Adeiladu i is-gontractwyr sy'n cael eu trethu

Please enter a figure for PAYE and/or CIS sub-contractors. Rhowch ffigur ar gyfer TWE a/neu Gynllun y Diwydiant Adeiladu

2021-2022 2021-2022
2022-2023 2022-2023

Total Levy Eich Lefi

2021
2021-2022

2022
2022-2023
Your total wage bill is below £120,000 for 2021-2022 so you don't need to pay the Levy Mae cyfanswm eich bil cyflogau ar gyfer blwyddyn dreth 2021-2022 o dan £120,000. Felly, nid oes angen i chi dalu'r Lefi.
Your total wage bill is below £120,000 for 2022-2023 so you don't need to pay the Levy Mae cyfanswm eich bil cyflogau ar gyfer blwyddyn dreth 2022-2023 o dan £120,000. Felly, nid oes angen i chi dalu'r Lefi.

Breakdown of the calculation Dadansoddiad o'r cyfrifiad

Breakdown of the calculation Dadansoddiad o'r cyfrifiad
Payments 2021-2022 tax year Cyfanswm y taliadau a wnaed yn ystod blwyddyn dreth 2021-2022 Payments 2022-2023 tax year Cyfanswm y taliadau a wnaed yn ystod blwyddyn dreth 2022-2023
PAYE TWE
CIS sub-contractors Cynllun y Diwydiant Adeiladu
Levy reduction Gostyngiad yn y Lefi
Total Levy Eich Lefi
Breakdown of the calculation. Dadansoddiad o'r cyfrifiad.
PAYE TWE
Payments 2021-2022 tax year Cyfanswm y taliadau a wnaed yn ystod blwyddyn ariannol 2021-2022
Payments 2022-2023 tax year Cyfanswm y taliadau a wnaed yn ystod blwyddyn ariannol 2022-2023
PAYE 2021-2022 PAYE 2021-2022
PAYE 2022-2023 PAYE 2022-2023
CIS sub-contractors Cynllun y Diwydiant Adeiladu
Payments 2021-2022 tax year Cyfanswm y taliadau a wnaed yn ystod blwyddyn ariannol 2021-2022
Payments 2022-2023 tax year Cyfanswm y taliadau a wnaed yn ystod blwyddyn ariannol 2022-2023
CIS 2021-2022 CIS 2021-2022
CIS 2022-2023 CIS 2022-2023
Levy reduction Eich Lefi
Levy reduction 2021-2022 Eich Lefi 2021-2022
Levy reduction 2022-2023 Eich Lefi 2022-2023
Total Levy Eich Lefi
Total Levy 2021-2022 Eich Lefi 2021-2022
Total Levy 2022-2023 Eich Lefi 2022-2023
Total Levy with 50% rate reduction for 2022 Levy Eich Lefi ar ôl ei ostwng 50%

Direct Debit Payment Plan Cynllun Debyd Uniongyrchol

Levy Amount Eich Lefi

2021-2022 2021-2022
10 interest-free instalments of 10 rhandaliad di-log o

Paid May 2023 to February 2024 o fis Mai 2023 i Chwefror 2024

2022-2023 2022-2023
10 interest-free instalments of 10 rhandaliad di-log o

Paid from May 2024 to February 2025 o fis Mai 2024 i Chwefror 2025

To take advantage of the interest-free direct debit you will need to complete and return a direct debit mandate that will accompany your Levy Assessment Notice. Existing direct debits will automatically switch to the new instalment plan outlined above. To take advantage of the interest-free direct debit you will need to complete and return a direct debit mandate that will accompany your Levy Assessment Notice. Existing direct debits will automatically switch to the new instalment plan outlined above.

Employees paid through PAYE

These include workers on your business's payroll and paid directors.

Do not include agency workers or sub-contractors.

Deductions include Pensions, Sole trader and partner drawings, Employer's NIC, Dividends. Payments to self-employed workers, sub-contractors or agency staff

Cyflogeion sy'n talu wrth ennill (TWE)

Mae'r rhain yn cynnwys gweithwyr ar gyflogres eich busnes, yn ogystal a chyfarwyddwyr cyflogedig.

Nid ydynt yn cynnwys gweithwyr asiantaeth nac is-gontractwyr.

Mae didyniadau'n cynnwys cyfraniadau pensiwn, cyflog unig fasnachwr a phartner, cyfraniadau Yswiriant Gwladol y cyflogwr a difidendau. Taliadau a wnaed i weithwyr hunangyflogedig, is-gontractwyr neu weithwyr asiantaeth

Total CIS tax deducted from sub-contractors

You can find this on your Levy Return in section 4, box C.

If you haven't completed your Levy Return, add together the CIS tax deductions from your monthly HMRC CIS returns.

The quick calculation gives a guide to the Levy you pay on sub-contractors. This is how it works out the calculation:

1) It multiplies the CIS tax deducted by 5.
2) This results in the gross payment to CIS sub-contractors, based on a CIS tax rate of 20%.
3) It applies the CITB Levy to this gross payment.

Cyfanswm y dreth a ddidynnwyd o dal is-gontractwyr o dan Gynllun y Diwydiant Adeiladu

Mae hwn i'w weld yn Adran 4, Blwch C o'ch Ffurflen Lefi.

Os nad ydych wedi llenwi'ch Ffurflen Lefi, adiwch at ei gilydd y didyniadau treth a nodwyd ar y ffurflenni a anfonwyd i CThEM bob mis.

Mae'r cyfrifiad cyflym yn rhoi syniad i chi o'r Lefi y byddwch yn ei dalu ar gyfer is-gontractwyr. Dyma sut mae'n ei gyfrifo:

1) Mae'n lluosi'r dreth a ddidynnwyd a 5.
2) Y canlyniad yw'r taliadau gros a wnaed i is-gontractwyr ar sail gyfradd dreth o 20%.
3) Mae'r ffigur hwn yn agored i'r Lefi.

Total payments to CIS sub-contractors

You can find this on your Levy Return in section 4, box F.

If you haven't completed this box on your Levy Return, use your monthly HMRC CIS returns to work out the amount, like this:

1) For each month, add together the total payments before deductions to all sub-contractors you have deducted CIS tax from.
2) For each month, add together the cost of materials paid for by each subcontractor you have deducted CIS tax from.
3) Deduct the total cost of materials (step 2) from the total payments to sub-contractors (step 1) for each month.
4) Add together the 12 monthly totals and enter this figure in the detailed calculation box.

Cyfanswm y taliadau a wnaed o dan Gynllun y Diwydiant Adeiladu i is-gontractwyr

Mae hwn i'w weld yn Adran 4, Blwch F o'ch Ffurflen Lefi.

Os nad ydych wedi llenwi'r blwch hwn ar eich Ffurflen Lefi, defnyddiwch y ffurflenni a anfonwyd i CThEM bob mis i gyfrifo'r swm, fel hyn:

1) Ar gyfer pob mis, adiwch at ei gilydd gyfanswm y taliadau cyn didyniadau a wnaed i bob is-gontractiwr rydych wedi didynnu treth oddi wrtho.
2) Ar gyfer pob mis, adiwch at ei gilydd gostau'r deunyddiau y mae pob is-gontractiwr rydych wedi didynnu treth oddi wrtho wedi talu amdanynt.
3) Tynnwch gyfanswm cost y deunyddiau (cam 2) o gyfanswm y taliadau a wnaed i is-gontractwyr (cam 1) ar gyfer pob mis.
4) Adiwch at ei gilydd gyfansymiau'r 12 mis a rhowch y ffigur hwn yn y blwch.