Facebook Pixel
Skip to content

Cynllun Grantiau CITB

Mae CITB yn darparu grantiau i gyflogwyr y diwydiant adeiladu sy'n darparu hyfforddiant ar gyfer eu gweithlu. Mae'r Cynllun Grantiau yn helpu'r diwydiant i gynnal safonau uchel, gan sicrhau bod pobl yn cael eu hyfforddi yn y sgiliau cywir i'r diwydiant ffynnu.

Mae gan y dudalen hon wybodaeth i gyflogwyr sydd eisiau gwneud cais am grant gan CITB. Gallwch weld:

Pwy all wneud cais am grant

Gall pob cyflogwr sydd wedi'i gofrestru gyda CITB wneud cais am grant gyda ni.

Mae grantiau ar gael i gyflogwyr o bob maint, p'un a ydych yn talu lefi i CITB ai peidio. Fodd bynnag, gwnewch yn siŵr eich bod yn gyfoes â'ch Ffurflen Lefi cyn gwneud eich cais. Mae'r rheol hon yn berthnasol i bob cyflogwr sy'n chwilio am grantiau i'w gweithwyr.

Pa grantiau sydd ar gael

Mae'r categorïau canlynol o'r grant ar gael:

Prentisiaethau

Gallwch wneud cais am £2,500 y flwyddyn am bresenoldeb a £3,500 i gyflawni'r gwaith.

Ar gyfer prentisiaid leinin sych, mae £2,000 yn ychwanegol ar gael i unrhyw un sy'n dechrau o 1 Ebrill 2022 ymlaen.

Mae gwybodaeth lawn am y rheolau ar gyfer y grant hwn, sut i wneud cais a pha brentisiaethau sy'n cael eu cynnwys ar gael ar y dolenni isod.

Cymwysterau hir

Gallwch wneud cais am £1,125 y flwyddyn ar gyfer presenoldeb (hyd at 6 blynedd) a £1,875 am gyflawni cymwysterau lefel uwch, fel graddau, HNC a HND sy'n cymryd mwy na blwyddyn i'w cwblhau.

Mae gwybodaeth lawn am y rheolau ar gyfer y grant hwn, sut i wneud cais a pha gymwysterau sy'n cael eu cynnwys ar y dudalen cymwysterau Hir.

Cymwysterau byr

Gallwch wneud cais am £600 am ennill cymwysterau ar Lefel 2 ac uwch na sy'n cymryd llai na blwyddyn i'w chwblhau. Mae'r rhain yn cynnwys NVQs, Diplomâu a Thystysgrif Genedlaethol NEBOSH mewn Diogelwch Adeiladu ac Iechyd.

Mae grant ychwanegol o £400 ar gael ar gyfer Cymhwyster Galwedigaethol (CG) Cladin Sgrîn Glaw a gyflawnwyd ar neu ar ôl 1 Ebrill 2022.

Gallwch hefyd wneud cais am £300 ar gyfer cyflawni unedau CG sy'n gysylltiedig â pheiriannau.

Mae gwybodaeth lawn am y rheolau ar gyfer y grant hwn, sut i ymgeisio a pha gymwysterau sy'n cael eu cynnwys ar gael ar y dudalen cymwysterau Byr.

Grant I mewn i Waith

Gallwch wneud cais am £500 i unigolyn gwblhau elfen profiad gwaith cwrs addysg bellach a £1000 unwaith y byddwch wedi cyflogi’r un unigolyn yn uniongyrchol am dri mis.

Mae gwybodaeth lawn am y rheolau ar gyfer y grant hwn, sut i wneud cais a pha gyrsiau addysg bellach a gwmpesir ar gael ar y dudalen Grant I Mewn i Waith.

Crefft Uwch (Yr Alban yn unig)

Gallwch wneud cais am £22.50 y diwrnod (hyd at 35 diwrnod y pen) a £2,037.50 am gyflawni cwrs cymeradwy sy'n arwain at Dystysgrif Grefft Uwch Awdurdod Cymwysterau'r Alban (SQA) mewn pwnc sy'n gysylltiedig ag adeiladu.

Mae gwybodaeth lawn am y rheolau ar gyfer y grant hwn, sut i wneud cais a pha gyrsiau sy'n cael eu cynnwys ar gael ar y dudalen grefft uwch.

Cyrsiau byr

Gallwch wneud cais am grant ar gyfer cyflawni cyrsiau byr sy'n para o 3 awr i 29 diwrnod ac sy'n canolbwyntio ar ddysgu sgiliau adeiladu craidd.

Mae cyfraddau grant ar gyfer y cyrsiau hyn yn seiliedig ar sawl ffactor megis hyd, dwyster, a chynnwys ymarferol a gallant fod yn £30, £70 neu £120.

Mae hyfforddiant gloywi i'w dalu am hanner gwerth y grant cwrs llawn.

Mae gwybodaeth lawn am y rheolau ar gyfer y grant hwn, sut i wneud cais a pha gyrsiau sy'n cael eu trafod i'w gweld ar dudalen y cyrsiau Byr.

Cyflawniadau prawf peiriannau

Gallwch wneud cais am £60 am yr elfen theori a £190, £240 neu £410, yn dibynnu ar y categori peiriannau, ar gyfer elfen ymarferol prawf technegol Cynllun Cymwyseddau Peiriannau Adeiladu (CPCS).

Mae gwybodaeth lawn am y rheolau llawn a sut i wneud cais i'w gweld ar y dudalen Cyrsiau Byr o dan yr adran profion Peiriannau.

Hyfforddeiaethau a Thwf Swyddi Cymru Plws

Mae grant gwerth £1,000 ar gael ar gyfer cwblhau Hyfforddeiaeth Galwedigaethol CITB yn Lloegr neu mewn lleoliad Twf Swyddi Cymru Plws yng Nghymru.

Mae gwybodaeth lawn ynglŷn â pha Hyfforddeiaethau a gwmpesir a sut i wneud cais ar dudalen Hyfforddeiaethau.

Derbyn taliad

Fel arfer telir arian o fewn pedair wythnos i gais gael ei wneud os yw'n llwyddiannus. Telir grantiau drwy drosglwyddiad banc.

Os na fyddwn yn dal eich manylion banc cyfredol, llenwch a chyflwynwch Ffurflen Awdurdodi Credyd Uniongyrchol Bacs Uniongyrchol diogel ar-lein i dderbyn taliadau grant.

Egwyddorion y Cynllun Grantiau

Mae'r cynllun yn dilyn yr egwyddorion hyn:

  1. Yn annog hyfforddiant sy'n ymwneud yn benodol â'r diwydiant adeiladu.
  2. Yn cyd-fynd â Gorchymyn Cwmpas CITB.
  3. Mae grantiau yn canolbwyntio ar gefnogi cyflogwyr sy'n hyfforddi eu gweithlu i safonau y cytunwyd arnynt gan y diwydiant, fel bod sgiliau a gyflawnwyd yn cael eu cydnabod a'u trosglwyddo gan bawb.
  4. Yn cefnogi pob cyflogwr a'u gweithlu is-gontractwr llawn, fel bod sgiliau'n cael eu gwella ar draws y gadwyn gyflenwi gyfan.
  5. Yn defnyddio cyllid wedi'i dargedu i gefnogi blaenoriaethau'r diwydiant a gwella cefnogaeth i'r meysydd lle mae'r angen mwyaf.
  6. Blaenoriaethu buddsoddi mewn ardaloedd lle mae ymrwymiad hirdymor a dychwelyd ar fuddsoddiad.

Help a mwy o wybodaeth

Os hoffech drafod eich opsiynau grant, anfonwch e-bost at levy.grant@citb.co.uk neu ffoniwch 0344 994 4455, neu cysylltwch â'ch Cynghorydd CITB lleol.

Os nad ydych yn hapus gyda chanlyniad penderfyniad am grant, gallwch apelio yn ei erbyn, ceir rhagor o wybodaeth yn y Polisi Apêl.

Termau ac Amodau

Mae telerau ac amodau'r Cynllun Grantiau yn rhoi mwy o wybodaeth am sut mae'r cynllun yn gweithio. Cyn i chi wneud cais, gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen a deall y telerau ac amodau.

Ydych chi wedi cofrestru ar gyfer Grantiau CITB Ar-lein?

Drwy gofrestru â CITB ar-lein, gallwch wneud y canlynol:

  • gweld eich datganiad grant
  • gofyn am adroddiad grant
  • awdurdodi grantiau.

Cofrestru a chreu cyfrif CITB

Oes gennych chi gyfrif yn barod? Gallwch fewngofnodi nawr.