Facebook Pixel
Skip to content

Levy calculator

To help you see what your CITB Levy may look like in relation to the 2020 and 2021 Levy Returns, we have produced a simple calculator. This calculator will give you a guide to what Levy your organisation may pay from September 2021 and from May 2022.

Levy rates for the 2021 Levy assessment are proposed to return to 0.35% for PAYE and 1.25% for Net CIS, these are expected to be confirmed in May 2022.

Read more

2020 Levy Return

Use the calculator to estimate the CITB Levy you will pay in 2021/22 based on the 2019/20 tax year (6 April 2019 to 5 April 2020).

The calculator will give you a guide to the levy you will pay. The actual amount you will pay is shown on the assessment you will receive in August 2021.

The Levy includes a 1 year 50% rate reduction compared to the previous year and an increase in the levy exemption threshold from £80,000 to £120,000.

To help you fill in this section of the calculator, use your:

  • 2020 Levy Return, if you have completed this
  • monthly HMRC CIS300 or CIS online returns for the 2019 to 2020 tax year
  • payroll records for the 2019 to 2020 tax year.

The levy rates for the 2019 to 2020 tax year are:

2021 Levy Return

Use the calculator to estimate the CITB Levy you will pay under the proposed Levy rates in 2022/23 based on the 2020/21 tax year (6 April 2020 to 5 April 2021).

The calculator will give you a guide to the levy you will pay. The actual amount you pay will be shown on the assessment you will receive in April 2021.

The Levy proposals include rates returning to pre-COVID rates and increase in the levy exemption threshold from £80,000 to £120,000 to remain in place.

The final rates will be confirmed in May 2022.

To help you fill in this section of the calculator, use your:

  • 2021 Levy Return, if you have completed this
  • monthly HMRC CIS300 or CIS online returns for the 2020 to 2021 tax year
  • payroll records for the 2020 to 2021 tax year.

The proposed levy rates for the 2020 to 2021 tax year are:

Which years do you have figures for? Pa flynyddoedd treth y mae gennych ffigurau ar eu cyfer?

Levy return Ffurflen Lefi
Levy return Ffurflen Lefi
2020
2019-2020 2019-20
2021
2020-2021 2020-21

PAYETWE

Total Gross taxable payments to employees, before deductions Cyfanswm y taliadau gros a wnaed i gyflogeion cyn didyniadau
2019
2019-2020
2020
2020-2021

CIS subcontractors Cynllun y Diwydiant Adeiladu

The quick calculation is based on a CIS tax rate of 20%. If you used any CIS subcontractors that were taxed at 30%, the quick calculation is likely to be higher than the actual levy you pay. For a more accurate result, use the Detailed calculation.

Mae’r cyfrifiad cyflym yn seiliedig ar gyfradd dreth o 20%. Os gwnaethoch ddefnyddio unrhyw is-gontractwyr a gafodd eu trethu 30%, mae’r cyfrifiad cyflym yn debygol o fod yn uwch na’r hyn y byddwch yn ei dalu mewn gwirionedd. Er mwyn cael canlyniad mwy cywir, dylech gyfrifo’ch Lefi’n fanylach.

Enter an amount in one of the boxes below Rhowch swm yn un o’r blychau isod

2019-2020 2019-20

Enter an amount in one of the boxes below Rhowch swm yn un o’r blychau isod

2020-2021 2020-21
2019
2019-2020

Enter an amount in one of the boxes below Rhowch swm yn un o’r blychau isod

Quick calculation Cyfrifiad cyflym

Total tax deducted from sub-contractors paid through CIS Cyfanswm y dreth a ddidynnwyd o dâl is-gontractwyr o dan Gynllun y Diwydiant Adeiladu

Quick calculation Cyfrifiad cyflym

Total tax deducted from sub-contractors paid through CIS Cyfanswm y dreth a ddidynnwyd o dâl is-gontractwyr o dan Gynllun y Diwydiant Adeiladu

Detailed calculation Cyfrifiad manylach

Total payments, less the cost of materials, made through CIS to taxable sub-contractors Cyfanswm y taliadau, llai cost deunyddiau, a wnaed o dan Gynllun y Diwydiant Adeiladu i is-gontractwyr sy’n cael eu trethu

Detailed calculation Cyfrifiad manylach

Total payments, less the cost of materials, made through CIS to taxable sub-contractors Cyfanswm y taliadau, llai cost deunyddiau, a wnaed o dan Gynllun y Diwydiant Adeiladu i is-gontractwyr sy’n cael eu trethu
2020
2020-2021

Enter an amount in one of the boxes below Rhowch swm yn un o’r blychau isod

Quick calculation Cyfrifiad cyflym

Detailed calculation Cyfrifiad manylach

Total payments, less the cost of materials, made through CIS to taxable sub-contractors Cyfanswm y taliadau, llai cost deunyddiau, a wnaed o dan Gynllun y Diwydiant Adeiladu i is-gontractwyr sy’n cael eu trethu

Please enter a figure for PAYE and/or CIS subcontractors. Rhowch ffigur ar gyfer TWE a/neu Gynllun y Diwydiant Adeiladu

2019-2020 2019-20
2020-2021 2020-21

Total levy Eich Lefi

2019
2019-2020

Proposed 50% rate reduction Gostyngiad arfaethedig o 50%

2020
2020-2021
Your total wage bill is below £120,000 for 2019-20 so you don't need to pay the levy Mae cyfanswm eich bil cyflogau ar gyfer blwyddyn dreth 2019-20 o dan £120,000. Felly, nid oes angen i chi dalu’r Lefi.
Your total wage bill is below £120,000 for 2020-21 so you don't need to pay the levy Mae cyfanswm eich bil cyflogau ar gyfer blwyddyn dreth 2020-21 o dan £120,000. Felly, nid oes angen i chi dalu’r Lefi.

Breakdown of the calculation Dadansoddiad o'r cyfrifiad

Breakdown of the calculation Dadansoddiad o'r cyfrifiad
Payments 2019-2020 tax year Cyfanswm y taliadau a wnaed yn ystod blwyddyn dreth 2019-20 Payments 2020-2021 tax year Cyfanswm y taliadau a wnaed yn ystod blwyddyn dreth 2020-21
PAYE TWE
CIS subcontractors Cynllun y Diwydiant Adeiladu
Levy reduction Gostyngiad yn y Lefi
Total levy Eich Lefi
Total levy with 50% rate reduction for 2020 levy Eich Lefi ar ôl ei ostwng 50%
Breakdown of the calculation. Dadansoddiad o'r cyfrifiad.
PAYE TWE
Payments 2019-2020 tax year Cyfanswm y taliadau a wnaed yn ystod blwyddyn ariannol 2019-20
Payments 2020-21 tax year Cyfanswm y taliadau a wnaed yn ystod blwyddyn ariannol 2020-21
PAYE 2019-20 PAYE 2019-20
PAYE 2020-21 PAYE 2020-21
CIS subcontractors Cynllun y Diwydiant Adeiladu
Payments 2019-20 tax year Cyfanswm y taliadau a wnaed yn ystod blwyddyn ariannol 2019-20
Payments 2020-21 tax year Cyfanswm y taliadau a wnaed yn ystod blwyddyn ariannol 2020-21
CIS 2019-20 CIS 2019-20
CIS 2020-21 CIS 2020-21
Levy reduction Eich Lefi
Levy reduction 2019-20 Eich Lefi 2019-20
Levy reduction 2020-21 Eich Lefi 2020-21
Total levy Eich Lefi
Total levy 2019-20 Eich Lefi 2019-20
Total levy 2020-21 Eich Lefi 2020-21
Total levy with 50% rate reduction for 2020 levy Eich Lefi ar ôl ei ostwng 50%

Direct Debit Payment Plan Cynllun Debyd Uniongyrchol

Levy Amount Eich Lefi

2019-2020 2019-20
12 interest-free instalments of 12 rhandaliad di-log o

Paid September 2021 to February 2022 o fis September 2020 hyd at fis Awst 2021

2020-2021 2020-21
10 interest-free instalments of 10 rhandaliad di-log o

Paid from May 2022 to February 2023 o fis Medi 2021 hyd at fis Chwefror 2022

To take advantage of the interest-free direct debit you will need to complete and return a direct debit mandate that will accompany the 2020 Levy assessment. Existing direct debits will automatically switch to the new instalment plan outlined above. Er mwyn gwneud rhandaliadau di-log, bydd angen i chi lenwi a dychwelyd y mandad Debyd Uniongyrchol a fydd yn cael ei anfon gyda Hysbysiad Asesu Lefi 2020. Bydd cynlluniau Debyd Uniongyrchol presennol yn newid yn awtomatig i'r cynllun newydd uchod.

Employees paid through PAYE

These include workers on your business’s payroll and paid directors.

Do not include agency workers or sub-contractors.

Deductions include Pensions, Sole trader and partner drawings, Employer's NIC, Dividends. Payments to self-employed workers, sub-contractors or agency staff

Cyflogeion sy’n talu wrth ennill (TWE)

Mae’r rhain yn cynnwys gweithwyr ar gyflogres eich busnes, yn ogystal â chyfarwyddwyr cyflogedig.

Nid ydynt yn cynnwys gweithwyr asiantaeth nac is-gontractwyr.

Mae didyniadau’n cynnwys cyfraniadau pensiwn, cyflog unig fasnachwr a phartner, cyfraniadau Yswiriant Gwladol y cyflogwr a difidendau. Taliadau a wnaed i weithwyr hunangyflogedig, is-gontractwyr neu weithwyr asiantaeth

Total CIS tax deducted from subcontractors

You can find this on your Levy Return in section 4, box C.

If you haven't completed your Levy Return, add together the CIS tax deductions from your monthly HMRC CIS returns.

The quick calculation gives a guide to the levy you pay on subcontractors. This is how it works out the calculation:

1) It multiplies the CIS tax deducted by 5.
2) This results in the gross payment to CIS subcontractors, based on a CIS tax rate of 20%.
3) It applies the CITB levy to this gross payment.

Cyfanswm y dreth a ddidynnwyd o dâl is-gontractwyr o dan Gynllun y Diwydiant Adeiladu

Mae hwn i’w weld yn Adran 4, Blwch C o’ch Ffurflen Lefi.

Os nad ydych wedi llenwi’ch Ffurflen Lefi, adiwch at ei gilydd y didyniadau treth a nodwyd ar y ffurflenni a anfonwyd i CThEM bob mis.

Mae'r cyfrifiad cyflym yn rhoi syniad i chi o'r Lefi y byddwch yn ei dalu ar gyfer is-gontractwyr. Dyma sut mae'n ei gyfrifo:

1) Mae'n lluosi’r dreth a ddidynnwyd â 5.
2) Y canlyniad yw’r taliadau gros a wnaed i is-gontractwyr ar sail gyfradd dreth o 20%.
3) Mae’r ffigur hwn yn agored i’r Lefi.

Total payments to CIS subcontractors

You can find this on your Levy Return in section 4, box F.

If you haven't completed this box on your Levy Return, use your monthly HMRC CIS returns to work out the amount, like this:

1) For each month, add together the total payments before deductions to all subcontractors you have deducted CIS tax from.
2) For each month, add together the cost of materials paid for by each subcontractor you have deducted CIS tax from.
3) Deduct the total cost of materials (step 2) from the total payments to subcontractors (step 1) for each month.
4) Add together the 12 monthly totals and enter this figure in the detailed calculation box.

Cyfanswm y taliadau a wnaed o dan Gynllun y Diwydiant Adeiladu i is-gontractwyr

Mae hwn i’w weld yn Adran 4, Blwch F o’ch Ffurflen Lefi.

Os nad ydych wedi llenwi’r blwch hwn ar eich Ffurflen Lefi, defnyddiwch y ffurflenni a anfonwyd i CThEM bob mis i gyfrifo'r swm, fel hyn:

1) Ar gyfer pob mis, adiwch at ei gilydd gyfanswm y taliadau cyn didyniadau a wnaed i bob is-gontractiwr rydych wedi didynnu treth oddi wrtho.
2) Ar gyfer pob mis, adiwch at ei gilydd gostau’r deunyddiau y mae pob is-gontractiwr rydych wedi didynnu treth oddi wrtho wedi talu amdanynt.
3) Tynnwch gyfanswm cost y deunyddiau (cam 2) o gyfanswm y taliadau a wnaed i is-gontractwyr (cam 1) ar gyfer pob mis.
4) Adiwch at ei gilydd gyfansymiau’r 12 mis a rhowch y ffigur hwn yn y blwch.