Defnyddio ein hymchwil

Sut y gallwch chi ddefnyddio ymchwil CITB

Mae hawlfraint a phob eiddo deallusol arall sy'n bodoli yn y deunyddiau hyn yn aros yn gyfangwbl gyda CITB. Cedwir pob hawl o'r fath.

Gallwch argraffu, copïo, lawrlwytho neu gadw dros dro eitemau o'r deunydd hawlfraint ar gyfer eich gwybodaeth bersonol yn unig, a gallwch dynnu sylw eraill o fewn eich sefydliad at gynnwys y deunydd hawlfraint.

Rhaid ichi beidio ag addasu'r copïau papur neu ddigidol o unrhyw ddeunyddiau rydych wedi'u hargraffu neu eu lawrlwytho mewn unrhyw ffordd, ac rhaid ichi beidio â defnyddio unrhyw ddarluniau, ffotograffau, darnau fideo neu sain neu unrhyw graffeg ar wahân i unrhyw destun cysylltiedig.

Rhaid ichi beidio â defnyddio unrhyw ran o gynnwys y deunydd hawlfraint at ddibenion masnachol heb gael trwydded i wneud hynny gennym ni.

Rhaid cydnabod ein statws (a statws unrhyw gyfranwyr a nodwyd) fel awduron y deunydd hawlfraint bob amser.

Cywirdeb ac atebolrwydd

Crëir deunyddiau ymchwil gan ddefnyddio data a gwybodaeth a ddarperir i CITB gan drydydd partïon ac felly nid yw CITB yn gallu rheoli na dilysu cywirdeb y data neu wybodaeth hon.

Yn unol â hynny, nid yw CITB yn rhoi unrhyw warant ynghylch cywirdeb neu addasrwydd y deunyddiau hyn ar gyfer unrhyw bwrpas penodol. Ymhellach, nid yw'r deunyddiau hyn yn cyfleu cyngor ac ni ddylid eu defnyddio fel sail unigol ar gyfer unrhyw benderfyniad busnes ac felly ni fydd CITB yn atebol am unrhyw benderfyniadau a gymerir ar eu sail.

Rydych yn cydnabod na ellir cymryd deunyddiau sy'n defnyddio data empirig ac/neu ddata ystadegol ac/neu fodelu data ac/neu dechnegau rhagweld i ddarparu data dangosol ac/neu ragfynegol fel gwarant o unrhyw ganlyniad neu ddeilliant penodol.

Ni fydd CITB yn atebol am unrhyw golled neu ddifrod uniongyrchol, anuniongyrchol neu ganlyniadol o gwbl, sut bynnag y'i hachosir, a all ddeillio o'ch defnydd, neu anallu i ddefnyddio, neu ddibyniad ar y deunydd hawlfraint hwn, neu unrhyw wybodaeth a ddolennir ynddo, hyd eithaf y gyfraith.